Advokathjelp til ca. 400 kroner i timen

Forbrukeradvokaten fakturerer en timepris på kr 1800,- pluss mva = kr 2.250,-. Våre advokatfullmektiger fakturerer kr 1.600,- pluss mva = kr 2.000,-. For kunder som ikke er forbrukere faktureres en timesats på kr 2.000,- pluss mva = kr 2.500,-. I noen tilfeller kan annen pris være avtalt.

Visste du at forsikringsselskapet ditt også dekker dine advokatutgifter hvis du havner i en krangel? Rettshjelpsforsikring er en del av dine vilkår når du tegner en hjem- og innboforsikring, eller hvis du forsikrer din bil, båt eller hytte.

Alle vet at det er dyrt å gå til advokat. Blir det nødvendig med rettssak kan utgiftene fort komme opp i 50-150.000 kroner, selv om saken ikke er spesielt komplisert. Det er derfor mange som kvier seg for å gå til advokat, selv om de har en klar rettighet. De har rett og slett ikke råd til å få sin rett.

Rettshjelpsforsikringen vil dekke store deler av dine kostnader hvis du trenger advokathjelp. Forsikringsselskapet vil dekke 80% av kostnadene, etter at du har betalt en egenandel på 4.000 kr. Får du en regning på 30.000 kroner fra din advokat, vil ditt forsikringsselskap dekke ca 21.000. Som ved ethvert annet forsikringsprodukt finnes det selvfølgelig omfattende unntak, høye egenandeler og kompliserte fallgruver.

I utgangspunktet er du imidlertid dekket for enhver tvist du måtte komme opp i. Dette gjelder selvfølgelig alle diskusjoner som dreier seg om boligen din, f.eks. hvis du kjøper eller selger et hus med mangler, du får en oppsigelse fra utleieren din eller kommer i krangel med ditt forsikringsselskap om et oppgjør. Du er i utgangspunktet også dekket for enhver annen diskusjon du måtte havne i, f.eks. i en erstatningssak hvis du skader noen på gaten eller blir skadet.

Tall fra Norges forsikringsforbund viser at folk er blitt mer bevisst på at det finnes en rettshjelpforsikring. Forbundet mener at dette har en sammenheng med at vi i 1992 fikk en lov som regulerer kjøp og salg av bolig – avhendingsloven. 8 av 10 rettshjelpssaker gjelder slike tvister. Fra 1992 til 1998 økte utbetalingene i slike saker med nesten 150 millioner kroner, over 200%. Etter dette har økningen vært minst like stor.

År 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Antall saker 6504 6789 7045 8087 9391 10968 11456
Erst. i mill. kr 59,8 63,7 69,8 92 102 129,2 148,6
Gj.sn. skade 9194 9382 9907 11376 10861 11762 12971
År 1999 2000 2001 2002 2003 2004/3kv
Antall saker 12033 11023 11428 12236 12529 11707
Erst. i mill. kr 159,2 149,8 173,2 176,3 197,2 203,8
Gj.sn. skade 13230 13589 15155 14408 15739 17408

 

På grunn av den store økningen i utbetalingene er bransjen nå skeptisk til hele ordningen. Vi kan nok derfor se tendenser til at bransjen vil lage flere unntak, slik at forsikringen etterhvert mister sin betydning.

Normalvilkårene

I utgangspunktet dekkes alle utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner når du som privatperson havner i en tvist. Det er normalt bare tvister som hører inn under de alminnelige domstoler som dekkes, dvs. forliksrådet, tingretten og eventuelt i neste omgang lagmannsretten og Høyesterett.

Unntak for sakstyper

Fra denne hovedregelen er det gjort unntak for visse sakstyper. Dette gjelder tvister som:

 • har sammenheng med ditt yrke eller erverv.
 • gjelder annen fast eiendom enn den som er forsikret.
 • er oppstått før du tegnet forsikringen eller etter at du måtte forstå at det ville oppstå en tvist. Er du førstegangskjøper av bolig, bør du ikke oppdage mangler før du har forsikret deg.
 • er oppstått etter at du har solgt eiendommen. Du er likevel dekket hvis tvisten gjelder eiendommen du har solgt/leiet.
 • separasjon, skilsmisse, skifte, barnefordeling, arv
 • inkasso, gjeld, konkurs etc., hvor kravet er ubestridt.
 • offentlig forvaltningsvedtak. Kostnader til etterfølgende rettssak er likevel dekket.
 • gjelder eller føres av juridiske personer som f.eks. et dødsbo, borettslag etc.’
 • gjelder motorvogn, fly, båt etc. Kano, seilbrett og hangglider etc. er likevel dekket.
 • straffesak, ærekrenkelse og erstatningskrav i slike saker.
 • ekspropriasjons- eller skjønnssak hvor du søker å få rettighet over annens eiendom.
 • alene hører inn under namsmyndighetene (tvangssaker). Utkastelse i husleieforhold er likevel omfattet.
 • føres for særdomstoler f.eks. jordskifte- og vergemålsretten eller ved voldgift.
 • føres utenfor Norden, f.eks. hvis du må reise rettssak i Spania.

 

Begrensninger i utgifter

Selv om saken faller innenfor dekningsområdet er det en del utgifter du må betale av egen lomme.

Selskapene opererer med en grunnegenandel som vanligvis er på 4.000 kr, samt en tilleggsegenandel på 20% av utgiftene i saken. I noen selskap kan denne satsen være høyere eller lavere. Det trekkes bare en egenandel, selv om det er flere parter.

Med grunnegenandel på kr. 4.000,- vil totale utgifter på 10.000 kroner gir en egenandel på kr 5.600,-. Utgifter på 100.000 kroner gir en egenandel på kr 23.200,-.

Vær klar over at:

– Vilkårene i de ulike selskapene varierer.

– Samlet erstatningssum ved hver tvist er som regel 100.000 kroner, selv om det er flere parter. Noen selskap har holdt på den gamle grensen på 80.000 kr. Du bør velge å ha innboforsikringen i selskap som har den gunstigste forsikringen. Er det flere parter kan selskapet kreve at det brukes felles juridisk og teknisk bistand. Hvis saken din ender i rettssak, kan det få betydning for deg om grensen er på 80.000 eller 100.000 kr. For noen år siden var dette romslige grenser til å kunne gjennomføre rettssak. Grensene er imidlertid ikke øket i takt med prisøkningen, slik at man oftere risikerer å måtte dekke deler av omkostningene uten forsikringsdekning.

– Blir du dømt til å betale motpartens saksomkostninger, er disse ikke dekket. Det er kun et selskap som dekker motpartens saksomkostninger – Sparebank 1. Taper du en rettssak fullstendig, kan du få et krav på kanskje 50.000 til 150.000 kroner eller mer.

– Tilkjennes du saksomkostninger går de til fradrag, med mindre du kan godgjøre at motparten ikke er søkegod.

– Taper du en sak i tingretten, dekkes ikke rettsgebyret i ankeinstans. En anke til lagmannsretten koster fra ca. 20.000 kroner.

– Erstatningen er begrenset til din økonomiske interesse i saken, med mindre du har fått godkjenning på forhånd. Du bør melde fra til selskapet dersom rettshjelps-utgiftene blir høyere enn det erstatningskravet du trenger hjelp til.

– Selskapet kan kreve informasjon om omfanget av utgiftene og dokumentasjon for at egenandel er betalt.

– Du kan nektes erstatning for utgifter som er påløpt uten rimelig grunn.

– Utgifter til vitner dekkes bare ved hovedforhandling og bevisopptak.

Her er fellene du må passe deg for:

– Det må meldes fra til forsikringsselskapet med en gang, senest et år etter at advokat ble kontaktet. Det er gjerne advokaten som melder fra, men du bør minne ham på det.

– Er det behov for teknisk bistand, må du få godkjennelse på forhånd. Selv om du skulle få godkjent dette i ettertid, må utgiften ikke ha påløpt før tvist er oppstått. Det vil normalt si at man har fremsatt et krav som er avvist, eller som man ikke får svar på over noe tid. Press derfor frem et svar fra den du krever penger av, før du vurderer å bruke utgifter på teknisk bistand.

– Forsikringsselskapet kan i ettertid nekte utbetaling eller redusere kravet dersom utgiftene er påført uten rimelig grunn eller kravet er høyere enn din økonomiske interesse i saken. Pass derfor på å få forhåndsgodkjenning, hvis du er i tvil.

– Du er i utgangspunktet bare dekket for tvister som oppstår i forsikringstiden. Vær derfor raskt ute med å tegne forsikring når du kjøper eller bygger bolig. Ved bytte av forsikringsselskap må du unngå at du blir stående uten dekning i en periode.

– Inngås det forlik hvor ditt krav i det vesentlige er akseptert, eller etter at du er tilkjent saksomkostninger i en dom, krever mange selskap at du ikke blir enige med motparten om å dele omkostningene uten å få dette godkjent på forhånd.

Finansklagenemnda

Blir du nektet rettshjelpsdekning eller får redusert oppgjør, kan Forsikringsklagekontoret hjelpe deg. Kontoret behandler ca. 100 rettshjelpssaker i året, og ca. 35% av klagerne får medhold. Kommer man ikke til enighet, kan klagen behandles av Finansklagenemnda.