Beskyldt for forsikringssvindel?

Viktig dom fra Høyesterett styrker forbrukernes rettigheter i forsikringssaker

I august 2013 (Rt. 2013 s. 1235) avsa Høyesterett en viktig, prinsipiell dom i forsikringsrett. En forsikringstaker var anklaget for å ha tent på sitt eget hus. Han ble frifunnet for brannstiftelse. Til tross for dette nektet forsikringsselskapet å utbetale forsikringssummen.

Det følger av forsikringsavtaleloven § 4-14 at et forsikringsselskap som mener seg helt eller delvis fri for ansvar, plikter å gi skriftlig beskjed om sitt standpunkt til forsikringstaker. Beskjeden skal gis uten ugrunnet opphold etter at selskapet ble kjent med de forhold som kan begrunne ansvarsfritak. Dette kalles reklamasjonsregelen.

Høyesterett kom enstemmig til at forsikringsselskapet hadde reklamert for sent, og at forsikringstaker hadde krav på erstatningsutbetaling.

Forbrukeradvokaten har sett en tendens der forsikringsselskapene i økende grad hevder seg fri fra ansvar under henvisning til forsikringsavtaleloven § 4-14. Det er derfor gledelig at Høyesterett skjerper forsikringsselskapenes aktivitetsplikt i forhold til reklamasjonsregelen.

Utgangspunktet er at saksbehandlingstiden ikke bør overstige tre måneder fra man melder fra om skaden, hvis det ikke foreligger spesielle forhold. Lengre saksbehandlingstid kan bli akseptert hvis selskapet må etterforske/utrede saken, eller hvis selskapet avventer politietterforskning. Ferieavvikling kan også tilsi at fristen kan forlenges noe.

Essensen i dommen er for det første at reklamasjonsregelen gjelder uavhengig av om det er utvist svik eller ikke. Videre slo Høyesterett fast at selskapet ikke behøver å ha sikre holdepunkter om forholdet de vil påberope seg. En kvalifisert mistanke kan være nok. Dette har betydning for når reklamasjonsfristen begynner å løpe.

Høyesterett gjorde det også klart at et varsel fra selskapet om at de vurderer å påberope seg ansvarsfritak ikke er tilstrekkelig for å tilfredsstille lovens krav til «standpunkt». Et standpunkt innebærer at selskapet har gjort seg opp en mening om at det foreligger en fritaksgrunn, og at selskapet har bestemt seg for å gjøre den gjeldende. Standpunktet skal formidles skriftlig, og forsikringstaker skal orienteres om adgangen til å få prøvd saken rettslig.

Forsikringsrett er et av våre kjerneområder. Ta kontakt hvis du trenger bistand i en forsikringssak.

Last ned dommen i PDF her.