BILREPARASJONER


Se også artikkel på P4 http://www.p4.no/story.aspx?id=228165

Hvis du leverer privatbilen og båten din til et bilverksted, er det håndverkertjenesteloven som regulerer forholdet. Har du levert inn kjøretøyet som en reklamasjon, er det imidlertid kjøpsloven som gjelder. Forbrukerrapporten melder at bilverkstedene ofte avslår reklamasjoner, selv når bileieren har lovmessig krav på kostnadsfri reparasjon.

Loven gjelder ikke mellom næringsdrivende. Den gjelder heller ikke hvis du får en venn av deg til å ta reparasjonen som en vennetjeneste. Det kan ikke avtales at du skal få færre rettigheter enn loven. For å sikre bevis for hva som er gjort, bør du få en skriftlig avtale, og ikke betale svart. Loven gjelder imidlertid uansett. Skriftlig avtale er særlig viktig ved kostbare arbeider, og for å regulere tidsfrister og betalingsform.

Bilverkstedets plikter: (håndverkertjenesteloven § 5-9)

Bilverkstedet skal:

– Fortelle deg om tjenesten er egnet til å gi det resultat du ønsker.
– Fraråde arbeidet hvis han mener prisen vil stå i misforhold til tingens verdi. Det samme gjelder hvis han tror at tjenesten ikke vil bli til rimelig nytte for deg. Er motoren utslitt, skal det ikke brukes tid på småreparasjoner.
– Gi opplysninger om vesentlige forhold ved tjenestens egenskaper og hensikts­messig­het.
– Utføre arbeidet fagmessig, og veilede og samråde seg med deg når det blir nødvendig. Hvis bilverkstedet skaffer materialer, skal de være av vanlig god kvalitet. Skal det benyttes brukte deler, må dette avklares med deg på forhånd.
– Kontakte deg eller stanse arbeidet hvis det må antas at prisen blir betydelig høyere enn det du måtte vente. Det samme gjelder hvis reparatøren måtte regne med at du ikke lenger vil ha interesse av å få tjenesten utført. Kontakter han deg ikke, skal tjeneste­yteren bare ha betalt for utført arbeid frem til det tidspunktet han burde ha varslet deg, hvis det senere viser seg at du ville avbestilt.
– Kontakte deg hvis det blir behov for tilleggsarbeid underveis. Hvis du ikke er å treffe, kan tilleggs­arbeidene likevel utføres, hvis det må antas at du vil ha arbeidet utført og prisen for tilleggsarbeidet er ubetyde­lig eller lav i forhold til prisen for hele tjenesten. Tjenesteyteren skal utføre tilleggsarbeid som ikke kan utsettes, hvis det er fare for at du blir påført vesentlig skade eller tap ved at det ikke gjøres.
– Avslutte arbeidet innen avtalt tid, eller innen vanlig tid for tilsvarende tjenester.

HER ER EN DEL VIKTIGE BESTEMMELSER I LOVEN:

 • UFAGMESSIGHET
 • § 5 Tjenesteyteren skal utføre tjenesten fagmessig.
 • § 5 Levere materialer av vanlig kvalitet, hvis ikke annet avtalt
 • BILLIGLØSNINGER
 • § 17(2) Kan avtales provisorisk, så bra som mulig el.l. forbehold – da er det likevel en mangel hvis vesentlig.
 • ULOVLIGHETER
 • § 6 I samsvar med sikkerhetskrav
 • OPPLYSNINGSSVIKT
 • § 19 Unnlatt å opplyse om vesentlige forhold
 • § 7 Plikt til å frarå hvis ikke til rimelig nytte
 • § 5 Tjenesteyteren skal samrå seg med forbrukeren.
 • § 18 Ikke svarer til opplysninger om for eksempel materialer

Forbrukertvistutvalget 2001-322 Bilverkstedet hadde ikke det nødvendige spesialutstyret til å finne feilen. Det ble derfor utført to mislykkede reparasjoner før merkeverkstedet ble kontaktet for å måle med spesialutstyr. Forbrukeren fikk medhold i å få refundert betalingene for reparasjonene (heving) etter håndverkertjenesteloven. § 5 og 7.

Prisen  (håndverkertjenesteloven kap. VI)

Når det gjelder prisen er det viktig å merke seg:

– Hvis prisen ikke følger av avtalen, skal den regnes ut på vanlig måte for tilsvarende tjenester, eller man skal betale det som er rimelig.
– Er det gitt prisoverslag, skal prisen ikke overstige det oppgitte beløp vesentlig, og aldri med mer enn 15 prosent med mindre det er avtalt noe annet.
– Enhver prisangivelse skal omfatte merverdiavgift og andre offentlige avgifter hvis ikke annet er sagt.
– Tjenesteyteren kan ikke kreve bestillingsgebyr, ordregebyr, ekspedisjonsgebyr, faktureringsgebyr eller liknende tillegg.
– En forundersøkelse skal bare betales hvis dette er avtalt på forhånd. Hvis du leverer inn bilen for å få en vurdering av om det bør repareres, skal du få opplysninger på forhånd hvis undersøkelsen skal koste deg noe. Du kan nekte å betale en slik regning, hvis den blir presentert i etter­tid.
– Du kan bli nødt til å betale for ekstra materialer og arbeid, som skyldes forhold på din side.

Forbrukertvistutvalget 1995-71: Prisoverslag gitt, men uenighet om hvilke arbeider som var omfattet. Utvalget uttaler at: ”Ved inngåelse av avtaler om håndverkertjenester må tjeneste­yter bære en vesentlig del av risikoen for at avtalegrunnlaget – herunder hvilke arbeider et prisoverslag omfatter – er klart, jf. Ot.prp.nr.29 (1988-1989) s. 95. Utvalget finner på denne bakgrunn at innklagde må bære risikoen for at klager ikke oppfattet at overslaget kun gjaldt deler av de arbeider som var nødvendige.”

Betaling for arbeidet

Det lønner seg å avtale på forhånd hvordan prisen skal beregnes, og når det skal betales. Hvis betalingstidspunktet ikke er avtalt, skal du betale når tjenesteyteren krever det etter at tjenesten er utført. Hvis du ikke har avtalt fast pris, har du krav på spesifisert regning. Ber du om dette før forfall, trenger du ikke betale før du får dette. Regningen skal gjøre det mulig å bedømme hva som er gjort av arbeid og brukt av materialer, og hvordan prisen er regnet ut. Klag raskt dersom du ikke godtar prisen.

En håndverkertjeneste er forsinket hvis den ikke blir av­sluttet i rimelig tid eller innen avtalt tid, eller den ikke følger framdriften etter fastsatte frister. En tjeneste kan være mangelfull hvis:

─ arbeidet er dårlig utført,
─ tjenesteyteren har gitt dårlig veiledning til forbrukeren,
─ materialer er av dårlig kvalitet,
─ tjenesten er i strid med offentlige sikkerhetskrav,
─ tjenesteyteren ikke har utført nødvendig tilleggsarbeid,
─ tjenesten ikke svarer til opplysninger gitt om tjenestens egenskaper og hensiktsmessighet.

Det vil være en mangel selv om arbeidet bare var ment å vare en kort periode, hvis resultatet er dårligere enn det du etter pris og opplysninger hadde grunn til å vente. Disse reglene står i håndverkstjenestelovens §§ 10 og 17 mv.

Reklamasjonsfrister

Du plikter å kontrollere tjenesten, slik at mangler blir oppdaget så fort som mulig. Du må alltid klage innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget. Det er også satt en lengstefrist på to år fra oppdraget ble avsluttet hvis du skal klage på arbeidet på en ting. Hvis resultatet av tjenesten er ment å vare vesentlig lenger, er fristen fem år. Hvis tjenesteyteren har garantert tjenesten i lengre tid, eller har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med redelighet og god tro, kan disse lengste­fristene forlenges (håndverkertjenesteloven § 22).

Krav ved mangler eller forsinkelse

Ved mangelfull eller forsinket levering har du ulike krav etter håndverkertjenesteloven § 11 og 21. Noen gjelder bare for mangler andre bare ved forsinkelser.

– Du kan holde tilbake betalingen.
– Du kan kreve retting.
– Du kan kreve tjenesten utført.
– Du kan kreve prisavslag.
– Du kan kreve heving.
– Du kan kreve erstatning.
– Du kan kreve renter.

Holde tilbake betaling

Ved mangler og forsinkelser kan du kan holde tilbake så mye av betalingen, at det sikrer dine krav som følge av mangelen/for­sinkelsen.

Retting

Du kan kreve at tjenesteyteren retter mangler ved tjenesten når det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for tjeneste­yteren. Rettingen skal skje innen rimelig tid, og for tjenesteyterens regning. Hvis dette ikke skjer, kan du få en annen tjenesteyter til å rette feilen, og sende regningen til den som har ansvaret for mangelen. Hvis den som har ansvaret nekter å dekke kostnadene, må du selv dekke regningen til den nye reparatøren i første omgang.

Kreve tjenesten utført

Ved forsinkelser kan du fastholde avtalen, og kreve at tjene­steyteren gjør som avtalt. Hvis dette påfører tjene­steyteren urimelige kostnader eller ulemper, kan du likevel ikke kreve dette. Du må ikke vente urimelig lenge med å fremme krav om at tjenesten skal utføres, til tross for forsinkelsen.

Prisavslag

Rettes ikke bilen innen rimelig tid, kan du kreve prisavslag som til­svarer kostnadene med å få mangelen rettet. Hvis mangelen har liten betydning, og kostnadene ved retting blir urimelig høye, kan det være at prisavslaget blir satt ned.

Forbrukertvistutvalget 2001-203– Girkassen sviktet ca 2 år (22.000 km) etter full overhaling. Normalt skulle den holde 150.000 km. Dette var en mangel etter § 17 jf § 5. Medhold i refusjon av 2/3 av reparasjonsomkostningene. 1/3 ble redusert på grunn av nytten av å kunne bruke den 22.000 km.

Heving

Du kan heve avtalen dersom mangelen eller forsinkelsen er av vesentlig betydning for deg. Dette betyr at et par dagers forsinkelse ved bilreparasjonen normalt ikke er nok til å heve. Mindre kosmetiske feil, vil heller ikke gi deg rett til å heve. Heving betyr at det settes en strek over hele avtalen. Tjenesteyteren har ikke krav på betaling, men hvis mulig skal du levere tilbake monterte deler. Hvis alt ikke kan leveres tilbake, kan tjenesteyteren ha krav på et rimelig vederlag for dette. Avtalen kan heves på et hvilket som helst tidspunkt, hvis det er klart at formålet med tjenesten vil bli vesentlig for­feilet.

Hvis du ved en forsinkelse har krevd at tjenesten blir utført, kan du ikke heve hvis tjenesten blir ferdigstilt innen den fristen du har satt eller en rimelig frist. Er det utført en del av arbeidet, kan du normalt bare heve for det som står igjen, med mindre formålet med tjenesten blir vesentlig for­feilet.

Erstatning

Du kan kreve erstatning for det økonomiske tapet du påføres som følge av en forsinkelse eller mangel. Ved større reparasjoner bør du få verkstedet til å godta dagbøter ved forsinkelser.

Tjenesteyteren vil ikke være ansvarlig hvis tapet skyldes en hindring/omstendig­het som lå utenfor hans kontroll. Dette kan for eksempel være tilfelle hvis materiallageret er brent opp, uten at han kunne hindre det. Hvis selgeren har bestilt varer av en material­leverandør som blir forsinket, kan normalt selgeren stilles ansvarlig for denne forsinkelsen.

Reparatøren kan også bli ansvarlig for å dekke dine økonomiske tap hvis han gjør skader på andre ting. Ødelegger han for eksempel noe du har lagret i bilen eller andre steder i motoren, må han å erstatte dette.

Forbrukertvistutvalget 2001-329: Reimhjulet løsnet etter justering av registerreim. Dette førte til skader på motoren, som det ble lagt til grunn at verkstedet måtte erstatte etter håndverkertjenesteloven § 28.

Har du andre tap, som ikke følger av forsinkelse eller mangel kan også dette kreves erstattet.

Borgarting lagmannsrett – LB-2002-01507: Et bilverksted ble holdt erstatningsansvarlig for skader en bil var blitt påført da den ble stjålet mens den var i verkstedets varetekt. Etter utført reparasjon ble bilen hensatt på et ubevoktet område uten noen form for tilsyn utenom verk­stedets åpningstider, slik at et tyveri en var forutsigelig mulighet iht. håndverkertjenesteloven §28 og §29.

Renter

Det kan kreves forsinkelsesrenter hvis tjenesteyteren skylder deg noen penger. Du finner en rentekalkulator på http://forbrukeradvokaten.no/forsinkelsesrente/

Dine plikter (håndverkertjenesteloven kap. VII og VIII)

Du har rett til å avbestille tjenesten uten å begrunne dette. Tjenesteyteren skal da ha betalt for det arbeidet som er utført, og vil normalt også ha krav på erstatning for andre dokumenterte tap han har, som følge av avbestillingen. Verkstedet har ikke krav på erstatning dersom avbestillingen skyldes forhold utenfor din kontroll. Dette kan være tilfelle for eksempel ved brann, sykdom, nye forskrifter fra myndig­hetene eller kanskje at du ikke får det banklånet du hadde grunn til å regne med. Du må dokumentere problemene.

Du må medvirke til at tjenesten blir utført. Din viktigste plikt er å betale for tjenesten til avtalt tid. I tillegg plikter du å være til stede som avtalt, motta materialer og hjelpe med oppbevaring og lagring. Ved forsinket betaling, eller hvis du ikke gjør det du skal, kan verkstedet:

– stanse arbeidet, og kreve sitt tap erstattet,
– nekte å utføre mer arbeid (heve), og kreve betalt for det som allerede er gjort,
– kreve forsinkelsesrenter på grunn av forsinket betaling. Se kapittelet om renter,
– la være å tilbakelevere bilen. De kan kreve erstatning for eventuelle kostnader ved å oppbevare gjenstanden.
– etter 3 måneder selge bilen han har i sin besittelse, hvis det ikke betales etter varsel.

Klager

Hvis det oppstår problemer i forbindelse med en håndverker­tjeneste, kan vi bistå.  Gjennom din bilforsikring vil du ha dekning for hoveddelen av dine advokatutgifter. Egenandelen er normalt på 4000 kr + 20 %.

Løses ikke saken kan slike saker behandles av domstolene eller Forbrukertvistutvalget.

Teknisk bistand kan du få fra en bilorganisasjon som for eksempel NAF eller KNA.

 • Hei,
  Motorforumet skifte registerreima og andre reimer som var avtalt. Prisen stempte ikke med den avtalte prisen og jeg sa det var feil. For å løse problemet, da tok de bilen og tilbakemonterte de slitne reimer.

  Hva kan jeg gjøre som forbruker.

  Mvh,
  Frustrert

 • Dette har ikke verkstedet lov til å gjøre.

  Hvis du hadde en avtale om å få utført et arbeid til en bestemt pris, er de forpliktet til å gjøre arbeidet til avtalt tid.

  Det du kan gjøre hvis de nekter å gjøre jobben på nytt, er å få utført dette på et annet verksted. Meromkostninger dette måtte koste deg, kan du kreve dekket av verkstedet du egentlig hadde avtale med.

 • Hei

  Oppsal bilservice utførte service på min mazda 5 i nov. 2012, i april 2013 begynte varsellampe for olje og blinke, jeg stoppet straks og kontaktet bergingsselskap. de peilet oljen og fylte på ca 1,5 liter olje og bilen startett igjen med en ulyd i motoren.
  Jeg fikk bilen brakt omg. til verkstedet og reklamerte på et de ikke hadde fylt på nok olje ved sist service. de påsto først at det var bilens datahjerne som var ødelagt, ( bilen er 5,5 år og garanti utgått) jeg forsøker og kontakte Mazda Norge for å høre om de er villige til å ta etter reklamasjonen, dette blir avvist. jeg ber om å få ett pristilbud på. arbeidene med å sette bilen i stand igjen.
  Dette fikk jeg til slutt på kr 45 952,-
  De bruker veldig lang tid, og jeg forsøker å få de til å bekrefte når bilen er ferdig, de unngår og svare på mail, sier de har forsøkt å ringe, men ingen ubesvarte tlf på min tlf. hver gang jeg ringer så er det noe nytt som er galt, en del som mangler, osv

  i dag fikk jeg sms om at bilen var ferdig og kostnaden var nå på kr. 88 327

  Jeg datt nesten av stolen, og lurer nå på hva jeg skal gjøre.
  Kan jeg kreve bilen utlevert mot å betale det som var avtalt for reparasjonen?
  hvordan bør jeg gå videre her?

 • Jo Amund

  Den første klagen din går nok aldri igjennom, da oljen tydeligvis ikke er peilet ofte nok.
  Oljeforbruk på under EN liter per 1000km blir ikke betegnet som skadelig.
  Men en regning på det DOBBELTE i forhold til avtalt pris er noe du kan vinne igjennom på.

 • Ola Fæhn

  Har verkstedet gitt et pristilbud er de bundet av prisen. Verkstedet plikter å ta kontakt og avklare før de utfører arbeider som nesten dobler prisen. Forbrukerrådet kan bistå i saken. Den kan eventuelt behandles av Forbrukertvistutvalget i neste omgang. Forbrukeradvokaten kan bistå. Utgifter til advokat vil i hovedsak dekkes av bilforsikringen. Egenandel er 4000+ 20%.

 • Geir

  Hei
  Jeg fikk skiftet en abs sensor hos merkeverksted på min Toyota Avansis. Under dette byttet ble jeg oppringt av dei, hvor dei fortalte at dei hadde knekt festet til denne sensoren. Jeg fikk da tre valg, ikkje sette på ny sensor, og kjøre uten! Eller bytte hele trommelen (?) Som var veldig dyrt (ca 8500,-) eller å lime fast sensoren, noe dei har hatt veldig gode erfaringer med tidligere.
  Under en uke etter denne senssoren ble limt fast, har jeg nok engang fått juletre i dashbordet…noe som sier meg at den limen ikkje holdt….
  Dette merkeverkstedet sa til meg at dei ikkje var int.i å ta regningen for å bytte trommelen, og ga beskjed om at dette måtte jeg dekke selv.
  Hva er mine rettigheter i en slik situasjon? Er ikkje verkstedet ansvarlig for å rette opp sine egne tabber gjort under reperasjonen?
  Hva om dei ved ett uhell knuste ei rute? Er det for meg å betale også??

  • Forbrukeradvokaten

   Du har krav på at verkstedet utfører arbeidet fagmessig og at de ordner opp i skader de har gjort på en skikkelig måte. Dette følger klart av håndverkertjenesteloven. Dersom en liming ikke er faglig holdbart (noe det kan se ut til etter dine erfaringer), må verkstedet ta kostnaden med å bytte trommel. Gjør ikke verkstedet det arbeidet du har krav på, kan du eventuelt kreve erstatning for utgifter til å få et annet verksted til å ordne opp. Gir ikke verkstedet seg anbefaler jeg at du kontakter Forbrukerrådet og eventuelt at saken går videre til Forbrukertvistutvalget.

 • Trydølen

  Hei,
  Jeg hadde en amerikaner på verksted hos Søgne Bil AS, grunnet et lekkasje i gearkassen, det ble byttet en zimmer-ring for å hindre lekkasje. Da jeg skulle vise bilen for EU kontroll, lakk det som et uvær fra gearkassen og ble ikke godkjent.
  Bilen ble satt inn igjen på reparasjon, og jeg fikk låne en bil grunnet min bil var i daglig bruk grunnet skole, barn osv.
  Etter en uke ringte jeg Søgne Bil om hvordan ståa var med bilen. Den var da på vei til Bryne fordi det var ingen i nærområdet som kunne fikse girkassen, og jeg måtte levere leiebilen snarest, fordi den var lovet bort til en annen kunde.
  Der stod jeg, hele påska, og enda uten bil. Har jeg krav på leiebil? Eller eventuelle erstatninger for utgifter i forbindelse med transport? Hvilken paragraf kan jeg eventuelt henvise til? Hvilke krav kan jeg stille her?

  På forhånd takk

  • Forbrukeradvokaten

   Du har krav på erstatning for dokumenterte transportutgifter eller eventuelt leiebil. Dette fordi de har gjort en skade på bilen din i forbindelse med reparasjonen. Hjemmelen for erstatning følger av håndverkertjenesteloven § 28 til 30. Jeg har limt inn kopi av bestemmelsene nedenfor:

   § 28.Erstatningsansvar for forsinkelse og mangel.
   (1) Forbrukeren kan kreve erstatning for tap som følge av forsinkelse eller mangel. Dette gjelder likevel ikke i den grad det godtgjøres at tapet skyldes en hindring som er utenfor tjenesteyterens kontroll, og som tjenesteyteren ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.
   (2) Beror tapet på en tredjeperson som tjenesteyteren bruker til å utføre tjenesten, er tjenesteyteren fri for ansvar bare om også tredjepersonen ville vært fritatt etter regelen i (1).
   (3) For skade på annet enn den ting eller eiendomsdel tjenesten gjelder eller på annet enn noe som har nær og direkte sammenheng med det tingen eller eiendomsdelen forutsettes brukt til, kan forbrukeren kreve erstatning med mindre tjenesteyteren godtgjør at tapet ikke skyldes feil eller forsømmelse på tjenesteyterens side.

   § 29.Annet erstatningsansvar.
   (1) Reglene i § 28 gjelder tilsvarende dersom ting eller eiendom er påført skade mens den var i tjenesteyterens varetekt eller for øvrig under tjenesteyterens kontroll.
   (2) For tap ellers i forbindelse med tjenesteoppdraget som ikke er en følge av forsinkelse eller mangel, er tjenesteyteren ansvarlig når tapet skyldes feil eller forsømmelse på tjenesteyterens side.

   § 30.Ansvarets omfang.
   (1) Erstatningen skal svare til det økonomiske tap forbrukeren har lidt (utlegg, prisforskjell, tapt arbeidsfortjeneste, tingskade m.m.). Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av forholdet.
   (2) Forsømmer forbrukeren å begrense tapet gjennom rimelige tiltak, må forbrukeren selv bære den tilsvarende del av tapet.
   (3) Ansvaret kan settes ned dersom det vil virke urimelig for tjenesteyteren ut fra størrelsen av tapet i forhold til det tap som vanligvis oppstår i liknende tilfelle, og ut fra tilhøva ellers.
   (4) Erstatningsreglene i kapitlet her gjelder ikke for tap i ervervsvirksomhet.

   Ola Fæhn
   Advokat

 • Mari thorsrud

  Jeg satte min bil til feilsøking på er verksted da den begynte å lekke frostveske, fikk til svar at dette var en slange som lakk og vi avtalte pris og når den skulle bli ferdig. Når jeg henter bilen og prøver den første gang er den helt lik, setter den tilbake på verksted og får beskjed om at viskoseviften på bilen trengs å byttes, men bare hjertet da plastviften er helt bra. Vi skaffer delene han trenger og de monteres dette. Når de starter bilen etter montering av dette eksploderer viften og slår hull i radiatoren. Når jeg kommer for å hente bilen og får beskjed om dette, hevder jeg at det må ha vært en sprekk el i vifta og de som har montert den burde sett dette og derfor er ansvarlig eier spør om min mann om jeg er dum eller bare ikke tilregnelig siden jeg mener dette er deres ansvar å ordne opp i. Vi sender verkstedet en Mail som vi 16 dager etterpå får svar på at de ikke vil reparere bilen og ønsker vi skal hente den. Min man reiser ned og avtaler til slutt at vi dekker delene mot at de tar arbeidet. Denne jobben skulle bli ferdig i løpet av “neste” uke. Fredag kommer jeg ringer ned og den blir gjort ferdig på mandag, mandag kommer og den blir gjort ferdig tirsdag eller onsdag… Onsdag kommer og bilen min er ferdig. Jeg reiser ned for å hente den, kommer 5km fra verkstedet og bilen er tom for kjøleveske og oppfører seg nøyaktig som den gjorde 2,5mnd før, når den ble satt på verksted. (Jeg har betale alt vi avtalte) hva gjør jeg når verkstedet ikke er interessert i å finne den egentlige feilen med bilen, og jeg har betalt 5000kr i feilsøking og ny slange, pluss ny vifte og radiator (12.500kr) uten at bilen min er noe anderledes nå enn før jeg satte den på verksted??

 • Monica Fosshaug-Olsen

  Hei
  Vi satte vår Ford Mondeo inn på verksted forrige torsdag, altså for to uker siden, og har enda ikke fått den reparert. Vi skulle få byttet clutch og clutchlager og fikk en pris på dette. Fredag for to uker siden, fant de ut at svinghjulet måtte byttes. Vi hadde mistanke om dette og hadee allerede fått en pris på hva dette vil koste. Delen fantes ikke i byen (Bodø) og skulle komme mandag. Så viser det seg at de har bestilt feil del! Den rette delen kom først i dag halvannen uke etter at de oppdaget feilen. Den avtalte prisen var 19191,- Nå skal de ha nærmere 25000,- Vi har tapt flere tusen i arbeidsinntekter, og har hatt store utgifter på p leie/låne oss biler. Hvilke rettigheter har vi?

  • Forbrukeradvokaten

   Feilbestillingen som første til at oppdraget ble forsinket, kan gi dere krav på erstatning for disse dagene. Erstatningskravet må være påregnelig og det må kunne dokumenteres ved kvitteringer etc. Utgifter til leiebil skulle være et greit krav å dokumentere. Tapt arbeidsfortjeneste pleier ofte å være vanskeligere å dokumentere, fordi det forutsetter at man kan påvise et slikt tap. Dette betyr at man f.eks. kan bevise at arbeidsgiver har trukket i lønn fordi dere ikke har hatt bil. Hvis dere har leid en bil, kan vel det også bli ufordrende å bevise. Ola Fæhn, Advokat

 • Ola Fæhn

  Det følger av håndverkertjenesteloven § 5 at:
  (1) Tjenesteyteren skal utføre tjenesten fagmessig og ellers vareta forbrukerens interesser med tilbørlig omsorg. I den utstrekning forholdene tilsier det skal tjenesteyteren veglede eller samrå seg med forbrukeren.

  Dersom de fikk i oppdrag å finne ut hva som var feil fordi den lekker frostveske, vil jeg mene at de ikke har løst oppgaven etter loven. Det kan dere kreve. Når det gjelder spørsmålet om betaling for de arbeidsoppgavene de har utført, så oppfatter jeg at dere ikke hadde en fastpris på det som ble gjort etter at de forsøkte skifte av slangen.

  Spørsmålet blir da om de har gjort en faglig riktig vurdering ved å gjøre de forsøkene de har utført. Dette må dere eventuelt få et annet verksted til å si noe om. Hvis det de har gjort forsøk på var faglig uholdbart, kan dere ha krav på å få tilbake hele eller deler av pengene dere har betalt.

  Dette er en sak, som eventuelt kan behandles av Forbrukerrådet/Forbrukertvistutvalget, hvis dere ikke finner en løsning med verkstedet.

 • aLF

  For hyppig skifte av registerreim:
  Registerreima på min 2002 Audi A4 er blitt skiftet av samme verksted både på 120′ km og 180′ km. Ser ut som Audi anbefaler å skifte på 180′.
  Ved 120′ km service ble reima skiftet. Husker ikke hvorfor – men verkstedet og/eller jeg må ha trodd at det var tid for å skifte. Men, verkstedet glemte da å huke av i serviceheftet for at dette var gjort!
  Så når tiden for service på 180′ km kom, hadde jeg glemt at reima var skiftet på 120, og siden det ikke sto i serviceheftet heller, ble det til at jeg nevnte for verkstedet at det vel var tid for reim-skifte. Dermed ble den helt unødvendig skiftet igjen. Kostet ca. 10.000. Her har vel verkstedet gjort to feil som har ført til “overreparasjon”: de har glemt å notere første skiftet i serviceheftet, og de sjekket ikke historien i datasystemet deres før 2. gangs reparasjon. Har klaget til verkstedet (pr .e-post), men de tar ikke noe ansvar (tilbyr kompensasjon).
  Er dette noe jeg kan gå videre med?

  • Forbrukeradvokaten

   Du kan jo gå videre med saken, men det er ikke gitt at du når gjennom. Når du leverte bilen til andre gangs service opplyser du jo at du minnet dem på reim-skiftet, så det kan vanskelig bebreides dem at de da gjorde det. Feilen lå i at de ikke noterte ned reimskiftet første gang. Det er noe de burde gjort, og som nok også ville gitt deg den påminnelsen, slik at du ikke hadde bedt om nytt skifte på 180000 km. En rimelig løsning ville kanskje vært at dere påtok dere delt skyld, slik at dere tok halve regningen hver. Ola Fæhn

   • Alf

    Tusen takk for svar.
    Jeg mener det ble begått tre “feil”; 1: reima skulle ikke vært skiftet på 120′, 2: det ble ikke notert i serviceheftet, 3: verkstedet kunne/burde siste gang ha sett i bilens historikk på datasystemet at de skiftet reima på 120.
    Men er forøvrig enig med deg i at en deling av siste regning kunne vært en minnelig løsning.

 • kan ikke bil

  Nettopp sent inn bilen for reperasojon for noen feil på bilen for å få den eu godkjent.
  Jeg brukte samme verksted som utførte eu kontrollen for å rette feilene.
  Underveis ringte de meg fordi de hadde ødelagt trommlene og et bånd når de skulle reparere noe med bremsene bak, fordi de satt så hardt fast når de skulle ta de av. allerede da steg regningen med flere tusen kroner. Jeg sa de bare måtte fikse det, ettersom jeg allerede måtte betale for det de hadde gjort, å vil ikke være noe vits i å få en bil tilbake som er enda mindre kjørbar en hva den var før jeg leverte den. Da jeg endelig fikk utlevert bilen min, så hørte jeg en veldig høy ulyd i bilen min som ikke har vært der før, å leverte den med det samme tilbake da jeg trodde det var noe de hadde glemt å skru fast. etter de hadde sjekket bilen sier han at det var en plate de hadde glemt å sjekke på eu kontrollen som måtte skiftes, men hvorfor så de ikke den platen under kontrollen, og hvorfor har jeg ikke hørt den lyden før jeg leverte bilen inn til verkstedet? er noe av dette jeg kan kreve at de utfører på egen regning, ettersom jeg vet at lyden ikke har vært der tidligere, men er vanskelig for meg å bevise?

  • Forbrukeradvokaten

   Jeg foreslår at du tar opp med verkstedet at det aldri har vært en lyd der tidligere og at du mistenker at det kan være en feil de gjorde da de gjorde den andre reparasjonen. Be om å få skriftlig rapport på hva slags feil dette er og hvorfor de mener det er noe som var ødelagt før de begynte med sin reparasjon. Hvis de insisterer på at du må betale for å få ut bilen, kan du eventuelt gjøre dette under protest. Synliggjør helst protesten i en mail eller et notat før du betaler. Så kan du forhøre deg med et annet verksted eller en NAF-sakkyndig, om de gir deg støtte for at dett mest sannsynlig er en feil etter forrige reparasjon. I så fall har du en sak om å få tilbake pengene. Gir ikke verkstedet seg da, kan du klage saken til Forbrukerrådet/Forbrukertvistutvalget. Forbrukeradvokaten Ola Fæhn

 • Kathrine

  Jeg leverte inn bilen til sandblåsing av rust og epoxylakkering. Når jeg henter bilen legger jeg straks merke til at hele bilen er full av gule prikker i lakken (epoxysysprøytestøv). Når jeg ser nærmere på bilen er det fortsatt steder der hvor det er rust og noen steder mangler epoxylakk. I tillegg er bilen full i gjørme inni, skitten og full av blåsesand i motorrom og alle andre åpninger. Jeg skriver en skriftlig klage. De lover å rette opp i feil og mangler og tar bilen inn igjen. Når jeg nå henter bilen ser jeg igjen med en gang at bilens plast deler er gul av epoxylakk og det finnes fortsatt gule epoxyflekker i lakken. De sender med meg ett middel som jeg selv kan fjerne dette med. Ved nærmere undersøkelser av bilen er det fortsatt rust under bilen, det mangler epoxy flere steder (bart stål) og i tillegg har de sandblåst hull i plast deler under bilen og forsøkt å skjule rust. De tilbyr seg å ta bilen inn igjen en tredje gang. Jeg vil helst ikke at disse folkene skal ha bilen inn en gang til og de tilbyr meg pengene jeg allerede har betalt (Heving av avtalen) og jeg kan få hente noen av de delene de har ødelagt.Men jeg står igjen med en bil som på er verre enn den var når den kom inn og en god del resterende jobb for å få bilen i tilnærmet stand som den var i utgangspunktet og føler derfor dette tilbudet ikke strekker helt til. Hva har jeg rett på? Og hvordan går jeg frem?? Verkstedet på sin side er ikke villig til å forhandle videre.

  • Forbrukeradvokaten

   Jeg foreslår at du tar tilbake pengene, men tydeliggjør for dem (helst pr mail) at du ikke er fornøyd med resultatet og at du eventuelt vil komme tilbake med et krav om prisavslag/erstatning for meromkostninger til å få bilen reparert et annet sted. Så bør du sjekke du med et annet verksted hva det vil koste å utbedre et annet sted. Meromkostningen dette påfører deg, krever du dekket. Hvis verkstedet ikke gir seg kan du klage saken inn til Forbrukerrådet og eventuelt videre til Forbrukertvistutvalget. Ola Fæhn, advokat.

 • Kato Skedsmo

  Vi har havnet i en kinkig og kostbar situasjon. For en stund tilbake byttet vi turbo på bilen vår hos et Mekonomen verksted, men etter kort tid viste det seg at det var noe galt med den (laget ulyder). Vi leverte bilen tilbake til verkstedet, og de konstaterte at det var turboen det var noe galt med, og at den måtte byttes. Det ble sagt på telefon at dette ble en reklamasjons-sak. Ny turbo blir montert, bilen hentes ut og det går det et par uker. Så tar verkstedet tar kontakt igjen på telefon. De forteller nå at de som har levert turboen til verkstedet har sjekket den og kommet fram til at det det ikke var en feil på selve turboen. Det påstås at det har kommet “et fragment” inn i turboen (inn-suget) som har ødelagt den. Verkstedet hevder at de har montert turboen etter anvisning, og at vi må ta dette på egen regning, dvs ny regning. Kan verkstedet påberope seg force majeure her og fraskrive seg alt ansvar?

 • Ola Fæhn

  Nei her syntes jeg verkstedet sliter. De har selv tatt imot dette som en reklamasjonssak. De har da varslingsplikt, før de gjør jobben ferdig, hvis de mener at dette ikke var en reklamasjon likevel. Denne regningen hadde jeg kranglet på. Ola Fæhn

 • Øystein Klokkerhaug

  Har fått feilkilden “anti polution falt” på min citroen c5 1,6 HDI. 2006 modell. På verkstedet fikk jeg beskjed om å skifte styringsenheten datahjernen for rensingen. Det var på forhånd sjekket at det var tilstrekkelig med renseveske i beholder ved dieseltak. Det ble avtalt at verkstedet skulle skifte hjernen for kr 3000,- . Hentet bilen og etter et par dager kom feilkilden tilbake til dashbordet. Verkstedet tok bilen inn på nytt og programmere om hjernen. Fikk ut bilen og feilen kom tilbake etter en dag. Snakket med verkstedet på nytt og fikk beskjed om at jeg nå måtte skifte gløplugger og releet for disse. Fikk en pris på kr 1900,- som jeg bekreftet. Samme dag som verkstedet tok inn bilen ringte de og sa at de hadde brukt av en av glødepluggene og skulle forsøke å skaffe verktøy for å borte ut den ødelagte pluggen. Ved dag to fikk jeg oppringning om at det ikke var mulig å Borre ut pluggen og at de måtte ta av toppen for å ta reparasjoner innenfra. Fikk videre opplyst at dette ville koste meg kr 22000,- . Falt av stolen og skrev en reklamasjon som jeg leverte uten å hente ut bilen. Verkstedet ringte dagen etter og sa jeg bare kunne hente bilen og forsøke å kjøre med den ødelagte pluggen. Fikk høre fra kundemottaker at det var vanlig at glødeplugger ryker slik at de må ta av toppen for reparasjon. Dette var ikke informert meg på forhånd. Konfronterte verkstedet med dette og de sa da at de ikke brukte å skremme kundene med slike opplysninger. Er jeg som lagmann og forbruker rettslig i slike saker eller ha bør jeg gjøre videre. Bruker bilen daglig og feilkilden er fortsatt tilstede. Har ikke betalt for siste gang på verksted.

  • Ola Fæhn

   Jeg leser det slik at verkstedet har gjort en feil ved å brekke pluggen. Er dette tilfelle må verkstedet utbedre skaden de har påført. Dette hadde jeg meldt tilbake. Løser de ikke saken, hadde jeg henvendt med til Forbrukerrådet. Alternativt kan Forbrukeradvokaten bistå deg med noen brev, for å se om det kan løse saken. Ola Fæhn

 • Jim Hansen

  Min datter har en Golf 3 som må sies å ha en lav verdi, men pga skolegang har hun bestemt seg for ikke bytte bil. Denne Golfen har en lei tendens til å stoppe, når den selv vil. Hun leverer da bilen inn til feilsøking og eventuell reparasjon på et lokalt MECA-verksted..
  1. De påstår feil med bensinpumpe, bestiller, og finner ut at der var det ikke feil.
  2. De påstår at det er feil med tenningsmodul, bestiller, skifter og finner ut at det ikke er feil med den heller.
  3. De påstår så at det er signalgiver i tenningen som er gåen, den blir bestilt og byttet, feilen er der enda.
  Alle disse deler slipper vi å betale for, så det er greit.
  4. Så sier de at det er fordeler som er gåen, og den må bestilles originalt fra VW, dette blir gjort og den blir skiftet og feilen er enda på bilen. De påstår da at hun må betale for den fordi at de har sendt den gamle fordeleren i retur. Har da tatt kontakt med Sulland (VW i Bodø) og de sier at de ikke har noen retur ordning på denne delen.
  Hun har nå betalt inklusiv et unødvendig delebytte ca.8000,- der delen koster ca.5000,- Og dette for en bil med verdi på bare 5-6000 kroner.
  Så mitt spørsmål er om hun kan kreve tilbake penger for deler som ikke trengtes å bytte, eller må hun godta det siden hun ga dem klarsignal til å få bilen i orden?

  • Ola Fæhn

   Verkstedet kan normalt ikke ta betalt for en reparasjon som ikke gir henne det resultatet hun bestiller. Jeg hadde derfor krevd hele summen i retur både for deler og arbeid. Verkstedet er også forpliktet til å fraråde reparasjoner som antas å ville koste mer enn man får nytte av. Jeg ville derfor tatt en diskusjon med verkstedet. Gir de seg ikke kan hun prøve å få bistand fra Forbrukerrådet.

 • Mats Hansen

  Venninne leverte bilen hennes inn på verksted for EU kontroll. Varmetrådene i bakruten fungerte ikke og verkstedet ble bedt om å sjekke årsaken – hun skulle kontaktes etter undersøkelse for å avgjøre videre fremdrift. Viste seg å være en løs kontakt som verkstedet koblet til skikkelig med det resultat at vinduet eksploderte. Hvem skal ta de økonomiske kostnadene?

 • Ola Fæhn

  Når verkstedet gjør en skade, mens de forsøker å reparere, så blir verkstedet ansvarlig.

 • KT

  Jeg fikk et overslag på å skifte eine hjullager framme på bilen min. Kr 3700,- Verkstedet sa også at det var mulig det kunne påløpe noen ekstra verkstedtimer dersom lageret satt fast. Senere samme dag ringer verkstedet og sier at under de montering av lager har spindelen blitt ødelagt. Ny er bestilt og bilen kan hentes om to dager. Når jeg skal hente bilen blir jeg presentert en regning på kr 15300,- Jeg reagerer på regningen, men verkstedet hevder slike ting kan skje og at jeg må dekke kostnader for ny spindel + arbeid. Kan verkstedet virkelig kreve at jeg skal betale denne ekstrakostnaden?

  • Forbrukeradvokaten

   Når verkstedet gjør en skade, mens de forsøker å reparere, så blir de ansvarlig. De kan ikke ta ekstra betalt for denne, med mindre dette er avklart med dere i forkant.

 • Tormod

  ei, I midten av juli 2014 leverte jeg en bil til sjekk før vi skulle kjøre på utenlandsferie. Verkstedet sa at det var lurt å bytte bakaksling og vi avtalte at de skulle gjøre jobben før vi dro på ferie. Da akslingen var byttet oppførte bilen seg rart og en omfattende feilsøking begynte. Det ble byttet deler i girkassen og sett på mye rart uten hell. Vi reiste på ferie i vår gamle bil da reparasjonen ikke ble ferdig i tide. Etterhvert ble verkstedet rådville og sa at de kom nok ikke videre uten at vi byttet girkasse, da det var det eneste de så som potensiell feil. Jeg sa ja til å bytte girkassen(ca. 10 000 for brukt kasse + frakt og montering) siden de ellers ikke ville kommet videre med feilsøkingen. Dette hjalp heller ikke og det har etterhvert blitt byttet ledningsnett på høyre(?) side og noen sensorer el.l. i forbindelse med ABS-systemet. Verkstedet har underveis rådført seg med eksperter i verkstedkjeden, og mekaniker fra merkeverksted. Jeg har lenge hatt et ønske om å få ferdig denne saken, og har sett for meg at jeg går på stort økonomisk tap. Ved siste møte med verkstedet var vi enige om ca. 50 000 kr for deler og arbeid. Jeg hadde like før dette selv tatt kontakt med importør og fått klarsignal for at verkstedet kunne ta kontakt med teknisk avdeling der. Etter dette har verkstedet testet/kontrollert bakakslingen og (trolig) kommet til at det er den nye bakakslingen som ikke er lik den opprinnelige. De skal bestille ny aksling og tror at det vil løse hele problemet. Mitt spørsmål er: Skal jeg betale noe utover bytte av opprinnelig bakaksling til en ny som fungerer? Jeg kan ikke se at verkstedet har gjort jobben sin riktig dersom det nå viser seg å være delen de satte inn som er årsaken til alle feil og påfølgende utskifting av deler. At jeg har sagt at de kan bytte girkasse m.m. er vel ikke bindende på grunn av årsakssammenhengen? Håper dere kan gi meg en tilbakemelding på hvordan jeg står juridisk (håndverkerloven gjelder vel her) og hva en gjør i praksis med tanke på betaling av faktura og levering av klage.

  • Forbrukeradvokaten

   Har verkstedet gjort en feil ved bytting av bakakslingen, og dette er eneste årsaken til problemet, så skulle det ikke påløpt andre kostnader for deg. Verkstedet skal utføre et oppdrag fagmessig og har en plikt til å opplyse og eventuelt fraråde. Har de gjort en uforsvarlig utbedring av en rekke forhold, som det ikke har vært noe galt med, på grunn av at de har satt inn en uriktig bakaksling,bør dette ikke koste deg noe mer enn utgiftene til å få satt inn en riktig bakaksling.

 • Marlen

  Hei:)
  Jeg er ei jente som har null peiling på bil. den ene Viskeren min sluttet å virke for en uke siden. De fortalte på verksted at det var staget på viskeren som var ødelagt. Det skulle de fikse. I går når jeg leverte bilen på verksted virket den andre viskeren helt fint. I dag ringte de til meg å fortalte at viskermotoren var plutselig sluttet å virke, og at jeg måtte ha en ny viskemotor som ble 2500. Når den virket når jeg leverte inn bilen vil jeg jo si at det er noe de på verkstedet har ødelagt. Er det rett at jeg skal betale for den motoren og for arbeidet å bytte den?

  • Forbrukeradvokaten

   Dersom verkstedet har skadet viskemotoren, så er det ikke riktig at du skal betale for å få byttet den.

 • Jørn S.

  Jeg leverte for ca 1 mnd siden min Kuga inn til service hos Bilia pga feil med viskere og lys. Feilene var ikke tilstede da jeg leverte inn bilen, men jeg ønsket at de sjekket om alt var ok. Jeg ble spurt om verkstedet kunne benytte bilen mens den var inne til sjekk, slik at mekaniker kunne kjøre den til og fra jobben for å sjekke om feilene oppsto på nytt. Dette svarte jeg positivt til, men sa ifra at det kun måtte benyttes til nødvendig kjøring, og ikke hver dag da dette vel trolig var unødvendig. Etter ca 14 dqager fikk jeg igjen bilen uten at de hadde funnet feil. Da jeg kjørte hjemover hørte jeg lyder fra forstillingen som ikke var der da bilen ble levert inn. Jeg kontakter Bilia med en gang og ga beskjed om at det var blitt feil på bilen mens den sto på verksted. De ga meg da en time for å få feilen sjekket. Nå viser det seg at fjærene forran er knekt. Bilia hevder at dette ikke er deres feil og at jeg må dekke dette selv. De hevder at fjærene trolig var knekt før bilen ble satt inn og at grunnen til at det var feil når jeg fikk den igjen var at fjærene var kommet i en annen posisjon etter å ha vært oppe på bukken. Hvordan er bevisbyrden her, kan de bare avfeie det med at det var en tidligere feil som nå ble synlig pga annen påvirkning ?

  • Forbrukeradvokaten

   Her er det en utfordrende bevisuenighet. Du bør kontakte et annen verksted eller f.eks. NAF, for å få en second opinium.

 • Laila

  Hei!

  Vi leverte vår bil etter vi fikk motorhavari, Vi gikk på et merkeverksted for de skulle jo være eksperter. De fortalte at kjedet hadde blitt ødelagt som videre ødela flere ting inne i motoren. Etter de hadde tatt ut motoren for å se hva som var feil, så de at det kostet 45 000 kr. Mye penger men jeg sa ja. Når vi skulle hente bilen fikk vi beskjed at det var visst mer feil på motoren og at prisen ville bli 75 000 kr hvis vi ville ha bilen til å fungere. Jeg nektet å betale og bilen står fortsatt det(nå i 4 uker)
  Da vi først kom dit fortalte han at min bil var kun verdt 90 000(mens på Finn ligger de på 130 000).
  Dette var hvis skaden var fikset. Ved evt innbytte skulle jeg få 60 000 kr, mens nå skal jeg kun få 39 000 kr. Jeg har sagt flere ganger at jeg føler meg lurt. Det var ingen som fortalte oss at det KUNNE bli dyrere. Jeg ville ALDRI fikset en bil til 90 000 kr, hvis det kostet meg 75 000 kr! Det er jo helt absurd! Hvis de hadde sagt at det kunne blitt dyrere ville jeg ikke tatt sjansen og jeg ville byttet den inn eller tatt den et annet sted. Jeg mener de må stå for prisen de har lovet.
  Er en ganske fortvilet situasjon, familie på 5 uten bil…
  Hva kan jeg gjøre?

  • Forbrukeradvokaten

   Verkstedet har en frarådingsplikt før de begynner å gjøre dyre reparasjoner som kanskje overstiger bilens verdi. Dette sier håndverkertjenesteloven § 8 om unnlatt fraråding;
   (1) Har tjenesteyteren ikke underrettet forbrukeren eller stanset arbeidet i samsvar med § 7, og det må antas at forbrukeren ellers hadde latt være å bestille eller hadde avbestilt tjenesten, kan tjenesteyteren ikke kreve betaling i videre utstrekning enn om forbrukeren hadde latt være å bestille eller hadde avbestilt.
   (2) Kostnader som ikke dekkes etter første ledd, kan tjenesteyteren likevel kreve dekket så langt det er rimelig og den samlete betaling ikke overstiger verdien som det utførte arbeid har for forbrukeren.

   Hvis verkstedet tilbyr seg å betale 39.000, ville jeg tatt imot beløpet, men varslet at du vil forfølge resten av kravet. Så kan du lage en sak for Forbrukerrådet/forbrukertvistutvalget for å få tilbake forskjellen mellom 60.000 og 39.000.

   • Laila

    Hei og takk for svar!
    Problemet er :
    Vi skulle få bilen ferdig til 45 000 kr
    Vi fikk telefon at det vil koste 30 000 kr til etter første del var reparert-mer feil på motoren.
    Jeg mener at de burde opplyst før vi startet hele prosessen om at det Kan bli dyrere enn 45 000kr for da ville vi aldri reparert skaden.
    Har jeg krav på å få bilen ferdig reparert til 45 000kr som var lovet fra start?

 • Jonas Sørensen

  Hallo. Har nybil garanti på min bil( 2013) modell. Avdekket sink bobler på 3 av 4 dører. Garantien dekker dette. Men, sulland bil Jessheim tar bilen på henger til Kongsvinger for rep. 5 virkedager sier dem jeg må regne med. Har jeg krav på leiebil da? Dem sier nei siden det er en planlagt garantisak. Hva er rett?

  • Forbrukeradvokaten

   Forbrukerkjøpsloven sier dette om lånebil i § 30 (3): “Hvis selgerens avhjelp vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke vil bli avskåret fra å bruke tingen, kan forbrukeren kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Dette gjelder likevel bare hvis kravet fremstår som rimelig sett i forhold til forbrukerens behov og den kostnad eller ulempe som selgeren påføres”.

 • Ann Åse Kirkvik

  Hei,
  jeg satt inn bilen min på verksted tirsdag 18.nov 2014. Det skulle skiftes toppdekselpakning og tas EU-kontroll. Jeg fikk beskjed om at dette skulle være ferdig torsdag 27.nov. Dagen bilen skulle være ferdig ringte jeg å forhørte meg om hvordan ting sto til. Og ble fortalt at de hadde ett par syke mekanikere, og at de skulle ta kontakt når arbeidet var utført. Tiden gikk uten noe varsel om at bilen var ferdig. Rundt midten av desember tok jeg på nytt kontakt med verksted, og fikk til unnskyldning at en av deres kollegaer var dratt i førstegangstjenesten. De skulle prøve å få bilen min klar før jul.

  Etter mye fram og tilbake fikk jeg i februar 2015 beskjed fra verkstedet at det måtte byttes et løpehjul til registerreim. Og at de ikke kunne bytte toppdekselpakning før dette var ordnet. Tålmodig og bilavhengig som jeg er godtok jeg at de kunne fikse dette i tillegg.

  Idag 6.mai 2015 er bilen fortsatt ikke ferdig. Jeg har uttallige ganger krevet at arbeidet blir utført til en rimelig frist. Til tross for dette virker det som de har all arbeidskraft i verden med tanke på antallet nye biler de tar inn til reparasjon.

  Jeg frykter den skyhøye regningen som venter. Hvis bilen i det hele tatt blir reparert.

  Hva bør jeg kreve, og hvor mye lenger skal jeg la det gå?

  • Forbrukeradvokaten

   Når det er gått så lang tid og du har gitt frister, mener jeg du har solid grunnlag for å kreve heving av avtalen. Du kan så finne et annet verksted som kan fikse bilen. Det nye verkstedet kan også vurdere om jobben som er gjort av tidligere verksted har noen verdi, slik at du får vurdert hva som er rimelig å betale. Ola Fæhn

 • Ann Åse Kirkvik

  PS:
  For ikke å snakke om store ekstrautgifter på annen transport.

  • Forbrukeradvokaten

   Merutgifter du er påført som følge av forsinkelsen, kan du kreve erstattet. Ola Fæhn

 • Gjøran

  Hva sier forbrukerkjøpsloven om kast i bremseskiver. Bilen er kjørt 32000 Km etter bytte
  og det er litt over 1 år siden.?

  • Forbrukeradvokaten

   Forbrukerkjøpsloven sier ikke noe om kast i bremser. Spørsmålet er om dette er en mangel eller om det er normal stitasje eller brukerfeil på en bil som har gått den kjørelengden. Du kan søke på avgjørelser på http://www.forbrukertvistutvalget.no, for å se om det har vært vurdert der tidligere. Ola Fæhn

 • Linda kilpinen

  Hei. Har fire år gammel bil. Vindusviskerene sluttet og virke og feilsøking at det nå ny vindusviskemotor. Bilen er kjørt 130000. Kommer dette inn under kjøpsloven? Virker på meg som verksted tar slike vurderinger etter skjønn

  • Forbrukeradvokaten

   Hvis det er et forbrukerkjøp, er det 5 års reklamasjonsrett etter forbrukerkjøpsloven. Ola Fæhn

 • Vidar Pedersen

  Hei
  Jeg var hos et verksted og fikk skiftet tennpluggene på bilen våren i fjor. Reperasjon og deler har 3 års garanti i følge nettsidene til verkstedkjeden. I forrige uke fikk jeg problemer med tennpluggene, og leverte bilen hos det samme verksted for å få undersøkt om dette var en garantisak. De ringte senere på dagen og sa at det var feil på to (av fire) tennkabler (pluggledninger), og dette forårsaket feil på to tennplugger. Reperatør sa at disse tennkablene måtte skiftes, og mente også da at skifte av de pårørte tennpluggene ikke ville dekkes av garantien, siden det var tennkablene som forårsaket skaden på tennpluggene. Han sa at hadde det vært fabrikkfeil på tennpluggene, ville saken vært annerledes. Jeg er litt usikker på hva som er riktig her?

  Samtidig, i fjor betalte jeg rundt 300kr for 4 tennplugger. Per telefon sa han at kostnadene for de to nye tennpluggene de skulle fikse denne uken, kommer på rundt 5-600kr, i tillegg til arbeid. Dette vil jeg få bekreftet skriftlig i løpet av dagen eller morgendagen, men synes at det hele høres litt merkelig ut – kan prisen på tennplugger ha økt såpass dramatisk ila. 1 år?

  • Forbrukeradvokaten

   Er det ikke tennpluggene som har feilen, kan det bli et spørsmål om verkstedet burde oppdaget den egentlige årsaken til problemene før de skiftet plugger. Svaret på dette må du avklare med en teknisk kyndig. Jeg er heller ikke kjent med prisen på tennplugger. Ola Fæhn

 • Torill

  Kjøpte bil for en tid tilbake, og vil nå ha sjekket to ting før garantitida går ut.
  Verkstedet mener da at jeg skal betale to egenandeler – kan de kreve det??

  • Forbrukeradvokaten

   En garanti med egenandel er i så fall en særavtale du har tegnet med den du kjøpte fra. Reglene som gjelder i den avtalen må du lese ut av garantivilkårene.

 • Morten Skogheim

  Hei. I september 2013 byttet jeg Svinghjulet på min ford Mondeo etter anbefaling fra merkeverksted. Bilen hadde da passert 5 år og var utenfor garantiperioden og hadde gått ca 115 000km. Ford anfører på sine sider at svinghjul inngår som deler der det gis garanti noe jeg tolker til at delene skal vare i minst 5 år.. Jeg betalte kr 22 500 for reparasjonen.
  Nå, 19 mnd senere, har bilen gått 38 000km siden reparasjonen og verkstedet konstaterer igjen at svinghjulet må skiftes. Vil jeg kunne fremme garantikrav siden jeg oppfatter denne delen til å skulle vare i langt mer enn de kjørte 38 000km?

  • Forbrukeradvokaten

   Hvis det er klart at svinghjulet skal ha en vesentlig lenger levetid enn det du har opplevd, så er det en reklamasjon. Nekter verkstedet må du prøve å få en skriftlig bekreftelse på forventet levetid. Du kan også søke ftu.no om du finner noen avgjørelser om svinghjul.

 • Tarek

  Hei,
  jeg kjøpte en bruktbil hos Skotvedt ensjø januar 2014. Den hadde da 1-års bruktbilgaranti. I august 2014 oppdaget jeg at AC anlegget ikke virket riktig (blåser bare varmt). Jeg informerte da skotvedt om dette og fikk beskjed at de skulle se på det. Det skiftet da friskluftfilter (ifølge faktura) og jeg antok da at problemet var fiksa. Jeg hadde på den tiden for lite teknisk innsikt i hvordan et AC anlegg skal virke.
  Sommer 2015 merket jeg da igjen at AC ikke virket. I vinterhalvåret hadde det ikke vært noe behov for kaldluft. Hos et annet verksted fant de ut at det var hull i radiatoren som var årsaken til problemet. Denne reparasjonen kostet meg da 6374kr. Har jeg erstatningskrav hos Skotvedt ensjø?

  • Forbrukeradvokaten

   I utgangspunktet kunne nok dette vært en berettiget reklamasjon. Det kan imidlertid være at deu vil miste kravet eller deler av det, hvis du har gjort reparasjonen et annet sted, uten å reklamere til selger først. Selger har normalt en utbedringsrett.

 • Ståle Skaslien

  Hei.
  Har levert inn en mb a140 2000 mod til verksted da den hadde en tendens til å stoppe.
  Merkeverkstedet feilsøker og kommer tilbake til meg med beskjed om at en veivakslesensor må byttes.
  Blir fremlagt et pristilbud på 3700,-
  Under bytte av denne blir jeg oppringt av verkstedet hvor de sier at delen satt hardt og knakk da de skulle løsne den og at de skal forsøke å få den ut ellers må motoren ut av bilen. Fint, forsøk det sier jeg.
  Senere kommer de tilbake til meg og forteller at de ikke klarer å få ut delen og presenterer et overslag på 17000,- for å ta ut motoren for å få byttet delen.
  Har nå kranglet litt frem og tilbake og deres beste tilbud hitill er 12000,-
  Hvilke rettigheter har jeg til å kreve at de ferdigstiller jobben til avtalt pris?

  • Forbrukeradvokaten

   Hvis delen knakk på grunn av en feilreparasjon fra verkstedet, så kan verkstedet bli ansvarlig for å dekke merkostnaden. Du bør derfor forhøre deg med et annet verksted eller en bilekspert om dette er en tabbe, verkstedet må dekke. Ola Fæhn

 • Trude L

  Hei
  Jeg kjøpte i fjor en toyota yaris 2010 modell som hadde gått ca 72000 km og fikk med 16000 km eller 1 års bruktbilgaranti. Jeg merket umiddelbart at det var noe galt med bremsene, de bråkte en hel del. Forhandleren tok ikke dette seriøst, bare avfeide det med at de hadde allerede byttet bremseklosser. Etter ei stund til kom jeg tilbake og krevde at de så på bremsene. Da fikk jeg beskjed om at klossene måtte skiftes(enten bake eller fremme), noe de da gjorde. Ikke lenge etter var det akkurat samme lyd fra bremsene, og jeg klagde igjen. Da tok de inn bilen for å smøre opp bremser og de skiftet ei fjør. Enda samme lyd. Jeg har ikke klaget mer på bremsene. Fordi mens dette pågikk, fikk jeg også en indikator på at bilen brukte mye olje, noe jeg sa fra om til forhandleren. Jeg hadde da etterfylt minst to liter olje. Bilen hadde nettopp vært gjennom en service like før jeg kjøpte bilen, med oljeskift. Jeg fikk beskjed om at jeg måtte komme inn for å ta en service på bilen, slik at de kunne ta en oljediagnose. Jeg mente at dette ikke var rett, da bilen hadde gjennomgått service da jeg kjøpte bilen. Oljelampeindikatoren begynte å lyse etter ca 4-5 mnd etter kjøp. Jeg innfant meg med at jeg bare fikk fylle olje inntil bilen skulle inn på ny service i juli i år. En uke før garanti fristen utløp fikk jeg tre varsellamper som lyste samtidig, og fikk beskjed med forhandler om at turboen var røket på ca 88000 km. Jeg fikk dette på bruktbilgaranti, selv om jeg hadde kjørt ca 500 mil over garanti, men var innenfor på tid. I kontrakten sto det at kjøper måtte dekke 4000 i egenandel, så jeg betalte. Når tuboen ble byttet, ble det på ny tatt service, og olje og oljefilter ble blant annet byttet ut. Det første som skjer når jeg da kjørte ut fra verkstedet, er at servicelampa begynner å blinke. Jeg tok igjen kontakt med forhandler, og fikk beskjed om å komme inn for å få tatt en ny diagnose. Da viste det seg at det er diesel i oljetanken, og bilen indikerte mye småkjøring. Mekaniker sier at denne motoren ikke hadde orginalt montert partikkelfilter fra begynnelsen av, og at de har opplevd noen problemer i forhold til dette. Jeg sier til mekaniker at bilen overhodet ikke blir småkjørt, den blir brukt til langkjøring, da jeg kjører 8 mil en vei til jobb, og bilen blir ikke noe særlig brukt utenom dette. Mekaniker hadde ikke svar på hvorfor bilen indikerte småkjøring. Vi fikk ingen beskjed fra selger om at denne bilen ikke har orginalt montert partikkelfilter, og selger opplyste heller ikke at bilen ikke egner seg til småkjøring. Det ble på ny tappet av olje og gjort noen grep, som jeg ikke helt vet hva er, med beskjed om at jeg skal komme tilbake om 3000 km for sjekk. Jeg fikk også opplyst at om servicelampa begynte å lyse, må jeg skifte motor. Jeg spurte da om det var noen muligheter for heving av kjøp, noe de sa var svært vanskelig å få til. Dog fikk jeg forsikringer om at jeg ikke kom til å sitte med hele regninga i tilfelle motorskifte. Jeg mener at alle disse probleme skal kunne kvalifisere til heving av kjøp. Jeg har vært mange ganger innom forhandler med bilen i løpet av dette året. Mitt spørsmål blir da, kan jeg hevde å få kjøpet hevet?

  • Forbrukeradvokaten

   Du har tydeligvis hatt mange problemer med bilen. En del problemer er kanskje løst. Feil som er løst tillegges mindre vekt i vurderingen av om du har hevingsrett. Må du skifte motoren er det klart at det er en betydelig feil, men foreløpig er det en usikkerhet om det blir nødvendig. Jeg ville ihvertfall ikke nøyd meg med en muntlig antydning om at du ikke blir sittende med hele regningen. Godtar ikke selger heving, så bør du få en skriftlig garanti ad motoren. Det er mulig at alle problemene sammenlagt vil gi deg hevingsrett, men det kan jeg ikke gi deg et klart svar på. Mitt tips er at du tar det opp med selgeren, og ser på reaksjonen i første omgang. Er heving det eneste du ønsker og selger nekter, kan du eventuelt åpne rettshjelp på forsikringen din og få bistand i saken.

 • Joakim

  Har en kjæreste som leverte bilen inn for feilsøk på verksted. prisen ble satt til 600kr. Merk at det var bare snakk om feilsøking, når hun kom tilbake der så hadde de fikset feilen og krevde da 4000kr. hun ble naturlig nok paff over og betalte. Dette kan jo ikke være lov? hva kan man eventuelt gjøre?

  • Forbrukeradvokaten

   Blebilen levert inn kun for feilsøking, kan ikke verkstedet reparere uten å avklare dette i forkant.

 • Lena Buholt

  Har hatt bilen på service/ oljeskift på merkeverksted. Kjørte 9 mil (kan dokumenteres) og bunnpluggen datt ut under kjøring. Bilen gikk derrmed en liten stund uten oljetrykk siden jeg kjørte henger med tungt lass.

  Verkstedet har ikke vært behjelpeligemed leiebil, tauebil eller vært villige til å imøtekomme oss, da de mener bilen er like fin som før. De sier de har kjent på motoren og at det ikke er skader.

  Hva bør vi
  Vi mener bilens historikk er forringet, og at vi har blitt satt i en situasjon vi ikke har ønsket. Vi ønsker ikke bilen tilbk

 • Stig Olsen

  Kjøpte bil av forhandler i desember 2014. Våren 2015 ble det påvist brente ventiler og selger byttet til nye topper på bruktbilgarantien. Problemet nå er at den lekker kjølevæske etter denne reparasjonen og det er nå påvist lekkasje på toppakning (av ett annet verksted, som selger godkjente).
  De vil nå ha bilen tilbake på selgers verksted for reparasjon, men da dette verkstedet er veldig langt unna mitt bosted, krever de at jeg skal dekke store deler av frakten av bilen dit og tilbake..er dette noe de kan kreve? Kan også nevne at jeg allerede har betalt største delen av frakten sist den var hos selger på garantijobben de utførte. Synes det høres urimelig ut at jeg skal ha mer utgifter på dette, da det er en reklamasjon på en garantijobb som er dårlig utført.
  Kan de kreve at jeg må betale noe for dette? Eller har jeg noen rettigheter her?

  • Forbrukeradvokaten

   Når det er en mangel med bilen som selger tar ansvar for, skal du som kjøper ikke ha noen utgifter til transport.

 • L.H

  Hei, jeg har nettopp hatt min Toyota Carolla inne til reperasjon der det skulle byttet en turbo og intercooler, dette kom på 23600 kroner, noe som var helt greit. Men da jeg hentet bilen i går og begynner å kjøre lyser varsellampen for motoren og VSC. Jeg satte igjen bilen på verkstedet og de tok noen tester. Det viser seg å være ABS sensorene som har sluttet å virke på begge sider. Verkstedet har nå kommet med et tilbud på rundt 8000 kroner til meg, dette er hvis de ikke trenger noen ekstra deler så det kan fort bli dyrere. Varsellampene lyste IKKE da jeg satte bilen på verksted, har aldri sett dem før. Men de lyser når jeg kjører fra verkstedet. Verkstedet mener de ikke har noe med dette å gjøre og fortalte meg at sensorene kan slutte å virke når som helst… ABS sensorene og de delene som ble byttet i motoren har ingen sammenheng, det forstår jeg også, men det kan jo ha skjedd ved andre forhold på verkstedet som når de har heist den opp osv. Jeg for min del synes det er helt underlig at de ikke vil påta seg noe ansvar når det faktisk er når de har hatt bilen feilen har oppstått. Har jeg noen rettigheter her? Hva gjør jeg videre?

 • BSL

  Hei, clutchen på AC kompressoren på vår Volvo V70 ’03 havarerte for 4 år siden, et lager som hadde tatt kvelden. Merkeverkstedet byttet clutch og lager og etter det var det litt ulyd men ikke noe urovekkende.

  Så oppdaget jeg metallspon i motorrommet under cluten her for noen uker siden, og varslet verkstedet om at clutch holdt på å ta kvelden igjen. Fikk time for å fikse, men 2 dager før havarerte clutchen og bilen ble tauet til samme verksted.

  Jeg ba da om at de håndterte dette som en reklamasjon da akkurat samme feil på samme del hadde oppstått etter 4,5 år. Den opprinnelige delen holdt jo i 8 år, så hvorfor skulle det holde bare 4 år denne gangen.

  Verkstedet er ikke villig til å dekke jobben 100%, de tilbyr meg 20% på arbeid og deler. Er det rimelig?

  Mvh
  Bil-lei

  • Forbrukeradvokaten

   Er dette en mangel skal de dekke 100% av kostnaden. En teknisk kyndig må si noe om dette er normal slitasje, brukerfeil eller ut over hva du kan forvente.

 • Magne

  Leverte bil til verkested for å få byttet dynamo. For dette ble det avtalt at jeg skulle betale for maks. 2 verkstedstimer. Når jeg skulle hente bilen blir jeg fortalt at alle displayer, Km/stand etc. er helt borte. Ikke bare lysene, men alt. De visste ikke hva dette skyldtes. Jeg vil tro dette må ha noe med det elektriske å gjøre, og de har jo jobbet med å bytte dynamo, frakoblet batteri etc.

  Bilen var helt ok før den ble levert, alle displayer og alt virket, unntatt at dynamoen var gåen. Bilmekanikeren bekreftet også at displayer etc. virket når han kjørte bilen inn på verkstedet.

  Venter nå i spenning hva verkstedet finner ut, om jeg må betale mer enn den forhåndsavtalte prisen.

  Har dere noen råd til meg ifb. med dette?

  • Forbrukeradvokaten

   Tar verkstedet på seg ansvar, så løser dette seg på en grei måte. Rådet er derfor å avvente konklusjonen derfra i første omgang.

 • Kjell V Grevstad

  Hei
  Ny Ford S-Max kjøpt 10.Okt 2010
  I begynnelsen av Oktober 2015 ble bilen innlevert til utsalgsstedet pga mistanke om noe som skulle vert utført på reklamasjon som gikk ut 10 okt 2015.
  Mistanken gikk på at bilen hadde noen ganger antydning til rykk ved igangsetting, dette skjedde ikke ofte men enkelte ganger å spesielt når den var kald, egentlig en liten bagatell, men greit å få sjekket opp om det kan være en feil som skulle blitt dekt av reklamasjon.
  Bilen ble testet av verkstedet å de klarer ikke å framprovosere feilen så jeg må komme tilbake med den for videre feil søk over helgen. Bilen ble så levert igjen fikk deretter tilbakemelding om at de hadde klart å framprovosere feilen, de mistenker at det kan være feil med et svinghjul som ligger ved clutchen. Ok da er det vel bare å fikse dette da tenker jeg, fikk å anbefaling om å bytte clutchen med det samme de var opp med girkasse, dette ville ikke koste meg mye om de fant feil på svinghjulet. Etter noen dager blir jeg oppringt igjen med beskjed om at bilen er ferdig, men de hadde ikke funnet noe feil på svinghjul! Det var slitte lameller i clutchen som var årsak til feilen, regningen blir da på 20000.- Jeg diskuterte med de ang at dette burde være reklamasjon da det overhode ikke er vanlig å bytte clutch på en bil som har gått bare 96000, jeg spurte også om det var vanlig at denne slitedelen måtte byttes så tidlig, svaret var at det ikke var vanlig, men siden den er betegnet som en slitedel må jeg betale dette selv.
  Jeg endte opp med å betale 20000 for reparasjonen. Bilen fungerte fint helt til Lørdag 14 Nov da den døde under kjøring. Jeg bestilte bergingsbil å fikk den fraktet tilbake til verkstedet igjen da jeg tenkte at dette må da være følgeskade fra clutchbytte.
  Jeg ringer opp verksted å får beskjed om at de skal se på den, de ringer tilbake å jeg får beskjed om at dieselpumpe er årsak til feilen. Han nevner en pris på 16000 ink arbeid. Jeg spør om dette er normalt å han sier det er ikke normalt å de har ikke byttet dieselpumpe på s-max tidligere. Jeg ber om at verksted tar opp dette med Ford Norge for å be de dekke kostnader her , men de vil han ikke gjøre pga at jeg har benyttet Vianor som verksted ved service. Jeg gir beskjed om at jeg kommer til å ta kontakt med de selv. Mail sendte jeg til de 26.11.2015 ikke fått noe svar .
  Jeg blir oppringt fra verksted igjen, de har byttet dieselpumpe, de har fått tilbake dieseltrykk i bilen, men den startet fortsatt ikke! Nå regner de med at det er dysene som er defekte å må byttes , disse koster ca 3000 pr stk å det er 4 av dem. Verksted spør meg hva jeg vil gjøre ! Jeg forespør om det ikke er mulig å få dette sjekket dysene før vi starter opp noe som er så dyrt, da kommer de på at det er mulig å sende de inn til et eksternt verksted for test.
  Det tar et par dager å jeg blir oppringt igjen med beskjed om at dysene var fulle av jernspon å de må byttes, De må i tillegg bytte alle slanger og noe kalt rails. Delene må bestilles Tyskland så det tar noen dager.
  26.11.2015 får jeg tilsendt en mail fra verksted om at bilen er ferdig reparert med prisen 54635.-
  Skal jeg bare godta dette !? vi snakker om verkstedregning på 75000 kr i løpet av 2 mnd på en bil som har gått 96000 km, alle servicer er fulgt opp i god til å bilen er meget godt tatt vare på .
  Bilen står pr i dag fortsatt på verksted da jeg ikke har råd til å betale regningen !
  Hva gjør jeg, bør jeg klage ? bør jeg få advokathjelp? har jeg i hele tatt noen som helst form for rettigheter nå som reklamasjonen er utgått ?

  • Forbrukeradvokaten

   Hvis feilen du fikk reparert rett før reklamasjonsfristen gikk ut egentlig var en mangel og de nye problemene var en fortsettelse av de problemene, så kan du ha en sak. Selv om det er en slitasjedel, skal den ved normal bruk ikke slites raskere enn man kan forvente. Slites en del raskere kan det være en mangel. De kan ikke avvise enhver reklamasjon selv om du har hatt service et annet sted. Skal de avvise en mangel av den grunn, må de dokumentere at servicen er mangelfull på en måte som har forårsaket problemene du har med bilen nå. Du må få en teknisk sakkyndig til å vurdere problemene og sammenhengen mellom feilene og det du har opplevd. Får du støtte fra en sakkyndig er det verdt å bruke noen ressurser på å få verkstedet/selger til å ta regningen. Gjennom bilforsikringen din kan du få støtte til sakkyndig rapport og juridisk bistand.

 • helge olav juliussen

  Hei.
  vi har en SAAB 1.8 T -2002/03 mod som vi leverte hos DIN BIL I Trondheim, for ca 4 mnd siden,- pga at motorlampen lyser, og den får vi feil på I EU KONTROLLEN.
  NÅ viser det seg at verkstedet ikke får bort feilen, slik at lampen virker til sin hensikt,- og da får vi jo problem med å snappe opp evt andre feil som evt skulle dukke opp!
  DET VISER SEG OGSÅ AT VERKSTEDET HAR EN BIL TIL AV SAMME MERKE OG ÅRSTALL,- MED SAMME PROBLEM,- UTEN AT DE FÅR FIKSET DENNE OGSÅ.
  ikke får vi solgt bilen og ikke får vi den EU godkjent med den feilen,- hva gjør vi??
  Kan vi faktisk kreve at verkstedet kjøper bilen av oss,- pga at de ikke kan reparere den??

  håper på snarest svar.
  mvh helge olav

  • Forbrukeradvokaten

   Når et verksted ikke greier å reparere en feil, så kan det bli et spørsmål om de kan ta betalt for den mislykkede reparasjonen. Noe krav på at verkstedet kjøper bilen har du ikke. Jeg registrerer at bilen er mer enn 5 år gammel og du skriver ikke noe om når den er kjøpt. Jeg har derfor forustatt i mitt svar at dette er en ren håndverkertjeneste.

 • Christer Solbu

  Hei. Jeg har et lite spørsmål. Leverte inn min 2010 mod. Opel Insignia på stor service hos merkeverksted i forrige uke. Prisen på servicen var satt til 7000,- kr. En uke etterpå sluttet servo styringa å fungere. Jeg ringer verkstedet som har tatt servicen og får levert inn bilen igjen. Det viser seg at det er en lekkasje mellom servo pumpa og slanger. Noen deler må byttes, har ikke alt klart enda men får høre mer imorgen. Spørsmålet mitt er … Fra service hefte står det svart på hvit, at servo slanger, olje nivå å pumpe er kontrollert og skal være helt i orden… Hvordan kan dette skje en uke etterpå? Fikk høre at dette er noe de ikke kan forutse… Og det gjør meg skikkelig forbannet.. Min teori er at de har vært borti noe under servicen. Jeg føler jeg mangler litt goodwill fra de. Når jeg var på forrige service for ett år siden tok d maks 2 uker så hoppet servoreima av og det kostet meg 3500 ,- ekstra. Er det rart jeg stusser på hva de egentlig driver på med her…..?

 • Forbrukeradvokaten

  Du må få dobbeltsjekket om det er sannsynlig at de har kommet borti noe, slik at feilen er oppstått. Har de det blir de ansvarlige.

 • Imran Iliev

  Hei 🙂 (( UNNSKYLD MEG FOR MIN DÅRLIG NORSK)) har bmw/2009MOD prisen på bilen er 190 000. I 2014 hadde bilen komt i et uhell, å i løpet av noe dager kontaktet med forsikringsselskapet å bilen blei vedere sendt til verksted. 14.11.14 uhellet oppstått, i verkstedet bilen var 25.11.14__… fra 25.11.14-02.12.14 cirka hørte jeg fra verkstedet at det venter på svaret fra (forsikringsselskapet) om de skal begynne å jobbe eller ikke, cirka 2 eller 3 Desember de begynt arbeidet. I 19.12.14 fikk jeg meldingen at bilen er ferdig reparert kom å hent den, å på samme dagen hadde jeg samtale med en fra (Forsikringsselskapet). 19.12.14 jeg hentet bilen min der ifra, fikk beskjed at alt er OK… 05.02.15 når jeg kom til verkstedet med bremse problemer. Fikk jeg beskjed å gi bilen til dem, de skal sjekke om det er forsvarlig å kjøre denne bilen, å jeg kan hente den i løpet av dagen eller neste dagen. Når jeg ringte neste dagen FIKK JEG BESKJED AT (forsikringen har gitt beskjed å holde igjen bilen- men i forsikringsselskapet sa de til meg at de har ikke gitt dette beskjedet ) etter det hadde verkstedet forandret meiningen at mora mi som eieren hadde gitt lov å reparere bilen for sin egen penger. Regningen for reparasjon fikk jeg cirka måneden etter at bilen blei tatt med verkstedet. Meiningen om hvem hadde gitt lov å reparere bilen. hadde verkstedet forandret veldig mange ganger. Først var det at (forsikringsselskapet / Mora / Venninna til mora mi som var med ho, vennina som har ingenting med saken å gjør. åsså til slutt sa de at det var meg som hadde gitt lov å begynne arbeid, personen som ikke har jobb engang. SOM KONTATK PERSON HADDE DE VENNINNA TIL MORA MI ( personen so. Har ingenting med saken å gjør…. NÅ ER 15.03.16 helt til nå har jeg ikke sett bilen min, helt til nå betaler vi billån. OG verkstedet vil ha pengene for reparasjon som ingen hadde litt lov til. JEG VET IKKE HVA KAN JEG GJØR MED DETTE. KAN NOEN HJELPE MEG? Hva kan jeg gjør (Det ser sånn ut, at verkstedet hadde gjort jobben fortest mulig, de tenkte ikke at forsikringsselskapet skal nekte å betale) men når det er allerede skjedd, hvorfor er det mitt feil vis jeg ikke hadde gitt lov til dette, hadde mulighet å reparere bilen for 40-50 Tusen, jeg gjor ikke det fordi det var dyrt. I begynnelsen av februar hadde forsikringsselskapet nektet å betale. Så fra 19.12.14 til 05.02.15 bilen var brukt, jeg fikk ingen regning, men når det tokk bilen fra meg. Cirka 1 måned etter det fikk regning på 165 000kr….. ÅSSÅ HAR VERKSTEDET INGEN DOKUMENTASJON, jeg er sikker at hvis det skal gjøres jobb på 165000 må det dokumenteres, underskrives. Verkstedet sier det er ikke sånn, hvis man kjører bilen inn til dem så betyr det at bilen skal repareres. Bilen blei avskiltet å settet på verkstedes garasjen, når jeg skulle anmelde dette til Politiet, svarte politi mannen til meg at de hadde snakket med verkstedet, de sier at de har send tidligere dokumentasjon. Hvem skal jeg stole på? Det var det politimannen sa til meg.

  • Forbrukeradvokaten

   Det kan se ut som om verkstedet ikke har gjort de nødvendige avklaringer i denne saken. Da kan de ikke kreve betalt for jobben. Jeg skjønner imidlertid at her blir det ord mot ord og diskusjoner om hvem som hadde fullmakt til å bestille. Beløpet dere diskuterer er betydelig. Jeg vil anbefale at du får advokatbistand i saken. Forbrukeradvokaten kan bistå deg. Gjennom bilforsikringen vil du ha dekning for advokatomkostninger. Egenandelen er 4000kr+20% av kostnadene som påløper. Ring oss over påske hvis du ønsker vår bistand. God påske.

 • Simen Wang

  Hei! Fikk et Møller veksted til å fikse bilen bilen min i høst pga. en ulyd i forstillingen hvor de sa at jeg måtte bytte bærearmene på forstillingen på bilen. Dette endte i en reperasjon på ca 15000 med deler og jobb. Nå begynner våren å komme i nordnorge og jeg hører at den samme lyden er på vei tilbake i forstillingen. Dog er de nordnorske veiene av den humpete typen, men jeg mener nå at en reperasjon som denne burde holde lenger enn i 7 måneder. Hvilke rettigheter har jeg i forhold til å kreve en ny reperasjon om det viser seg at den samme feilen er på vei tilbake?

  • Forbrukeradvokaten

   Du har fem års reklamasjonsrett på reparasjoner som er ment å vare vesentlig lenger enn to år. Ellers er det to år.

 • Shefik Januzi

  Hei

  Jeg har en veldig kjedlig sak.
  Jeg leverte bilen til et bil verksted, der fikk jeg en pris antydning på 19 500 kr, så hadde dem sjekka med Albjerk bil. Dem hadde feil info om bilen og sakt at det er enkel cluc og ikke en dobbel. men jeg fikk pris på 12 500, for den enkle. fikk en tlf akkurat og fikk beskjed om at verkstedet hadde demonter alt og funnet ut at det er den dobbel. Må jeg da betale for den? eller bør albjerk som anbefalt dette dekke dette??

  • Forbrukeradvokaten

   Når verkstedet har gitt deg en fastpris er de bundet av denne. Det er en smal åpning for å kreve tilleggsbetaling i noen tilfeller, men slik du beskriver saken vil jeg mene at verkstedet må ta ansvar. Uansett skal ikke du betale for den feilsendte delen. Når verkstedet har gjort bestillingen direkte med den som leverer deler, og de har gjort en feil, så er dette ikke noe du må betale for. Verkstedet og delefirmaet, må finne ut hvem som må ta ansvaret for feilleveringen, uten å belaste deg.

 • knallen

  Hei
  Kjøpte en 1968 Ford Galaxie i fjor, forje eier hadde en reperasjon på motor på kr. 32000,- jeg har i mellom tiden kjørt bilen ca. 20 mil bilen har stått i min garasje siden 2015 da jeg skulle starte den i dag og skifte olje løsnet bunnpluggen i bunnpannen da jeg gjorde det kom det rød veske ut og det var kjøleveske og så kom oljen forut for dette så hadde jeg start på bilen og det var null oljetrykk . jeg har en video som viser at rød veske kommer ut av tappepluggen i bunnpannen. Motoren blev overhalt 30.06.2014. Kan jeg henvise til håndverksloven om reklamasjon på utført arbeide, er jo under 2 år fremdeles

  • Forbrukeradvokaten

   Du kan forsøke å reklamere på overhalingen fra 2014, men om dette har noe med den jobben å gjøre eller om det er noe helt nytt, må en bilkyndig svare deg på.

 • R.K

  Hei.
  Kan et verksted presentere en regning for vinterlagring av en Scooter når de aldri har tatt kontakt med kunde og sagt at denne må hentes?

  • Forbrukeradvokaten

   Jeg mener at et verksted bør orientere om slike merkostnader i forkant og eventuelt be om at scooteren bør hentes for å unngå kostnaden.

 • Chris

  Hei, hva bør jeg gjøre hvis bilverkstedet har ødelagt motoren? Jeg leverte bilen til verksteder fordi jeg ikke fikk start, så sier jeg til han at han må finne ut hva det er og få start på den igjen! Noen dager senere ringer verkstedet og sier at han en dårlig nyhet ” hei, jeg sov dårlig i natt! Jeg tok ut tennpluggene, tørket dem og satte dem inn igjen. Da jeg startet smalt det,sier han”

  • Forbrukeradvokaten

   Jeg har limt inn tre bestemmelser fra loven, som regulerer denne problemstillingen. Verkstedet vil kunne komme i erstatningsansvar hvis de har gjort skade på bilen. Dette sier håndverkertjenesteloven:
   § 28.Erstatningsansvar for forsinkelse og mangel.(1) Forbrukeren kan kreve erstatning for tap som følge av forsinkelse eller mangel. Dette gjelder likevel ikke i den grad det godtgjøres at tapet skyldes en hindring som er utenfor tjenesteyterens kontroll, og som tjenesteyteren ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.(2) Beror tapet på en tredjeperson som tjenesteyteren bruker til å utføre tjenesten, er tjenesteyteren fri for ansvar bare om også tredjepersonen ville vært fritatt etter regelen i (1).(3) For skade på annet enn den ting eller eiendomsdel tjenesten gjelder eller på annet enn noe som har nær og direkte sammenheng med det tingen eller eiendomsdelen forutsettes brukt til, kan forbrukeren kreve erstatning med mindre tjenesteyteren godtgjør at tapet ikke skyldes feil eller forsømmelse på tjenesteyterens side.
   § 29.Annet erstatningsansvar.(1) Reglene i § 28 gjelder tilsvarende dersom ting eller eiendom er påført skade mens den var i tjenesteyterens varetekt eller for øvrig under tjenesteyterens kontroll.(2) For tap ellers i forbindelse med tjenesteoppdraget som ikke er en følge av forsinkelse eller mangel, er tjenesteyteren ansvarlig når tapet skyldes feil eller forsømmelse på tjenesteyterens side.
   § 30.Ansvarets omfang.(1) Erstatningen skal svare til det økonomiske tap forbrukeren har lidt (utlegg, prisforskjell, tapt arbeidsfortjeneste, tingskade m.m.). Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av forholdet.(2) Forsømmer forbrukeren å begrense tapet gjennom rimelige tiltak, må forbrukeren selv bære den tilsvarende del av tapet.(3) Ansvaret kan settes ned dersom det vil virke urimelig for tjenesteyteren ut fra størrelsen av tapet i forhold til det tap som vanligvis oppstår i liknende tilfelle, og ut fra tilhøva ellers.(4) Erstatningsreglene i kapitlet her gjelder ikke for tap i ervervsvirksomhet.

   • Chris

    Hva bør jeg gjøre hvis verkstedet ikke godtar at de må dekke skaden?

    • Forbrukeradvokaten

     Gjennom din bilforsikring har du dekning for advokatutgifter. Vi kan bistå, hvis du tar kontakt med oss. Det er en egenandel på 4.000 + 20% av påløpte kostnader.

 • Morten

  Hei! Bilverkstedet mitt satt i januar inn en brukt del i bilens ventilasjonssystem, da dette var defekt. De valgte brukt fordi delen ikke produseres lenger. Systemet er nå ødelagt igjen, og verkstedet mener jeg ikke kan reklamere fordi delen de monterte var brukt. Dette kan da ikke stemme?

  • Forbrukeradvokaten

   Jeg er enig med deg. Du må kunne forvente at en reparasjon skal holde lenger enn dette, selv om delen er brukt. Her ville jeg reklamert og eventuelt klaget til Forbrukerrådet/Forbrukertvistutvalget hvis de ikke gir seg.

 • Ellie

  Heisann. Mamma har hatt sin Nissan x-trail inne på rep i forrige uke(tidligere i sep 2015 med en rep på 21 tusen da blant annet dieselfilter ble byttet) og nå da den hadde rykkinger, slakket ned om hun skulle gire eller gasse. De skiftet dieselfilter og ga bilen dyse rens. 4000 kroner og hun ligger nå på 25 tusen i utgifter på mindre enn 1 år. Denne gang funket rep i mindre enn et døgn og de gir klar beskjed at hun pent må betale for ny reparasjon om hun vil ha den inn. De virker ikke til å være helt seriøse med henne. Hva kan hun gjøre? Hun er lut lei av behandling fra verksted og de virker bare til å ønske å skvise mest mulig penger av henne.

  • Forbrukeradvokaten

   Hvis reparasjonen de gjorde første gang er mangelfull, så kan hun reklamere på den, slik at hun ikke får utgift til samme type reparasjon en gang til. For fremtiden bør hun finne et annet verksted, hvis hun ikke stoler på disse lenger.

 • Dan-Helge Nordstrand

  Hei, har en campingvogn som har vært reparert av tidligere eier på godkjent verksted. Hvem har ansvaret for transport når det viser seg at skaden ikke var utført fagmessig og må gjøres på nytt. Verkstedet har sagt seg villig til å dekke kostnadene, men forlanger at vognen skal transporteres til dem. Det er en strekning på 150mil t/r. med opptil tre dagers overnatting på hotell mens jobben utføres. De vil ikke at et lokalt godkjent verksted skal utføre jobben. Har de retten på sin side i dette tilfellet og forlange at vognen skal transporteres til dem. Rep. er anslått til 10-15000,-

  • Forbrukeradvokaten

   Når et arbeid er utført mangelfullt og må inn på verksted på nytt, så er det verkstedet som må dekke kostnadene til transport. Alternativt må verkstedet gjøre avtale med et verksted i nærheten av deg, slik at kostnaden unngås.

 • Andora

  Hei.
  Vi fikk en skade på båten juli 2014. Båten tok inn vann da en slange hoppet av og fylte motorrommet delvis med sjøvann så mye måtte byttes.
  Båten er fremdeles ikke ferdigstilt etter flere klager fra oss. Nå har motoren fått rustskader og verditap fordi verkstedet som samme dag påtok seg jobben ikke prioriterte båten. Dette har de innrømmet. Vi har også fått to års verditap, samt betalt renter på båtlån.

  Forsikringsselskapet vårt sier at det er en sak mellom oss og verksted og at de først blir innblandet ved en tvistesak mellom oss og verksted. De virker som de ikke vil ha noe ansvar for dette. Nå er vi rimelig fortvilet og har mest lyst til å gi opp hele båten.
  Hvilke rettigheter har og kan vi kreve økonomisk kompensasjon for verditap og renter utover forventet reparasjonstid?
  Bør vi skaffe oss advokathjelp?

  • Forbrukeradvokaten

   Du skriver ikke noe om den kronemessige verdien på båten, skader og erstatningskrav. Dersom dette er summer over 20-30.000 kr vil jeg anbefale deg å få en grundigere vurdering av advokat. Forbrukeradvokaten kan bistå deg i saken. I utgangspunktet vil forsikringsselskapet ha ansvar for skaden. Merskader oppstått på grunn av verkstedets somling, er i utgangspunktet verkstedets ansvar. Muligens har de en ansvarsforsikring, som kan være aktuell. Dersom ditt forsikringsselskapet også har funnet frem til verkstedet og det er meningen at de skal gjøre opp direkte med verkstedet, kan de muligens bli ansvarlig for verkstedets tabber også. Blir det en erstatningsvurdering her kan ansvaret gjelde mange forskjellige tapsposter som f.eks. renter på lån, leiebåt, verditap mv.

 • N-E. Holmedal

  Bestiller service på bilen, ber i samme omgang om å få pris på rep av dieselvarmer og ac. Verkstedet ringer meg etter en dag og sier at de må ha bilen til i morgen for de mangler noen deler for å kunne reparere ac’en.

  De har allerede reparert dieselvarmeren til den nette kostnad av 7800kr (uten å spørre) men heldigvis klarte de ikke å reparere alt i dag og dermed fikk jeg stoppet reparasjon av ac til 25000 😳.

  Det kan vel neppe argumenteres for at dieselvarmeren må repareres nå på sommeren, men har jeg noen rettigheter her eller er det bare å betale og glemme hele saken?

  • Forbrukeradvokaten

   Her blir det vel ord mot ord om du bestilte arbeidet utført eller om det var en prisforespørsel. I utgangspuntet mener jeg at verkstedet har bevisbyrden. Er reparasjonene uforholdsmessig dyre i forhold til bilens verdi, kan du i tillegg påberope deg at de skulle frarådet.

 • L.Dyrnes

  Dette er en uhørt svindelsak – håper jeg kan få svar så snart som mulig…
  Jeg leverte bilen til verkstedet 12.februar for å bytte ødelagt styresentral. Det ble opplyst at det ville ta 2-3 uker for å gjøre arbeidet. De kunne skaffe et brukt eller et nytt. Jeg var usikker på hva jeg hadde råd til. Gav beskjed at jeg måtte undersøke og komme tilbake med hvilket alternativ jeg ønsket. Fikk leiebil 200kr/dag fra verkstedet. Det tok meg 2 uker før jeg kunne svare. Det ble at jeg måtte velge et brukt styringssenter.

  Jeg ringte først ukentlig for å høre hvordan arbeidet lå an. Det ble alltid fortalt at de satset på at bilen var ferdig neste uke. Jeg ba alltid om at de skulle ringe meg tilbake om det ble ytterligere forsinkelser. De ringte aldri tilbake. Når jeg da ringte fikk jeg mange forklaringer hvorfor bilen fortsatt ikke var ferdig; dratt på kurs til London, dratt på påskeferie, mangel påfolk, eller noen andre bortforklaringer. Hver gang samme forsikring om at bilen blir ferdig “neste uke”. Jeg orket ikke å holde på slik, ringte derfor sjeldnere, men jevnt. På et tidspunkt sa jeg ifra at jeg ikke kommer til å betale for leiebilen all denne tid.

  Så ringte verkstedet i uke 22 og sa at bilen ikke var helt ferdig, men at jeg måtte komme med leiebilen, og at jeg skulle få en annen bil frem til min var ferdig. Jeg kommer og blir møtt med en regning på over 60.000kr! 20.000kr av det for leie av bil! (Bilen er verdt 50-60.000kr. ) Bilen var allikevel ferdig nå og jeg måtte betale der og da, ellers fikk jeg ikke bilen. Daglig leder (han jeg hele tiden har vært i kontakt med) brydde seg ikke om at jeg måtte hente barnebarnet mitt fra barnehagen, men sendte meg ut i tordenvær med barnesete under armen.

  Verkstedet er et franchise kjede, og de har div.bilkontoer med avbetalings alternativer. Men nei. Hva sier du til dette? (Noen detaljer mangler i fremstillingen min, det får jeg evt komme tilbake til.) Hva gjør jeg nå???? Jeg ser ingen hensikt i å diskutere videre med daglig leder – det er nytteløst med en man som har oppført seg slik som dette.

  • Forbrukeradvokaten

   Er du lurt av verkstedet og de ikke gir seg har du ikke andre muligheter enn å ta opp kampen rettslig eller gi opp. Gjennom din bilforsikring har du dekning for advokatomkostninger. Egenandelen er 4000kr+20% av det som påløper. Rettslig pågang kan skje gjennom domstolene eller Forbrukertvistutvalget.

 • L.Dyrnes

  PS. Leiebilen var en grei nyere liten hybridbil. Men det var en stor ulempe for meg å ha den. Jeg har en stor hund med et stort bur. Vanligvis tar jeg henne flere ganger i uken på langtur i skog og mark eller ved sjøen. Det ble færre slike turer fordi jeg måtte da alltid få lånt en større bil. Familien er også veldig aktiv, på tur med pikk og pakk og barnevogn – slike turer var det heller ikke mulig ta.

 • Jan Erik årsvold Kyllingstad

  Hei

  Kjøpte oss ny bil i oktober 2015 og den har nå havnet på verksted, stått siden 15 juli og de finner ikke ut årsaken til problemet. Hva skjer vis de ikke finner ut årsaken i det hele tatt, står vi igjen med en bil som ikke er i topp stand eller har vi krav på ny bil ? Bilen er 6 måneder gammel.
  Vet ikke om dette er rett tråd men prøver meg frem 🙂

  Mvh Jan erik

  • Forbrukeradvokaten

   Dette sier forbrukerkjøpsloven om å få ny bil; § 29.Retting og omlevering (avhjelp)
   Forbrukeren kan velge mellom å kreve at selgeren sørger for retting av mangelen eller leverer tilsvarende ting (omlevering). Dette gjelder ikke hvis gjennomføring av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

 • Siw Line Thomassen

  Vi har hatt vår bobil på verksted for bytte av registerreim. Nå er det tredje gangen siden april 2016 at vi har motorhavari på grunn av dette bytte (verksted har fått reparert bilen på to av havariene) og det er bekreftet fra et annet verksted at siste motorhavari er pga graverende feil ved bytte og reprasjon av registerreim. Saken er da at vi har ikke fått benyttet vår bobil mer en 1,5 mnd denne sesongen og den vil nok ikke være ferdig reparert før i september. Bilen har stått på verksted siden 6. juli nå og verkstedet som har gjort feilen sier vi må vente på avklaring fra deres forsikringselskap før de kan si noe om saken. Mitt spørsmål er om har vi krav på å få en leiebil betalt av verkstedet?

 • anton trieu

  Hei, jeg kjører en eldre bil som jeg kjøpte ifjor av en venn av min far. Den har etter trofaste 1 år og 2 måneder fått en sprekk i slangen som fører kjølevæske til radiatoren. verkstedet sa først at alt ville være bra etter at slangen var byttet, men når jeg skulle hente bilen fant de ut at toppakning min var gåen, så den har jeg fått byttet i tillegg til Starter på bilen som fikk en totalkostnad på 29000,- Spørsmålet mitt er – Hvis problemet som utløste skade etter skade igjen dukker opp, i mitt tilfelle kokende kjølevæske/varm bil, har jeg rett på og få dette fikset uten ekstra kostnader? Eventuelt om forsikringsselskapet dekker dette ved at jeg melder den første skaden nå?

  • Forbrukeradvokaten

   Hvis problemet kommer igjen og det viser seg at det var unødvendig å skifte toppakningen, kan du ha krav på å få tilbake pengene for den reparasjonen som viste seg unødvendig.

 • Kjell Arne Nilsen

  Hei, jeg hadde bilen min på verksted for å bytte foring bak på min bmw (en så kalt knirkeforing ) ytterste ledd. fikk bilen tilbake, men etter en uke så merket jeg at noe var galt. foringen var løsnet så bilen måtte inn igjen. da fikk jeg beskjed om at hullet foringen skulle sitte i var for stort. den gamle foringen satt godt fast så noe må jo ha skjedd da de byttet den i første omgang. de sier nå at for å få det fikset så må jeg bytte hele uniten med hjullager og det hele og jeg må selv betale. Kan dette være riktig. jeg mener at de må jo ha ødelagt noe da de trakk av den gamle foringen.

  • Forbrukeradvokaten

   Jeg foreslår at du får et annet verksted til å uttale seg om mest sannsynlige årsak.

 • Arnt-Ove Nilsen

  Hei. Jeg hadde min Toyota Hilux på værksted for å skifte registerreim, vannpumpe og strammehjul. Etter 3000 km løsnet en skrue i strammehjulet og gjorde slik at registerreimen ble ødelagt og motoren fekk totalhavari. Jeg kontaktet værkstedet for å be dem undersøke hva som hadde skjedd. Jeg fekk til svar at motoren hadde fått en skade som ikke kunne vært forårsaket av dem. Jeg tok bilen hjem for så å bytte motor. Når jeg hadde fått skrudd ut motoren, tenkte jeg at jeg kunne ihvertfall skifte over vannpumpe og strammehjul, siden desse var relativt nye. Jeg oppdaget da at skaden var påført som følge av dårlig utført arbeid. Jeg kontaktet værkstedet og fekk dem til å se på skaden og de innrømmet feilen. Det er nå gått ti uker og nå har værkstedet funnet en brukt motor som dem ønsker å sette inn i bilen. Jeg har ikke fått noen som helst informasjon om motorens tilstand, bortsett fra at den er kjørt 160000 km. Er dette grei praksis? Hvilke krav kan jeg sette til dokumentasjon på motoren, evt kan jeg kreve å få motoren overhalt? Kan jeg kreve kompensasjon for mine utlegg som slepebil og ca 20 timers arbeide med å ta ut motoren? Værkstedet krever at jeg må stille som medhjelper for å dette inn motoren igjen siden dem ikkje har kompetanse til å montere den på plass, dette begrunnes med at dem ikkje har tatt ut motoren. Hvilke retter har jeg i dette tilfellet? Føler meg matt og maktesløs

  • Forbrukeradvokaten

   Når verkstedet har gjort en feil, så har du krav på å få erstattet alle dine utlegg. En rimelig kompensasjon for egeninnsats med å ta ut motoren, men jeg også du har krav på. Verkstedet må også selv bekoste å få satt den inn igjen. Når motoren er satt inn har du reklamasjonsrett på denne, hvis det skulle skje noe. Jeg mener også at det er rimelig at du får dokumentasjon på motoren du skal sette inn, men om du har krav på det er nok mer usikkert.

 • Åsmund Stormo

  Hei !
  Jeg leverte min scooter på verksted for 4 uker siden pga ulyd fra motor/drivverk. Timen var bestilt og jeg måtte vente et par uker før jeg fikk time (naturlig nok midt på sommeren). Jeg har hele tiden måtte etterlyse informasjon om hva som skjer og når jeg får tilbake scooteren min, men får det samme til svar hver gang: “Venter på deler”. Det var visstnok rullene i variatoren som måtte byttes, en forholdsvis liten jobb. Jeg ble forespeilet en times jobb pluss deler. Nå når det har gått 4 uker, så ringte jeg på nytt og lurte på om ikke scooteren er ferdig snart, hvor jeg på nytt får beskjed om at de venter på deler. Jeg spurte da om å få tilbake scooteren slik at jeg kunne bruke den mens de venter på delene. Det var ikke noe problem sa dem, de skulle ha den i orden til dagen etter, altså i dag.
  Når jeg nå kom for å hente scooteren så skulle de ha 2190 kroner for å få den ut. Dette nektet jeg selvsagt å betale. De hevdet at når jeg nå hadde bedt dem om å få scooteren satt sammen igjen ville jobben bli dobbelt så dyr. Jeg argumenterte med at den avtalte jobben ikke var blitt utført og at det vel ikke var jeg som skulle betale for at de ikke klarte å fremskaffe deler. Dette til ingen nytte. Jeg måtte reise derfra uten scooteren min.
  Jeg mener å ha lest at jeg kan heve en avtale når det blir forsinkelser på denne måten uten å måtte betale ? Men er nå ganske rådvill og frustrert.

 • Thomas eldevik

  Hei. Jeg leverte bilen for bytting av ryggekamera som er en garantisak. Når jeg hadde kjørt hjem så så jeg noen riper v.bakskjerm. tydligvis har noen vært borti meg med litt stor kraft for kjermen er trykt inn og sårene i lakken er dype. Verkstedet nekter for å ha noe med dette å gjøre og sier det må ha skjedd på parkeringsplassen hvor de ikke har noe form for ansvar. Jeg ble videre sendt til en lakkspesialt. Tot kost for rep er 14800kr. Opprettet en sak hos forsikringsselskapet mitt. Hvor jeg egenandel på 3000kr pluss bonustap est. Totalt kost 14000kr. Fra 70%-40% på forsikringsbonusen.

  Dette er ikke penger jeg har tilovers. Og jeg mener at merkeverksted har skyld i ogmed at dette er på deres område. Som igjen er inngjerdet. De har ikke kamera og der har vært flere slike saker opp gjennom.
  Hvilken krav har jeg som enkeltperson som tydligvis er lett å overkjøre noe de har gjort på det groveste.

  • Forbrukeradvokaten

   Et verksted som har tatt inn en bil til reparasjon har i utgangspunktet risikoen for skader som inntreffer ved lagring. Det finnes flere avgjørelser om hvor grensene går på http://Www.forbrukertvistutvalget.no

 • markar

  Hei. Hadde min bil til reparasjon for defekt turbo for 2,5 år siden. Kjørt 33 000km og nå havarerte den igjen. Verkstedet krever at jeg har gjort et oljebytte på et verkstad, men jeg byttet olje selv hjemme i korrekt tid og med en dyr hel-syntetisk olje som skal være til min type bil. Denne oljen er ikke fra det fabrikatet som bilens merke forhandler med og de ønsker ikke å godkjenne oljen. Likevel er problemet for de at jeg ikke kan bevise at jeg har byttet olje. Det er notert inn i serviceheftet, men jeg har jo ikke noe mer bevis en det. De vil ha en kvittering på at oljen er byttet, men ingen privatpersoner skriver en “egen” kvittering og der er likevel ikke god nok dokumentasjon. De seier det er lov å bytte olje selv, men jeg må kunne bevise det…… ehh….. Tips til hva jeg kan gjøre?

  • Forbrukeradvokaten

   Hvis jeg skjønner det riktig, så avviser selgers verksted ansvar for at dette er en mangel siden du ikke kan bevise oljeskiften. Det er imidlertid selger som må dokumentere at en eventuell manglende oljeskift eller bruk av feil olje har forårsaket problemene du har fått. Har du brukt en annen type olje tviler jeg på at dette er årsak til havariet. Jeg vil også tro at en prøve av oljen på bilen vil fastslå hvor gammel oljen er. Dessuten har du kanskje en kvittering på kjøpet eller en bankkontoutskrift?

 • Roger Tømmerås

  Hei.
  Motorhavari.
  Tok stor service på en S max 2007 for ca 11 mnd siden hos Autorisert firma A.7500 kr.Det ble da påvist div mangler lekasjer .Dette ble reparert hos autorisert firma B.Skifte av Simmering Framkant Kamaksel,Reg reim insats,Vannpumpe,samt toppdekselpakning,Tannremsett,simring 2stk Akseltetnings ring.til 11 000 kr.
  Fikk motor havari for ca 1 uke siden,Bilen ble levert for Diagnose til Firma A.
  Drivrem Dynamo mangler,Forsøkt å sette reg reim på merket,Ikke mulig grunnet invendig blokkering i motor,FEIL PÅ STRAMMINGA til Reg reima,toppen må byttes.Dette skulle de ha 50 000 for.Jeg syntes dette var dyrt og tok Kontakt med Firma B,som skulle gjøre jobben for 38 000 kr.
  Kan dette vere mulig Etter Servise og utskifting av deler for 11 mnd siden ?Bilen har ikke gått mange km siden reperasjonen, da jeg bare bruker den til korte turer 1 gang i uka.
  Bilen står nå til reperasjon hos firma B,og blir fixet i løpet av neste uke.

  Er det noe jeg Kan,Bør gjøre med dette ?

  • Forbrukeradvokaten

   Dersom dette var noe som skulle blitt oppdaget eller vært skiftet på siste service, så kan du ha en sak mot verkstedet. Hør med det nye verkstedet om hva de mener om saken.

   • Roger Tømmerås

    Hei
    har vert i kontakt med mekaniker som tok diagnose på bilen.Han
    forteller at det ikke var noe skade på dekselet over regreima,.Men at
    strammehjulet var løst.

    • Forbrukeradvokaten

     Det du trenger svar på fra den nye mekanikeren er om forrige verksted skulle oppdaget eller skiftet noe på siste service, som kan være årsak til motorhavariet. Få i så fall mekanikeren til å skrive det ned. Dersom det kan være en skade som forrige verksted har ansvar for, bør de få vurdere utbedring på eget verksted før du gjør jobben hos ny mekaniker.

 • faad

  Hei. Dette gjelder BMW 2008-modell 3-Serie. Det begynte å lyse motorlampe på bilen og bilen mistet motorkraften. BMW verksted undersøkte bilen og mente at det var registerkjede. Fikk det beste tilbudet hos et annet verksted og leverte inn bilen. Regningen kom på 10.600 kr. og dagen etter fikk jeg samme problem med bilen. Måtte taue den til verkstedet. Verkstedet mente at det var feil med ventilløfter, vippaarmer, tennpluger, og flere andre deler. Jeg spurte om jeg kunne få et skriftlig tilbud på prisen. Men det fikk jeg aldri av verkstedet. Etter flere uker med purring fikk jeg en sms om at bilen var klar til henting. Regningen denne gang kom på over kr. 28.000,- dvs. totalt ca. kr. 40.000,- Det tok ett døgn før bilen fikk samme problem. Nå har jeg levert bilen til verkstedet igjen. Jeg mener at de delene de har byttet var unødvendig. Nå har jeg betalt så mye penger og bilen er ikke fikset. Det er akkurat samme problem som det var når jeg leverte bilen. Hva er mine rettigheter i denne saken? Hvordan kan jeg gå frem for å kreve pengene tilbake, siden bilen er ikke fikset? Trenger virkelig hjelp i denne saken. Takk på forhånd!

 • Lars Nomerstad

  Hei! Hadde bilen inne på en EU-kontroll sjekk for å finne ut eventuelle feil som måtte fikses. Er en gammel bil så det dukket opp feil som jeg var klar over og noen ukjente. Blant disse ukjente var en som gjør at motoren kun går på tre (av fire) sylindre. Jeg tenkte ikke noe mer over saken før jeg skulle hente bilen hos dem etter stengetid. Da viser deg seg at bilen har en jevn risting, som etter prat med bilkyndig bekjentskap stammer fra nettopp denne feilen. Ristingen er umulig å ikke merke, og var ikke der da bilen ble levert inn dagen før. Verksted skal ikke ha byttet noen deler da dette bare var en sjekk etter feil. Kan jeg kreve at verksted fikser denne feilen uten å ta betalt for det?

  • Forbrukeradvokaten

   Du får en bevismessig utfordring, så det er kanskje bra om du får en av dine bilkyndige bekjente til å skrive ned hva de mener. Juridisk må verkstedet utbedre hvis det sannsynliggjøres at de har ansvaret.

 • Einar Aurstad

  Hei Ett autorisert verksted skiftet registerreim og alle løpehjul samt vannpumpe på min Volvo 850,1996 mod. i april 2013.For ett par dager siden skar vannpumpa seg,og da sporet selvfølgeligt reg reima av,med følgende at der ble 4 ventiler ødelagt. Hele settet inni der har gått ca 65.000 km. Hva har jeg og stille opp mot verkstdet her? Pumpa skulle jo selvfølgeligt holdt lenger,men…det er da verkstedet sitt problem,ikke mitt? Kan jeg forlange og få reparert motoren?

  • Forbrukeradvokaten

   Hvis pumpa er årsak til problemet og denne sviktet på grunn av en feil som verkstedet har ansvar for, vil verkstedet også kunne få ansvar for følgeskaden.

 • Helene

  Jeg leverte bilen min nylig til rustfjerning hos et autorisert lakkeringsverksted. Bilen ble i utgangspunktet levert inn for litt rust på kanalen(som jeg ble opplyst i forkant ville koste ca kr.2000) og for noe rust i hjulbuene. Prisen på fjerning av rust på hjulbuene skulle han ringe meg og gi etter bilen var levert inn. Ett par timer senere blir jeg oppringt og opplyst om at det på det ene kanalen er funnet er rusthull på undersiden som de først oppdaget etter at bilen var heist opp. Han opplyser dette vil koste ca kr.3000-4000(ink moms) og fikse i tilleg til kr. 2000. Etter et par timer blir jeg oppringt igjen. De har nå sveiset opp ca 30-40cm på kanalen og ser da at det er en del som må byttes. Denne delen koster ca. kr 2000+ moms. Jeg føler da jeg ikke har noe valg siden bilen allerede er “åpnet opp” og jeg blir fortalt det på en måte at jeg ikke har noe valg da bilen alt er åpnet opp. Jeg er nå helt kvalm og føler meg ganske lurt da jeg nå må ut med ca. kr 10.000 for noe jeg trodde ville koste ca. kr 2000. Har de lov til å gjøre dette? Jeg er en ung jente som ikke har mye peiling på bil og føler meg satt i en situasjon der jeg ikke har annet å gjøre enn å si ja. Skulle gjerne hatt litt råd på hva jeg skal gjøre og om det er noe jeg burde si da jeg skal hente bilen om 2 dager.
  Mvh. Nanna

  • Forbrukeradvokaten

   Du kan jo gi uttrykk for at du følte deg presset. Verkstedet har nok gjort som de skulle, ved at de har tatt kontakt og varslet om tilleggsarbeidene. Dette fordi du skal ha muligheten til å si at du ikke ønsker at de skal fikse tilleggene. Det eneste man kan stille spørsmål om er om verkstedet burde observert omfanget tidligere, så du hadde fått en bedre kostnadsoversikt i starten.

 • Cecilie

  Hjepp hjelp..!

  Jeg leverte bilen min inn på verksted i september etter den fikk motorhavari som resulterte i at jeg måtte bytte motor.
  23.sep var jeg inne hos sjefen å sa at jeg ville ha ny motor da han gav meg ett prisoverslag på 14 000.
  Da då rekna med at momsen kommer utenom så klart. Forklarte at jeg ikke hadde råd til å betale noe over 20 000 og spurte om jeg fikk bilen før jul. Dette garanterte han.
  Tiden gikk og jeg var innom titt og ofte å etterlyste bilen.
  Siden jeg er ringehjelp så forklarte jeg at jeg var avhening av bil for å kunne tjene penger, MEN at jeg ikke har råd til noe leigebil. Plassen der jeg bor har dårlig buss tilbud, noe som resulterte i at jeg mistet 1 hel uke med jobb fordi jeg ikke hadde bil. I november sa han at han skulle fikse en bil og jeg skulle ikke betale noe for den. Fikk bilen 1 des.
  Alle gangene jeg var inne lovet han at bilen skulle være ferdig denne uken eller neste uke. Plutselig så var ikke min bil en prioritert og de har hatt MANGE biler inn og ut av verkstedet hele tiden mens min har stått der inne! Kjører forbi verkstedet kvar dag til jobb og jeg har familie å venner som har fulgt med også. Jeg var inne i begynnelsen av januar og etterlyste bilen igjen, da sa han: har du ikke hørt det vi fikk feil motor til bilen. Dette fant vi ikke ut før vi hadde satt motoren nedi bilen og skulle koble den og siden de har hvert litt med bilen din så har vi skubbe den litt til sides og gjort litt annet. No kommer vi til det gøye, det er en person som jobber der som ikke er utdannet innen faget. Han har komt til meg å unnskylde seg for at det har tatt så lang tid og det er hans feil, fordi han har gjort noe feil. Han har sagt selv at han har tatt motoren ut av bilen.
  Resultatet av dette er at jeg har fått en rekning på 24 700, altså 7 700 kr mer!
  Vil også si at vi nå er komt til 19 januar…. Bilen er ferdig.
  Ikke har de ringt å informert meg om at de fikk feil motor, ikke at det vil overstige 20 000 heller.
  Mener at de ikke har rett å ta full timelønn når det ikke er utdanna person som jobber med bilen.
  Og at de ikke kan kreve den summen når jeg ikke har blitt infomere om det. Er redd for at jeg har må betale for feilene de har gjort. Det skal jo ikke ta nesten 3 månder heller å gjøre denne jobben.
  Hvordan går jeg videre med dette? Hvilke krav har jeg?
  Hvor lang garanti er det på motoren min, ikke at eg vil bruke verkstedet igjen!!

  Hilsen en frustrert jente som føler seg sikkelig rundlurt!!!

  • Forbrukeradvokaten

   Du hadde avtalt en fast makspris for jobben. De kan da ikke kreve mer enn det. Oppdager de underveis behov for tilleggsarbeider må de varsle deg om dette underveis. Når de gjør en feilbestilling skal du ikke betale noe ekstra for det. Krev å få ut bilen til avtalt pris. Gir de seg ikke kan du klage til Forbrukerrådet. Du har fem års reklamasjonsrett på jobben.

 • Fred Andersen

  hei
  i forbindelse med skader jeg fikk på bil etter en tur i grøfta så kontaktet jeg merkeveksted for å kartlegge skadeomfang og om å få et prisoverslag.Fikk beskjed om at girkasse måtte overhales + ny olje og filter (girkasse var ute av posisjon) ,bytte en del av eksosanlegg , bytte vannpumpe og viftereim.Fikk da et prisoverslag på 1800-20000 . Senere samme dag var jeg og kikka under bilen og ser oljelekasje fra kardang . dette påsto verksted at var gammel lekasje (tullprat ) ,men at de også kunne skifte pakning på pinjong og fylle på ny olje.
  jeg sier da at jeg er skeptisk til å reparer bilen pga av at jeg var redd for at det kunne være flere skader og at det var en stor kost på en bil som kansje hadde en salgsverdi på 30-35000og at jeg vurderte å vrake bilen.
  etter mye om og men så bestemmer jeg meg for å reparere skadene. (dette forde bil har lav km stand og nettopp eu godkjent ). Vi blir enige om å skifte vannpumpe og reim .reparer girkasse og skifte filter og olje .tette lekasje på kardang +ny olje og han tilbyr meg et brukt eksosanlegg fra en delebil han hadde stående og brukt oksygensensor. Dette for å holde kostnader nede.Dette aksepterer jeg og bil blir reparert til avtalt dato.
  Jeg blir oppringt av verksmestereier og han sier at han har vært og kjørt bilen og sier den fungerer veldig bra og at jeg har bil i mange år fremover.Regninga er da på 20700 .De har også skiftet noen lyspærer (skiltlys og blinklys . dette var ikke avtalt)
  Jeg drar og henter bilen og merker med en gang at det er eksoslekasje , men da er verksted stengt så jeg drar hjem og ser at eksosanlegg som de skulle ta fra en annen bil er mitt gamle som de har kuttet opp i mange deler og sveisa sammens igjen.Dvs at det koster mer å reparere eksosanlegg en det koster og kjøpe nytt ,Drar opp til verksted noen dager senere for å ta dette opp med verksmester eier men han er ikke tilstede men får beskjed av mekaniker om at de bare har gjort som de har fått beskjed om av verksmestereier og at det ikke er ekosanlegget som lekker men at det er sprekk i eksosmanifold ,og at dette er en svakhet på denne bilmodellen. Han sier også at det er en dyr del og at det er mye arbeid å skifte denne.Ved sjekk på internet så koster denne 7-9000 + arbeid dvs nye 20000.Han sier også at det er mange som kjører rundt med denne skaden og sier at hvis jeg kommer på eu kontroll så vil det bli kansje en 1er på mangellista (tullprat )
  Det er ingen tvil om at skaden på manifold har skjedd når jeg dro opp bil fra grøfta , men ett godkjent merkeverksted som vet at dette er en svakhet på denne biltypen burde jo ha sett dette ved taksering av skade og de burde jo innsett at det ville være mere hensiktmessig å kjøpe et nytt eksosanlegg . Har ikke de en plikt ihht lov om håndverkstjenester å opplyse meg om at dette er så fordyrende at det ikke vil lønne seg , det de gjør er å fortelle meg at bilen fungerer helt fint.
  Hadde jeg vist om dette hadde jeg ikke tatt reparasjon på bil.Jeg føler meg grundig lurt av verksted .Hva kan jeg ha krav på.

  • Forbrukeradvokaten

   Selskapet har plikt til å informere og fraråde hvis det blir dyrere enn de anbefaler. Se f.eks. disse bestemmelsen fra håndverkertjenesteloven:

   § 7.Plikt til å frarå.(1) Dersom tjenesteyteren før avtale er inngått eller før arbeidet er påbegynt, må anta at prisen for en reparasjon vil stå i misforhold til det tingen er verd i reparert stand, eller for øvrig at tjenesten ikke vil bli til rimelig nytte for forbrukeren, skal tjenesteyteren orientere forbrukeren om det.(2) Dersom tjenesteyteren under utføringen får grunn til å anta at prisen vil bli betydelig høyere enn forbrukeren måtte vente, eller grunn til å tvile på om forbrukeren fortsatt har interesse av å få tjenesten utført som forutsatt, skal tjenesteyteren kontakte forbrukeren. Er forbrukeren ikke å treffe eller mottar tjenesteyteren av andre grunner ikke beskjed, skal tjenesteyteren stanse arbeidet dersom dette må antas å være i forbrukerens interesse.🔗Del paragraf

   § 8.Unnlatt fraråding.(1) Har tjenesteyteren ikke underrettet forbrukeren eller stanset arbeidet i samsvar med § 7, og det må antas at forbrukeren ellers hadde latt være å bestille eller hadde avbestilt tjenesten, kan tjenesteyteren ikke kreve betaling i videre utstrekning enn om forbrukeren hadde latt være å bestille eller hadde avbestilt.(2) Kostnader som ikke dekkes etter første ledd, kan tjenesteyteren likevel kreve dekket så langt det er rimelig og den samlete betaling ikke overstiger verdien som det utførte arbeid har for forbrukeren.

 • L

  Hei.
  Hvor lang tid kan man vente at et bilverksted bruker på å i det hele tatt se på bilen din/gi beskjed hva som er galt samt gi et tidsperspektiv?
  Vi ringte merkebilverksted pga varsel i bilen, de skulle ta kontakt i løpet av dagen – noe de ikke gjorde. Når vi skulle flytte bilen samme kveld, ville den ikke starte (sannsynligvis en elektronisk sperre) og ble derfor hentet av Falck/Viking og kjørt til nevnte bilverksted. Dette er nå over 2 uker siden, og vi har enda ikke hørt et pip om bilen – er dette normalt?
  Når vi ringer for å høre, sier de typ “den er neste i køen!” eller “kontakter dere i morgen!”, men dette skjer aldri. Den har i tilfelle vært “neste i køen” i en uke nå.. Så at vi fikk leiebil i 3 dager + helg hjelper ikke stort lengre.

  • Forbrukeradvokaten

   Jeg syntes dere har vært tålmodige nok. Hvis dere vil ta ut bilen fra verkstedet og levere den til et annet verksted, kan dere sende et varsel med kort frist og varsle at dere hever avtalen pga vesentlig forsinkelse hvis de ikke blir ferdige innen fristen. Dere kan da også kreve merutgifter dekket som leiebil og frakt.

 • wesleysneijder

  Hei.
  Leverte inn en bil på verksted for å skifte øvre bærekule/bærearm etter EU-kontroll. Ifbm. denne reperasjonen blir luftfjæringen sprengt. Skaden skjedde inne på verkstedet. Luftbelgen var helt i orden når bilen ble levert. Hvem er ansvarlig for denne skaden?

  • Forbrukeradvokaten

   Har verkstedet gjort skade, er det normalt de som må utbedre dette på egen regning. Er det en skade som ikke kunne vært unngått på grunn av reparasjonen de skulle utføre, så kan dette stille seg annerledes.

   • wesleysneijder

    Har nå snakket med verkstedet igjen. Det de sier er at de kjørte bilen inn på bukken. Satte luftfjæring i “jekkemodus” og klargjorde for å løfte bilen. De sier at luftfjæringen eksploderte før de var begynt på jobben med utskifting av bærearm. De mener at dette er noe som kan skje og at de ikke kan holdes ansvarlige for dette. Luftfjæring og bærearm er helt uavhengige komponenter.

 • Ole Svenne

  Jeg byttet ac pumpe på min Ford for 11 måneder siden på mitt lokale bilverksted, delen er orginal Ford del, nå er ac ødelagt igjen og Ford vil bare erstatte delen men ikke for arbeidet

  • Forbrukeradvokaten

   Du skriver ikke hvorfor Ford vil dekke noe, men jeg gjetter på at det er fordi de har solgt en del som ikke holder mål. Da blir de ansvarlige etter forbrukerkjøpsloven. Når du påføres kostnader til demontering og montering, vil selger i så fall kunne bli erstatningsansvarlig for den utgiften.

 • Mirijam Martine

  Jeg satt inn min bil til et verksted for skifte bremseklosser foran og hadde fått pris på forhånd, ca kr. 2250 deler og arbeid.
  Jeg kom tilbake til verksted ca. 2 og 1/2 time etter at jeg leverte den /hadde time da jeg tenkte at den sikkert snart var ferdig. Ventet der da den ikke var ferdig og fikk beskjed om at delene ikke hadde kommet men var kommet nå og da antok jeg at det var bremseklossene, ca 45 senere kom mekaniker og leverte nøkkel og sa bilen var ferdig og at de og måtte skifte et calipter/caliper. Mekaniker leverte papir til kontoret og jeg stilte meg opp for å betale. Da sa han det blir 6350 (ca husker ikke på krona men godt over kr. 6000,-) jeg ble helt satt ut og spurte hva som kostet hva, fikk ikke noe papir,/oversikt men at de måtte skifte caliper som kostet ca. 2500, og ekstra arbeid med lufting bremser etc. jeg hadde ikke dette beløpet på bet konto og ønsket heller ikke bet. hele dette uforutsette uten å se en oversikt, opplevde et veldig press om å bet. hele der og da siden de ikke skriver ut faktura. Betalte 3000 og fikk beskjed om å bet. neste dag, men sa jeg må sjekke litt ang dette og tar kontakt om 2 dager. Jeg forstår at ting kan dukke opp (de sa calipter satt fast og derfor måtte byttes) men jeg skulle jo fått informasjon før jeg hentet bilen. De sier de ikke skriver ut faktura, jeg ba om å få med det. Jeg kunne valgt en bekjent til å utføre dette hvis jeg visste det skulle koste så mye og jeg kunne valgt en billigere del på biltema såvidt jeg kan se.

  Når priser er mer enn 15% over avtalt, og man ikke får beksjed før man står der med betalingskort, kan de vel ikke forvente at jeg skal betale ca. 4000 over avtalt pris uten engang å få en oversikt/faktura. Må de ikke skrive ut faktura for sitt egnet regnskap. Betalingsbet. er vel en annen sak, at det er forfall omgående på avtalt pris kan jeg forstå. Men ikke år det er 4000,- over forventet pris.
  Nå har jeg fått tilsendt en + prøveavregningsfaktura – der de presiserer, dette er ikke en faktura – bare arbeidet er kr. 1700,- pluss mva og så 10 % rabatt på noen deler.

  Hvilke rettigheter har jeg? kan de forlange at jeg skal betale resterende uten å få en faktura på totalbeløpet. Ble skeptisk på at de ikke skriver ut faktura… selv om man må betale der og da skal man vel få en faktura?

  • Forbrukeradvokaten

   Du har krav på faktura. Hvis de utfører en jobb og arbeidet blir mer omfattende, så skal de avklare med deg før de gjør jobben. Hvis ikke kan de miste retten til å ta betalt for merarbeidet.

 • Joachim

  Kjøpte en bil hos en forhandler, for under en mnd siden. En for 50 000,- Da jeg hadde kjørt 4-500km så begynte det å lyse i flere varsellamper. Ringte dagen etter og sa ifra til selgeren at jeg ville heve kjøpet, pga av varsellamper som Abs, airbag, asc++ siden jeg har god kjennskap til det merket og modellen. Og fikk nei det var ikke aktuelt. Har vært innom et bilverksted for å sjekke dette, og da fant de ut av at bremsrør og bremseslanger må byttes og Abs styrepumpa, så totalt så langt koster det 32 500,- hos det verkstedet. Bilen skulle også være levert EU- godkjent av forhandleren, men det ble ikke gjort og jeg sitter uten bil.

  • Forbrukeradvokaten

   Når det er mangler med en bil har selger en utbedringsrett. Du bør derfor gi dem mulighet til å utbedre før du kan gå videre med et hevingskrav eller reparasjon hos en konkurrent. Om det er en mangel på en bil med den alderen din bil har, bør du få det andre verkstedet til å skrive noe om.

 • A

  Jeg har levert bilen til en privatperson via facebook, det har nå gått 6 mnd og nå svarer han ikke lenger. Har jeg de samme rettighetene overfor han som ved et verksted når vi har forhåndsavtalt pris`?

  • Forbrukeradvokaten

   Da gjelder ikke håndverkertjenesteloven direkte, men den vil regulere avtalen mellom dere indirekte. Uansett – når dere har avtalt en ting, så er dette en bindende avtale. Du kan kreve å få utført jobben til den prisen dere har satt.

 • Riza

  Jeg har kjøpt en bil fra bilforhandler og gikk til Bergen fra Stavanger to dager siden og hente bilen total jeg var hus bil forhandler mindre en 20 munitt skrivet jeg under kontrakten og kjørte tilbake til Stavanger,på veien oppdaget jeg masse feil og pluss giren slår gir kasse når man går fra en til to og fra tre til to,så andre gir er ødelagt.pluss andre feilen!
  Ringte jeg og sa til bilforhandler og informerte han.så han sa at jeg kan kjøre på et verkt sted og feil søke på bilen!og hvis det er rimelig vi skal reparere der hvis det bli dyrt hvis skal hente til Bergen og fixe!,
  Jeg har 3 måneder garanti og 5 år reklamasjon!
  spørsmålet mitt er at på feil søkeing går flere tusen ,Er det jeg som skal betale eller forhandle og pluss kan jeg levere tilbake bilen når det er stor og masse problemer?

  • Forbrukeradvokaten

   Er det mangler ved bilen har du krav på gratis undersøkelse og reparasjon. Er det usikkert om dette er en reklamasjon kan selger ta forbehold om betaling for undersøkelser, dersom det ikke er mangler ved bilen likevel. Tilbakelevering av bilen (heving) har du krav på hvis manglene ikke er uvesentlige og normalt først etter at det er gjort et par mislykkede utbedringsforsøk.

 • C.

  November 2016 fikk jeg byttet varmeapparat registeret på min bil hos Mekonomen Jessheim. Jeg betalte for jobben 11.11.16. Dette er eneste gang interiør/dashbord har vært åpnet/demontert i denne bilen.

  Dette var en bil som jeg valgte å kjøpe nettopp fordi interiøret var strøkent. På dette tidspunktet hadde jeg eid bilen i 2 år. 

  Da jeg hentet bilen var blant annet rattet oppripet i skinnet rundt rattet i tillegg til en lang ripe over airbag på rattet. 11.11.16 valgte jeg dermed å ikke ta bilen med meg hjem. Først fikk jeg beskjed om at det var sånn ved levering. Etter jeg viste dem bilder av interiøret mitt, fikk jeg beskjed om at denne hadde sprukket i kulden “fordi det kan skje”. Ettersom jeg ikke ga meg, gikk de med på å dekke et brukt ratt mot at jeg skaffet dette selv. Er dette seriøst? Det “nye” rattet var strøkent ved levering og viste etter montering tegn til starten av de samme merkene som det gamle rattet hadde, noe jeg har valgt å ikke klage på da denne ikke er betydelig skadet. Dette er dog et tegn på at det gamle rattet ikke hadde “sprukket i kulden”, men at dette var påført. Kun ratt uten airbag ble byttet, slik at den lange ripen på airbagen er der enda.

  Onsdag 27.07.17 dro jeg igjen innom verkstedet med bilen etter at dekselet til airbagen hadde åpnet seg! Festene var knekt og limt på plass. Disse hadde løsnet! De monterte nye fester uten vederlag og byttet i tillegg en gåen pære i oljetrykkmåleren som “plaster på såret”. Dette er noe jeg selvsagt setter pris på!

  Jeg har flere “merker” i interiøret som jeg ikke kjenner igjen fra tidligere og som jeg ikke finner på bildene jeg har av bilen min.

  Dekselet som sitter rundt målerne over rattet hadde ikke bare et merke. Det viser seg at det faktisk er hull i det da festet bak også er blitt knekt! Også dette festet er limt på samme måte som airbagfestene var! Er dette normal praksis?

  Midtkonsollen mellom setene har også løsnet. Jeg løftet dekselet da jeg trodde det bare var å stramme et par skruer. Denne er knekt rundt begge skruene og bitene som mangler er ikke å finne i bilen! Under skruene sitter det skiver som ikke skal være der. Jeg antar at disse ble plassert der for å “holde dette på plass”? Denne er originalt festet med 2 gullaktige skruer uten skiver.

  Ellers har jeg et lite merke på høyre side av CD-spilleren og et lite “kutt” på samme delen mot passasjersiden.

  Nå lurer jeg på hva mere som er knekt og limt på innsiden av dashbordet som jeg ikke kan se? 

  Når jeg setter bilen min på verksted hos fagfolk, forventer jeg at jobben blir ordentlig utført. Jeg er ikke imponert over arbeidet som er blitt utført på bilen min i dette tilfellet. Her er det noen som har røsket ut interiøret fremfor å demontere dette på en ordentlig måte. Dekselet over rattet og midtkonsollen er ikke vanskelig å demontere og det er ingen grunn til å rive det ut på denne måten! Og man limer ikke bare fast ødelagte ting!

  Jeg ønsker at de ødelagte delene på interiøret mitt blir erstattet slik at bilen min blir slik den var før jeg leverte den på verksted.

  Det er også ønskelig å gå over resten av dashbordet slik at jeg er sikker på at ikke andre ting er blitt knekt og limt på innsiden! Ettersom utsiden har fått så mange skader, er det naturlig å anta at det finnes mere som øyet ikke ser fra utsiden.

  Hvordan går jeg frem?

 • Cecilie

  November 2016 fikk jeg byttet varmeapparat registeret på min bil hos Mekonomen Jessheim. Jeg betalte for jobben 11.11.16. Dette er eneste gang interiør/dashbord har vært åpnet/demontert i denne bilen.

  Dette var en bil som jeg valgte å kjøpe nettopp fordi interiøret var strøkent. På dette tidspunktet hadde jeg eid bilen i 2 år. 

  Da jeg hentet bilen var blant annet rattet oppripet i skinnet rundt rattet i tillegg til en lang ripe over airbag på rattet. 11.11.16 valgte jeg dermed å ikke ta bilen med meg hjem. Først fikk jeg beskjed om at det var sånn ved levering. Etter jeg viste dem bilder av interiøret mitt, fikk jeg beskjed om at denne hadde sprukket i kulden “fordi det kan skje”. Ettersom jeg ikke ga meg, gikk de med på å dekke et brukt ratt mot at jeg skaffet dette selv. Er dette seriøst? Det “nye” rattet var strøkent ved levering og viste etter montering tegn til starten av de samme merkene som det gamle rattet hadde, noe jeg har valgt å ikke klage på da denne ikke er betydelig skadet. Dette er dog et tegn på at det gamle rattet ikke hadde “sprukket i kulden”, men at dette var påført. Kun ratt uten airbag ble byttet, slik at den lange ripen på airbagen er der enda.

  Onsdag 27.07.17 dro jeg igjen innom verkstedet med bilen etter at dekselet til airbagen hadde åpnet seg! Festene var knekt og limt på plass. Disse hadde løsnet! De monterte nye fester uten vederlag og byttet i tillegg en gåen pære i oljetrykkmåleren som “plaster på såret”. Dette er noe jeg selvsagt setter pris på!

  Jeg har flere “merker” i interiøret som jeg ikke kjenner igjen fra tidligere og som jeg ikke finner på bildene jeg har av bilen min.

  Dekselet som sitter rundt målerne over rattet hadde ikke bare et merke. Det viser seg at det faktisk er hull i det da festet bak også er blitt knekt! Også dette festet er limt på samme måte som airbagfestene var! Er dette normal praksis?

  Midtkonsollen mellom setene har også løsnet. Jeg løftet dekselet da jeg trodde det bare var å stramme et par skruer. Denne er knekt rundt begge skruene og bitene som mangler er ikke å finne i bilen! Under skruene sitter det skiver som ikke skal være der. Jeg antar at disse ble plassert der for å “holde dette på plass”? Denne er originalt festet med 2 gullaktige skruer uten skiver.

  Ellers har jeg et lite merke på høyre side av CD-spilleren og et lite “kutt” på samme delen mot passasjersiden.

  Nå lurer jeg på hva mere som er knekt og limt på innsiden av dashbordet som jeg ikke kan se? 

  Når jeg setter bilen min på verksted hos fagfolk, forventer jeg at jobben blir ordentlig utført. Jeg er ikke imponert over arbeidet som er blitt utført på bilen min i dette tilfellet. Her er det noen som har røsket ut interiøret fremfor å demontere dette på en ordentlig måte. Dekselet over rattet og midtkonsollen er ikke vanskelig å demontere og det er ingen grunn til å rive det ut på denne måten! Og man limer ikke bare fast ødelagte ting!

  Jeg ønsker at de ødelagte delene på interiøret mitt blir erstattet slik at bilen min blir slik den var før jeg leverte den på verksted.

  Det er også ønskelig å gå over resten av dashbordet slik at jeg er sikker på at ikke andre ting er blitt knekt og limt på innsiden! Ettersom utsiden har fått så mange skader, er det naturlig å anta at det finnes mere som øyet ikke ser fra utsiden.

  Hvordan går jeg frem?

 • Cecilie

  Hvordan kan jeg skrive et innlegg her uten at dette blir merket som spam?

 • Cecilie

  Et verksted har skadet og limt en del detaljer i bilen min etter bytte av varmeapparat register. Jeg får ikke dekket utgifter til delene jeg måtte erstatte og har fått klar beskjed om at jeg ikke lengre er velkommen. Hva gjør jeg?

  • Forbrukeradvokaten

   Verkstedet er ansvarlig for å dekke skader de har gjort. Gir de seg ikke hadde jeg klaget dem inn til Forbrukerrådet/Forbrukertvistutvalget. Du må nok innhente en pris på hva det koster å få dette utbedret.

 • Asia Chernova

  Jeg leverte bilen på verksted for reparasjon, og da jeg skulle hente bilen oppdaget vi at verkstedet har mistet bilens vognkort og servicehistorikk for de siste 10 år. Det har gått 1,5 måneder siden de har mistet dokumentene, og de har fortsatt ikke funnet dem. Vi skal selge bilen og problemet er at bilen mister mye i verdien uten serviceheftet. Jeg lurer på hvilke rettigheter jeg har og hva kan jeg gjøre for å få erstatning for ulempene?

  • Forbrukeradvokaten

   Det er vel mulig å innhente bekreftelse fra de som har utført servicen. Dette er vel registrert elektronisk hos verkstedene du har brukt. Alle utgifter du har må verkstedet dekket. Er det ikke mulig å fremskaffe informasjon, så må du få noen til å vurdere hvor mye dette påvirker bilens verdi. Denne summen kan du så fremsette krav om. I første omgang må du fremsette noen klare frister for verkstedet til å finne frem og få dem til å tilby hva de eventuelt kan bidra med for å bedre situasjonen.

 • Terje

  Hei,

  I forbindelse med motorskade P.G.A. strukket/røket registerkjede på min Mazda 6, 2009 modell Diesel. KM: ca. 146000.

  Jeg har hatt bilen siden den var ny, alle servicer og reparasjoner har kontinuerlig blitt fulgt og reparert, verkstedet har konkludert med feil på motor forårsaket av strukket/feil på registerkjede. Feil på registerkjede på en bil som årlig har blitt fulgt opp med servicer hos Mazda og på en del som ikke skal byttes og holde bilens levetid må anses som en reklamasjon/garanti da konsekvensen er en så stor og kostbar skade. Samtidig leser jeg på nettet at denne motoren til Mazda er kjent for akkurat denne feil/skade og oppstår ofte mellom 100000-150000 kjørte km og burde vært ivaretatt og byttet via serviceintervaller hos Mazda.

  Jeg ber derfor om at Mazda sentralt behandler denne skaden som en garantisak.

  Mazda forhandler svarer: garanti/reklamasjon, så er forholder vi oss til gjeldende lovverk og garantibetingelser og da er denne reklamasjonen fremsatt for sent, da bilen er førstegangsregistrert 2009. Lengste frist for reklamasjoner av dette omfanget er 5 år fra nevnte dato, og har med dette utløpt for med over 3 år.

  Hvordan står saken basert på overnevnte?

  • Forbrukeradvokaten

   Det de svarer på er sitt ansvar som selgerledd. De svarer imidlertid ikke på sitt ansvar som verksted som foretar service. Dersom du kan få et annet verksted til å bekrefte at dette burde vært gjort noe med på servicer, spesielt dersom de vet at dette er et kjent problem, og som kunne løses enkelt ved å ta det på service, så kan du ha en reklamasjon mot firmaet som verksted.

 • Ievlos

  Hei.
  Vi hadde bilen vår inne på verksted i mai mnd, og fikk her konstantert at Turboen var ødelagt. Vi fikk denne fikset, og det kom på hele 40 000kr! Vi var igjen innom samme verksted i juli, pga ulyder i bilen, og fikk beskjed om intercooler var ødelagt.vi skulle ta kontakt, men ikke fått tak i verkstedet etter.. Og har helt ærlig ikke gjort noe mer. Men nå Må vi få gjort noe, og hadde en kompis til å se på bilen. Og han, som er mekaniker, mener nå at det er turboen igjen!! Vurderer nå å ta bilen på merkeverksted for å få dette bekreftet evnt! Men viss turboen er røket igjen, hvilke rettigheter har vi da? Jeg har verken lyst, eller råd til å få ordnet dette igjen.

 • Mari Lergård Larsen

  Hei, har akkurat hatt bilen på EU-kontroll og fikk beskjed om at bremseskivene bak måtte byttes. Dette er en jobb som min sønn kunne ha utført for meg, men når jeg fikk høre at kostnaden ville bli ca 3000,- bestilte jeg time hos verkstedet for å få det gjort. Når jeg i dag hentet bilen var beløpet på 5312,-. Han som ga meg prisoverslaget og som hadde utført byttet fortalte at de bremseskivene han hadde bestilt var feil, og at de riktige skivene var mye dyrere. I tillegg legger han til at han ikke kunne huske at han hadde gitt meg noe pris… Jeg “kranglet” ned prisen 500,- og betalte da 4812,-, men synes fortsatt det er langt mer enn det som ble antydet. I tillegg synes jeg kvitteringen er mangelfull når den ikke sier noe annet enn;
  Etterkontroll
  Deler
  Arbeid
  Her har jeg ingen dokumentasjon på at bytte av bremseskiver er det som er utført.

  Har jeg krav på mer refusjon av beløpet og Ev bedre dokumentasjon?

  • Forbrukeradvokaten

   Når verkstedet har gitt en fast pris så er de bundet av den. Blir det dyrere skal de varsle og avklare før de fortsetter. Her kan det bli et spørsmål om du ved å betale en sum kan sies å ha akseptert denne, med mindre du var tydelig på at du gjorde dette under protest. Du har krav på spesifisert regning dvs at det må være mulig å lese ut hva som er gjort.

 • HGK

  Hei, kjøpte en Opel Corsa 2008 modell til 50 000 kr som hadde kjørt i litt underkant av 100 000 km av en ptivatperson. Den var i god stand og EU godkjent, men etter under et år ville ikke bilen starte. Var på 2 uker ferie og plutselig var bilen helt død. Det går ikke å lade batteriet, da vi også har prøvd og bytta til ny batteri. Fikk vite at det er noe feil med hjernen til bilen av en fagperson. Nå må den fraktes til verkstedet siden rattet er helt låst og død som også koster. Fjærene er også gåen selv på normal bruk. Har jeg krav på at selger retter opp feilene eller kan jeg kreve erstatning for reperasjon?

  • Forbrukeradvokaten

   Dette kan være en feil som du har krav på å få rettet av selger som en reklamasjon. For å slå fast dette må du først reklamere til selger. Det er viktig at selger får utbedringsrett, før du setter i gang reparasjoner hos noen andre. I neste omgang – hvis selger nekter ansvar – bør du få en sakkyndig til å vurdere om dette er en mangel eller f.eks. en normal slitasje eller brukerfeil.

 • Christopher Larsen

  Hei, jeg leverte bilen inn på verksted for og bytte tenningslås da den kiler seg og rattlås blir satt på, jeg fikk omsider vridd om nøkkel og kjørte til verksted. jeg fortalte dem at dem ikke måtte vri nøkkel helt over når dem skulle slå av bilen for da kunne den kile seg på nytt.dem kjørte bilen inn på verksted og gjorde det jeg sa dem ikke skulle gjøre. og nå må det også ny rattstamme til 17500kr da dem ikke klarer og få nøkkelen rundt.bilen var kjørbar da jeg leverte den ifra meg, og nå starter den ikke. vi hadde avtalt pris for ny tenningslås på 3750kr. dette er noe jeg kunne gjort selv. men da jeg ikke har verktøy for og kode nøklene opp mot den nye tenninga så valgte jeg og sette den på verksted. har klaget muntlig til dem og dem sier dem kan senke prisen på rattstammen til 8500kr, jeg mener jeg ikke skal betale for noe dem har forårsaket. hvordan går jeg frem? og hvordan er deres syn på saken`?

  Mvh
  C.L

  • Forbrukeradvokaten

   Jeg er enig i at dette er en reparasjon verkstedet må ta på egen regning fordi de har ødelagt. For å unngå bevisproblemer, siden dette er foregått muntlig, ville jeg startet med noen rolige mailer for å prøve å få dem til å bekrefte historien pr mail. Løser ikke saken seg kan du få bistand av Forbrukerrådet.

 • Morten Olsen

  Hei. Har en Mazda 3, 2.2 diesel. Bilen fikk ikke avholdt 1 års service, men var til service i sommer og da med ingen bemerkninger. I etterkant av denne servicen begynte bilen å nykke under kjøring ved lavere turtall, og jeg kontaktet merkeverksted. Verkstedet hadde bilen inne til reprogrammering av dyser (som de antok var feilen). Denne reprogrammeringen fungerte ikke og bilen nykket fremdeles. Ved andre gangs innlevering fikk vi beskjed om at det var sot i en innsugsmanifold som mest sannsynlig var årsaken til ujevn gange. Innsug ble renset og bilen fungerte bra etterpå. Vi fikk opplyst at dette i grunnen var en kjent problemstilling og at det hadde ved dette verkstedet vært et par liknende tilfeller i senere tid. Vi fikk opplyst at dette var en garantisak. Nylig mottok jeg en regning på arbeidet på rett over 7000 kroner. Mazda Norge har avslått pga manglende overholdelse av service. Jeg mener dette ikke er et gyldig argument, all den tid bilen nykket etter gjennomført service. Mazda har ikke sendt ut tilbakekalling ift denne feilen, og jeg mener at så lenge dette ikke er noe som er omfattet av service intervallets innhold så kan ikke Mazda argumentere for Ikke garantisak. Etter min mening vil det være likestilt med at Mazda ikke vil godta reparasjon av f.eks elektromotor speil, sete eller vinduheis pga manglende olje og filterskift. Dette er ikke noe som sjekkes ifm service og argumentene for å ikke dekke saken mener jeg er feil. Vet ikke helt hvordan jeg skal gå fram videre i denne saken. Oppfatter det slik at man i tiden fremover, ikke kommer til å anse noe som dekket av garanti uansett om det er i service instruksjonen eller ikke. Kan det være slik? Morten

  • Forbrukeradvokaten

   For det første kan de ikke kreve betaling i ettertid, med mindre de gjorde det tydelig for dere ved innlevering. For det andre må en eventuell manglende service ha en årsakssammenheng med problemene dere har nå. Det vil si at verkstedet både må kunne bevise at dette ville blitt oppdaget på servicen og at problemene nå skyldes at de ikke fikk gjort noe med dette fordi bilen ikke var på service.

   • morten rygh

    Hei, takk for svar.
    Punkt 1: Det ble tydelig gitt beskjed ved innlevering at dette var en garantisak. Ikke noe forbehold om dette.
    Punkt 2: Dette var ikke listet som et av sjekkpunktene i service, heller ikke nevnt av verksted i så måte. Faktisk så indikerte de at ujevn gange var knyttet til programmering av dyser. At dette var et kjent (nyere tid) problem som kunne oppstå var ikke nevnt i første omgang. Dette mener jeg står til din avsluttende linje – dette skulle ha blitt oppdaget på service, eller en skulle vært kjent med at dette var et problem som ville oppstå.
    At bilen har overstått service er kun relatert til at jeg ikke har hatt tid, pga jobb – samt at bilen i store deler av året står ubrukt. Dette mener jeg altså gjør at Mazda ikke kan kreve betaling i ettertid, noe jeg også oppfatter at dere støtter.
    Om saken låser seg helt ift Mazda Norge, hvilken juridisk hjelp anbefaler dere at jeg søker?

    • Forbrukeradvokaten

     Det er jo en diskusjon om en liten sum, så jeg er tilbakeholden med å anbefale advokatbistand. Vi kan selvfølgelig bidra med et brev til avtalt fast pris. Løser den seg ikke kan man prøve å få hjelp av Forbrukerrådet.

 • Selma

  Hei!
  Jeg har en Opel corsa bensin bil. Alt var bra med bilen til den en dag når bilens “motorlampe” begynte å lyse. Det var tid for EU-kontroll i tillegg så jeg tok med bilen til verksted. De godkjente bilen og sa at alt var bra med bilen. Etter noen ganger begynte varsellampen å lyse igjen. Og jeg tok med bilen til verksted igjen. Denne gangen sa de at de fant feilen og fikset det. Men det samme skjedde igjen. Det har gått en måned nå. De har kjøpt deler fra Opel for å fikse. Men bilen starter ikke igjen. Nå ber de meg ta med bilen til Opel. Er det ikke dem som burde gjøre det? Siden de ikke har fikset feilen fra starten av..

  • Forbrukeradvokaten

   Dersom de har ødelagt noe ved bilen som gjør at den ikke starter, vil de kunne bli ansvarlig for merkostnaden og dermed ansvaret for å få den fraktet. Dessuten kan det være at du har krav på å få tilbake pengene for de reparasjonene de har utført, dersom deres arbeid har vært helt bortkastet og de burde ha skjønt det før de begynte. Utfordringen for deg vil være å kunne bevise at verkstedet har gjort en mangelfull jobb. Det kan kanskje OPEL-verkstedet si noe om, men da må du først få bilen bort dit. Jeg ville derfor anbefale deg at du selv får fraktet bilen til OPEL.

 • Svein Nordskog

  Hei
  leverte min alfa romeo 2012 mod på service. Dagen etter observerer jeg at det drypper olje fra bunnplugg. Kontakter verkstedet og leverer bilen inn påfølgende dag. De hevder at der er installert feil bunnplugg og derfor drypper det. De hevder at de ikke har skyld i dette. De skal bestille ny original bunnplugg, men om gjengene er skadet så må jeg bytte bunnpanne. Kontaktet RSA bil for å få historikk. Får av de bekreftet at bilen har fulgt alle servicer som påkrevet, og at jeg bør følge opp saken med de som har hatt service denne gang.
  Jeg føler meg noe hjelpesløs. Leverte jo inn en bil som ikke hadde noen lekkasjer. Hva kan jeg gjøre ?

  • Forbrukeradvokaten

   Du må jo få avklart om det er riktig som de sier at pluggen ikke er original. Er det tilfelle tenker jeg at det er vanskelig å gi det siste verkstedet skylden for at det nå drypper. Du får krysse fingrene for at de får løst det med original plugg eller andre enkle tiltak. Du kan jo sjekke med de som har hatt servicen tidligere, men det er mulig at det kan bli tungt å forfølge en sak mot dem. Det er heller ikke umulig å forfølge et krav mot selger, men heller ikke mot selger er det en opplagt sak.

 • Stianespe

  Heisann! Har ein Ford Mondeo ’08 1.8TDCi som ble byttet registerreim på av eit verksted, har i ettertid blitt fortalt fra andre som har hatt havari på samme motor pga at det er en annen/ekstra registerreim som også må byttes. (Som verkstedet deres da ikkje hadde opplyst om). Vilke rettigheter har eg om dette skulle skje min bil? Verkstedet har jo opplyst meg om at der er bare “en” reim på denne?

  • Forbrukeradvokaten

   Hvis du nå vet at det er en reim til, så sliter du med å argumentere fullt ansvar hos verksteder, dersom det nå skulle skje noe. Rådet nå er derfor å få dette fikset, for å ikke ta noen sjanser.