Håndverkerklager

Håndverkerklager

 

Av forbrukeradvokat Ola Fæhn

Håndverkere er noe vi kan ha bruk for når vi for eksempel skal bygge på huset. Noen ganger går det greit, men skrekkhistoriene er mange:

– Dagbladet 6. september 06: Se opp for skurker – I gode tider tiltrekker byggebransjen seg lykkejegere – det kan koste deg dyrt! 
http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/09/06/475912.html

– Aftenposten 24/8-06: Byggefeilene skal ned
http://forbruker.no/bolig/article1432759.ece

– Aftenposten 26/5: Jobber uten godkjenning
http://forbruker.no/pengenedine/article1047114.ece

– VG 2/12-05: Vasket svarte penger for byggebransjen.
http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=110353

– Forbrukerrapporten 8. desember 03: Pengelekkasje på badet. Det lekre badet kostet familien 800.000 kroner i byggekostnader og i utgifter til advokater og konsulenter – nå advarer de andre.http://forbrukerportalen.no/Artikler/forbrukerrapporten/2003/1070877683.8

Er håndverkerne så ille som man får inntrykk av?

Årlig gjøres det byggefeil for ca 14 milliarder kroner. 60-80% av alle bygningsskader gjelder fukt. Forbrukerrådet behandler over 4000 henvendelser årlig om håndverkertjenester. Våre ca 23.000 rørleggere og vvs-entreprenører topper klagelisten. De får ca 800 muntlige klager i Forbrukerrådet årlig og har dobbelt så mange skriftlige klager, som de nest største syndebukkene – våre 7000 malere. De har ca fem ganger så mange skriftlige klager som våre 26.000 elektrikere og 57.000 snekkere. Forbrukerrådet får ca 800 muntlige henvendelser som gjelder arbeid utført av snekkere. Så følger murerne, blikkenslagerne og alle de andre pent etter.

Disse dystre statistikkene peker i retning av at vi er på et område hvor det som forbruker er viktig å være ekstra påpasselig. Det er derfor viktig å kjenne dine rettigheter.

Hvis du skal pusse opp badet, male stuen eller bygge på noen ekstra kvadratmeter på huset ditt, så er det lov om håndverkertjenester som regulerer dine rettigheter. Utgjør tilbygget en større verdi enn det opprinnelige, så gjelder likevel bustadsoppføringsloven.

 

Håndverkeren skal:

Fortelle deg om tjenesten er egnet til å gi det resultat du ønsker, og fraråde hvis han mener prisen vil stå i misforhold til tingens verdi. Det samme gjelder hvis han tror at tjenesten ikke vil bli til rimelig nytte for deg. Han skal gi opplysninger som om vesentlige forhold ved tjenestens egenskaper og hensiktsmessighet. Han plikter å utføre arbeidet fagmessig, og veilede og samråde seg med deg når det blir nødvendig.

Håndverkeren skal kontakte deg eller stanse arbeidet hvis det må antas at prisen blir betydelig høyere enn det du måtte vente. Det samme gjelder hvis han måtte regne med at du ikke lenger vil ha interesse av å få tjenesten utført. Kontakter han deg ikke, skal tjenesteyteren bare ha betalt for utført arbeid frem til det tidspunktet han burde ha varslet deg, hvis det senere viser seg at du ville avbestilt. Blir det behov for tilleggsarbeider underveis, skal han kontakte deg. Hvis du ikke er å treffe, kan tilleggsarbeidene likevel utføres, hvis det må antas at du vil ha arbeidet utført og prisen for tilleggsarbeidet er ubetydelig eller lav i forhold til prisen for hele tjenesten. Tjenesteyteren skal utføre tilleggsarbeid som ikke kan utsettes, hvis det er fare for at du blir påført vesentlig skade eller tap ved at det ikke gjøres. Han skal også avslutte arbeidet innen avtalt tid, eller innen vanlig tid for tilsvarende tjenester.

Når du skal få utført større arbeider i boligen, bør du alltid avtale når arbeidene skal være ferdig, og en sanksjon hvis arbeidet blir forsinket. Dette bør du få skriftlig. Håndverkertjenesteloven har ikke regler om dagmulkt. Du kan for eksempel avtale at hvis arbeidet blir forsinket så løper dagmulkt etter samme system og størrelse som etter lov om bustadsoppføring.

 

Prisen

Du bør avtale en fast pris for større arbeider. Får du ikke en fast pris, bør du i det minste be om en skriftig prisantydning. Er det ikke avtalt noe annet, skal håndverkeren betales etter timebruk. Det kan være vanskelig for deg å kontrollere timebruken i ettertid. Mange har derfor dårlig erfaring med å ikke avtale noe på forhånd.

Forbrukertvistutvalget 04-011: Klage på høyt timeforbruk fra en elektriker. Utvalget avviste klagers krav under henvisning til at han ikke hadde sannsynliggjort høyt timeforbruk. Utvalget viste til at håndverkeren selv bestemmer hvilke ressurser som er nødvendige, herunder om en lærling er kvalifisert. Det var ikke avtalt pris, prisoverslag eller lignende i saken.

 

Når det gjelder prisen er det viktig å merke seg:

– Hvis prisen ikke følger av avtalen, skal den regnes ut på vanlig måte for tilsvarende tjenester, eller man skal betale det som er rimelig.
– Er det gitt prisoverslag, skal prisen ikke overstige det oppgitte beløp vesentlig, og aldri med mer enn 15 prosent med mindre det er avtalt noe annet.
– Enhver prisangivelse skal omfatte merverdiavgift og andre offentlige avgifter hvis ikke annet er sagt.
– Tjenesteyteren kan ikke kreve bestillingsgebyr, ordregebyr, ekspedisjonsgebyr, faktureringsgebyr eller liknende tillegg.
– En forundersøkelse skal bare betales hvis dette er avtalt på forhånd.
– Du kan bli nødt til å betale for ekstra materialer og arbeid, som skyldes forhold på din side.

 

Betaling for arbeidet

Hvis betalingstidspunktet ikke er avtalt, skal du betale når tjenesteyteren krever det etter at tjenesten er utført. Hvis du ikke har avtalt fast pris, har du krav på spesifisert regning. Ber du om dette før forfall, trenger du ikke betale før du får dette. Regningen skal gjøre det mulig å bedømme hva som er gjort av arbeid og brukt av materialer, og hvordan prisen er regnet ut. Klag raskt dersom du ikke godtar prisen.

 

Mangler/forsinkelser

En håndverkertjeneste er forsinket hvis den ikke blir avsluttet i rimelig tid eller innen avtalt tid, eller den ikke følger framdriften etter fastsatte frister. En tjeneste kan være mangelfull hvis:
– arbeidet er dårlig utført,
– tjenesteyteren har gitt dårlig veiledning til forbrukeren,
– materialer er av dårlig kvalitet,
– tjenesten er i strid med offentlige sikkerhetskrav,
– tjenesteyteren ikke har utført nødvendig tilleggsarbeid,
– tjenesten ikke svarer til opplysninger gitt om tjenestens egenskaper og hensiktsmessighet.

Det vil være en mangel selv om arbeidet bare var ment å vare en kort periode, hvis resultatet er dårligere enn det du etter pris og opplysninger hadde grunn til å vente.

 

Reklamasjoner

Du plikter å kontrollere tjenesten, slik at mangler blir oppdaget så fort som mulig. Du må alltid klage innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget. Loven har ingen fast grense for hva som er raskt nok, som vi for eksempel har i forbrukerkjøpsloven hvor 2 måneder alltid er tidsnok. Du bør alltid klage med en gang du oppdager noe, selv om du er i tvil om det er en mangel. I praksis aksepteres det at det tar noe tid å undersøke tekniske forhold. Som en tommelfingerregel kan man si at 2-3 måneder nesten alltid er greit. Går det 3-7 måneder, så er det varierende praksis. Over syv måneder vil ofte være for sent, med mindre du har en god grunn.

For arbeid på fast eiendom er det er en absolutt reklamasjonsfrist på fem år fra oppdraget ble avsluttet. Hvis tjenesteyteren har garantert tjenesten i lengre tid, eller har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med redelighet og god tro, kan disse fristene forlenges.

 

Krav

Ved mangelfull eller forsinket levering har du ulike krav. Noen gjelder bare for mangler andre bare ved forsinkelser.
– Du kan holde tilbake betalingen.
– Du kan kreve retting.
– Du kan kreve tjenesten utført.
– Du kan kreve prisavslag.
– Du kan kreve heving.
– Du kan kreve erstatning.
– Du kan kreve renter.

Ved mangler og forsinkelser kan du kan holde tilbake så mye av betalingen, at det sikrer dine krav som følge av mangelen/forsinkelsen. Du kan kreve at tjenesteyteren retter mangler ved tjenesten når det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for tjenesteyteren. Rettingen skal skje innen rimelig tid, og for tjenesteyterens regning. Hvis dette ikke skjer, kan du få en annen tjenesteyter til å rette feilen, og sende regningen til den som har ansvaret for mangelen. Hvis den som har ansvaret nekter å dekke kostnadene, må du selv dekke regningen til den nye håndverkeren i første omgang.

Ved forsinkelser kan du fastholde avtalen, og kreve at tjenesteyteren gjør som avtalt. Hvis dette påfører tjenesteyteren urimelige kostnader eller ulemper, kan du likevel ikke kreve dette. Du må ikke vente urimelig lenge med å fremme krav om at tjenesten skal utføres, til tross for forsinkelsen. Rettes det ikke innen rimelig tid, kan du kreve prisavslag som tilsvarer kostnadene med å få mangelen rettet. Hvis mangelen har liten betydning, og kostnadene ved retting blir urimelig høye, kan det være at prisavslaget blir satt ned.

Prisavslag for forsinkelser er ikke mulig. Du må eventuelt ha avtalt dagmulkt, hvis du skal få dette kompensert. Forbrukertvistutvalget 157-03: Forbrukeren frifunnet for å betale restregningen på 36.000 kroner av 111.000 kr på grunn av mangler i forbindelse med en baderomsentreprise. Utvalget bemerket at; ”det ikke er hjemmel i loven for tilkjennelse av prisavslag som følge av forsinket utførelse. Klageren har heller ikke godtgjort at forsinkelse med arbeidene har medført økonomisk tap som kan kreves erstattet etter håndverkertjenesteloven § 11c, jf. §§ 28 og 30.”

Du kan heve avtalen dersom mangelen eller forsinkelsen er av vesentlig betydning for deg. En forsinkelse på et par dager, ved oppussing av badet, gir deg ikke rett til å heve. Mindre kosmetiske feil med listarbeidet, vil heller ikke gi deg rett til å heve. Heving betyr at det settes en strek over hele avtalen. Tjenesteyteren har ikke krav på betaling, men hvis mulig skal du levere tilbake monterte deler. Hvis alt ikke kan leveres tilbake, kan tjenesteyteren ha krav på et rimelig vederlag for dette. Avtalen kan heves på et hvilket som helst tidspunkt, hvis det er klart at formålet med tjenesten vil bli vesentlig forfeilet. Hvis du ved en forsinkelse har krevd at tjenesten blir utført, kan du ikke heve hvis tjenesten blir ferdigstilt innen den fristen du har satt eller en rimelig frist. Er det utført en del av arbeidet, kan du normalt bare heve for det som står igjen, med mindre formålet med tjenesten blir vesentlig forfeilet.

Du kan kreve erstatning for det økonomiske tapet du påføres som følge av en forsinkelse eller mangel. Tjenesteyteren vil ikke være ansvarlig hvis tapet skyldes en hindring/omstendighet som lå utenfor hans kontroll. Dette kan for eksempel være tilfelle hvis materiallageret er brent opp, uten at han kunne hindre det. Hvis håndverkeren har bestilt varer av en materialleverandør som blir forsinket, kan han normalt stilles ansvarlig for denne forsinkelsen. Håndverkeren kan også bli ansvarlig for å dekke dine økonomiske tap hvis han gjør skader på andre ting.

Renner vannet ned i rommet under, og skader takplatene, kan han bli erstatningsansvarlig.
Har du andre tap, som følge av forsinkelse eller mangel kan også dette kreves erstattet.
Det kan kreve forsinkelsesrenter hvis tjenesteyteren skylder deg noen penger. Rentesatsen og en beregningskalkulator finner du påwww.forsinkelsesrente.no


Avbestilling

Du har rett til å avbestille tjenesten uten å begrunne dette. Tjenesteyteren skal da ha betalt for det arbeidet som er utført, og vil normalt også ha krav på erstatning for andre dokumenterte tap han har, som følge av avbestillingen for eksempel inntektstap i noen tilfeller. Håndverkeren har ikke krav på erstatning dersom avbestillingen skyldes forhold utenfor din kontroll. Dette kan være tilfelle for eksempel ved brann, sykdom, nye forskrifter fra myndighetene eller at du ikke får det banklånet du hadde grunn til å regne med.

 

Dine plikter

Du må medvirke til at tjenesten blir utført. Din viktigste plikt er å betale for tjenesten til avtalt tid. I tillegg plikter du å være til stede som avtalt, motta materialer og hjelpe med oppbevaring og lagring. Ved forsinket betaling, eller hvis du ikke gjør det du skal, kan håndverkeren:
– stanse arbeidet, og kreve sitt tap erstattet,
– nekte å utføre mer arbeid (heve), og kreve betalt for det som allerede er gjort,
– kreve forsinkelsesrenter på grunn av forsinket betaling.www.forsinkelsesrente.no.
– la være å tilbakelevere bilen. Han kan kreve erstatning for eventuelle kostnader han har ved å oppbevare gjenstanden.
– etter 3 måneder kan han selge eventuelle materialer etc. han har i sin besittelse, hvis det ikke betales etter varsel.

 

Klager

Klager etter håndverkertjenesteloven kan behandles av Forbrukerrådet, og kan videre sendes til Forbrukertvistutvalget til behandling. Forbrukertvistutvalget kan avsi bindende vedtak. www.forbrukerradet.noog www.forbrukertvistutvalget.no. Trenger du hjelp av advokat, har du antakeligvis en rettshjelpsdekning gjennom din hjemforsikring.

Flere håndverkerbransjer har laget egne klagenemnder, som styres av deres fagforbund eller laug. Flere av disse klagenemndene har eksterne ledere, som skal forsøke å sikre at saksbehandlingen ikke preges for mye av bukken som passer havresekken. Blant annet har rørleggerne og malerne egne klagenemnder. En fordel med disse klagenemndene er at de sitter med faglig kompetanse, som ofte må til for å kunne finne en løsning. For behandling av klager for Forbrukertvistutvalget, må du gjerne fremskaffe sakkyndige uttalelser for at de skal kunne ta stilling til de faglige spørsmålene. Rådene fra nemndene er rådgivende, men bli ofte fulgt av håndverkerfirmaene som er medlemmer av fagforbundet. Noen av nemndene tar et behandlingsgebyr. En avgjørelse i Forbrukertvistutvalget eller en klagenemnd kan behandles videre av domstolene.

En håndverksmester som grovt har forsømt sine plikter, kan du klage inn til Mesterbrevnemnda. – www.mesterbrev.no. Hvis håndverkeren har sentral godkjenningsrett, og han forsømmer seg, kan han ansvarsrett klages inn til Kommunaldepartementet.