Noen løste saker

«Sjarmerende liten enebolig» viste seg å ikke være så sjarmerende allikevel!

I egenerklæringsskjSkjermbilde 2016-06-17 kl. 11.10.45emaet som lå ved prospektet hadde selgerne opplyst at de ikke kjente til mangler ved det elektriske anlegget. Kort tid etter at kjøper overtok boligen fikk han pålegg fra Hafslund nett om å utbedre en rekke mangler ved det elektriske anlegget. Selgerne opplyste også at de ikke kjente til at det var skadedyr i boligen, som for eksempel. mus, rotter e.l. i huset. To måneder etter innflytting oppdaget kjøper muselort i kjøkkenskuffen. Han merket også en søtlig lukt, og kunne høre at det kraslet i veggene.

I tillegg viste det seg å være mangler ved dreneringen, og på et yttertak over et tilbygg. Kjøper prøvde i første omgang å løse saken selv ved å gå til Forliksrådet, men Protector avviste ethvert ansvar. Kjøperen ga seg heldigvis ikke, og kontaktet Forbrukeradvokaten. Forbrukeradvokaten kontaktet Hafslund, og det viste seg at selger hadde mottatt ikke mindre enn fem brev fra el-tilsynet hvor det ble påpekt at det var mangler ved el-anlegget, og at disse måtte utbedres. Disse opplysningene hadde selger holdt tilbake. En takstmann og skadedyrbekjemper ble engasjert og det ble gjort omfattende funn av musebol i konstruksjonen. Det ble også slått fast at det var mangler ved dreneringen og yttertaket. Saken endte med at kjøper fikk utbetalt kr. 600 000 i prisavslag.

Bildet viser ett av musebolene som ble avdekket i isolasjonen.

 

Protector måtte utbetale 630.000 kr

Kjøperen reklamerte til Protector på råte og skader1_1220338467svakheter i bærende konstruksjon på et eldre hus. Senere ble det også reklamert på feil ved taktekkingen som var fra nyere tid.

Kjøpers takstmann mente at manglene kunne utbedres for til sammen kr 700.000, mot Protectors takstmann som mente dette kunne gjøres for kr 530.000. Partene var uenige om det forelå mangler og om det skulle foretas standardfradrag for utbedring av bærende konstruksjoner.

Etter avslag gikk kjøperen til en advokat og Protector tilbudte i oktober 2013 et prisavslag på kr 225.000. Kjøper avdekket også feil på taktekking og Protector økte tilbudet til kr 280.000 i november 2013.

Kjøper byttet deretter så advokat til Forbrukeradvokaten. Protector økte tilbudet til kr 450.000 i mars 2014. Protector uttalte samtidig at opprinnelig tilbud på kr 280.000 ikke var korrekt i denne saken.

Uten ytterligere bevisførsel forhandlet Forbrukeradvokaten tilbudet videre opp til kr 500.000. Etter ytterligere argumentasjon aksepterte Protector til slutt et prisavslag på kr 630.000 i slutten av mars 2014.

 

Protector måtte ut med 825 000 kroner i prisavslag

Skjermbilde 2016-04-25 kl. 13.21.16 (2)Kjøperne kjøpte en generasjonsbolig for kr 6 200 000. Allerede få måneder etter at de flyttet inn i boligen oppdaget de feil ved gulvkonstruksjon, råte i yttervegger, feil ved takkonstruksjon og feil ved det elektriske. Det ble reklamert til Protector som befarte boligen sammen med sin takstmann. Kravet ble avvist med den begrunnelse at det ikke forelå vesentlige mangler. Kjøperne slo seg til ro med dette og utbedret selv boligen etter takstmannens anbefalinger.

Allerede etter ett år oppdaget kjøperne at manglene i boligen var langt mer alvorlige enn hva Protector først hadde konkludert med. Det ble innhentet en rapport fra takstmann som konkluderte med at det blant annet var feil ved drenering, det var frittliggende vann i krypkjelleren, det var omfattende råteskader i yttervegg og i gulvkonstruksjoner i boligen. Kjøperne reklamerte på nytt til Protector som sendte en ny takstmann. Denne gangen konkluderte takstmannen med at det var feil ved utvendig fuktsikring, men mente at feilen ikke var å anse som en vesentlig mangel.

Kjøperne tok da kontakt med Forbrukeradvokaten. Da Protector etter brev fra Forbrukeradvokaten fremdeles avviste kravet i sin helhet, tok Forbrukeradvokaten på vegne av kjøperne ut stevning. Partene møttes til rettsmekling. Forbrukeradvokaten bisto kjøperne i meklingen, og Protector aksepterte til sist å utbetale et prisavslag på kr 825 000.

 

Protectors takstmann fra M-tek slapp ikke inn

Året etter at kjøperne hadde kjøpt hytta, fikk kjøperne brev fra et energiselskap med henvisning til tidligere pålegg om utbedring av det elektriske anlegget. Det viste seg at det var en feil med varmekablene på badet i hytta. Kjøper kontaktet da Forbrukeradvokaten som fremmet en reklamasjon til Protector på vegne av kjøperne. Det ble anført at selger hadde gitt mangelfulle opplysninger ved salget, og utbedringskostnader på cirka 130 000 kroner ble krevd dekket.

Protector avviste først kravet med den begrunnelse at selger ikke hadde kunnskap om pålegget. Forbrukeradvokaten tok da kontakt med energiselskapet som bekreftet å ha sendt flere pålegg til selger. Når Protector ble konfrontert med dette, aksepterte de ansvar i saken. Protector avviste imidlertid kravets størrelse, og mente at man kunne foreta delutbedringer på badet. Protector ba i den forbindelse om at kjøperne skulle la M-Tek slippe inn i hytta for å vurdere skadene. På vegne av kjøperne avslo Forbrukeradvokaten Protectors henvendelse om å la M-Tek slippe inn i boligen, da Forbrukeradvokaten ikke har tillit til at de foretar en nøytral vurdering av skadene. Protector fikk da M-Tek til å lage en rapport med prisvurdering pr epost, uten at de hadde sett badet. Protector tilbød etter dette et oppgjør på kr 50 000. Kjøperne avslo kravet, men det ble fremmet et mottilbud på kr 100 000 som ble avslått av Protector. Forbrukeradvokaten tok ut stevning på vegne av kjøperne. Før saken kom opp aksepterte Protector en utbetaling på kr 100 000.

 

vvcctubuvycoamz3vnskProtector avviste ansvar for fukt i utgravd kjeller

Kjøperen hadde tegnet boligkjøperforsikring i Help, men ønsket at Forbrukeradvokaten skulle overta behandlingen på Helps regning. Krav om prisavslag/erstatning for gammel drenering med følgeskader. Protector avviste ansvar hele veien. Dreneringen var fra byggeår 1969, men vi anførte at selger hadde gravd ut kjelleren etter dette hvilket også måtte innebære at selger forstod at gulvnivå var senket under opprinnelig drenering. Det ble tatt ut stevning som bygget på utbedringskostnader for kr 275’. Kostnadene innebar delvis ny drenering + diverse tiltak for å bedre inneklima. Vi innrømmet standardfradrag. Protector nedla påstand om full frifinnelse, men gikk til slutt med på rettsmekling. Saken løste seg i rettsmekling hvor Protector utbetalte 220’.

 

Uten bad i tre år og utkastelsestrussel fra sameiet

Sameiet krevde utkastelse på grunn av manglende http://www.tv2.no/underholdning/8224098/ og http://www.tv2.no/v/1035749/

 

Byttet advokat – tilbudet øket fra 280.000 til 500.000 kr

Kjøper reklamerte til Protector på råte og svakheter i bærende konstruksjon på et eldre hus. Senere ble det også reklamert på feil ved taktekkingen som var fra nyere tid. Kjøpers takstmann mente at manglene kunne utbedres for til sammen kr 700’, mot Protectors takstmann som mente dette kunne gjøres for kr 530’. Partene var uenige om det forelå mangler og om det skulle foretas standardfradrag for utbedring av bærende konstruksjoner. Etter avslag gikk kjøper til advokat og Protector tilbød kr 225’ og etter hvert kr 280’, som inkluderte feil på taktekking. Etter at Forbrukeradvokaten overtok saken økte tilbudet til kr 450’ og så til kr 500’. Etter ytterligere argumentasjon aksepterte Protector til slutt et prisavslag på kr 630.000.

 

Rotter i huset

IMG_0008Det ble gjort funn av rotter i boligen. Det ble engasjert sakkyndig eksperthjelp fra takstmann og skadedyrekspert Lars Holmsen, som konkluderte med utbedringskostnader i størrelsesorden 250.000 kr. Kjøper tok kontakt med Forbrukeradvokaten og fire måneder senere (mars 2016) var saken løst med et forlik på 214.000 kr.

 

Mangler ved elektrisk anlegg

haugEn hytte ble solgt med opplysninger i prospektet om at «Det elektriske anlegget har blitt oppgradert». Selger hadde i egenerklæringen skrevet at hele anlegget ble skiftet i 2006. Det ble også opplyst at det forelå samsvarserklæring (krav om samsvarserklæring gjelder for elektriske anlegg utført etter 1. januar 1999). Kjøper tok forbehold om at det ble fremlagt samsvarserklæring da de la inn bud på hytta. Dette ble gjentatt i overtakelsesprotokollen. Selger fremskaffet samsvarserklæring. En måned etter overtakelse fikk kjøper varsel om offentlig tilsyn av det elektriske anlegget. Kontrollen avdekket alvorlige mangler. Kjøper engasjerte en el-takstmann for å gå gjennom hele det elektriske anlegget, og det ble avdekket ytterligere mangler. Krav om prisavslag ble rettet mot selgers eierskifteforsikringsselskap, Protector, som avviste ansvar i saken. Vi stevnet saken inn for retten, og det ble inngått forlik slik at kjøper fikk kr 290 000 i prisavslag.

 

Prisavslag for bygningsarbeider utført av selger

Gammelt hus rett frem, ringmur til høyre. Fukt oppunder stubbloft.

Gammelt hus rett frem, ringmur til høyre. Fukt oppunder stubbloft.

Kjøper betalte 6, 3 millioner for en enebolig. Selger hadde oppført tre tilbygg på 80-tallet. Etter innflytting engasjerte kjøperne håndverkere for å rette opp skjevheter i et gulv. Håndverkerne reagerte på takkonstruksjonene i tilbyggene. Disse viste seg å være kraftig underdimensjonert. NCLs takstmann skrev i sin rapport «ved undertegnedes befaring kommer det klart frem at det ved tilbyggingen i 1988 ble gjort endringer i takkonstruksjonene som ikke er i trå med god håndverksmessig utførelse, eller anbefalte løsninger». Til tross for dette konkluderte han med at det ikke var nødvendig med tiltak. I tillegg viste det seg at to av rommene i kjeller/underetasje ikke oppfylte kravene til oppholdsrom. I taksten var rommene beskrevet som kjellerstue og soverom. Rommene var beskrevet som primærrom. Det var også problemer med drenering/fuktskader under deler av huset. Krav om prisavslag ble rettet mot selgers eierskifteforsikringsselskap, NCL, som avviste ansvar. Vi tok ut stevning i saken. I rettsmekling ble det inngått forlik slik at kjøper fikk kr. 425 000 i prisavslag.

 

 

Tilbudet fra NCL øket fra null til 350.000 kr.

8Taket ble markedsført som omtekket i senere tid. Dette viste seg å være 1975. To uker etter innflytting begynte det å renne inn vann. Etter blankt avslag på kravet bestemte familien seg for å kontakte Forbrukeradvokaten. Saken ble løst i rettsmegling med en utbetaling på 350.000 kr. Les mer om saken på:

http://www.dinepenger.no/regler/kjoepte-tre-aar-gammelt-hus-maatte-utbedre-for-700-000/22968470

 

 

Fant plastkasse i takkonstruksjonen

1

Oppusset: En huseierfant en Gilde-bøtte montert i takkonstruksjonen for at vann ikke skulle renne ned. Elanlegget hadde jordet og ujordet i samme ledning.

En boligkjøper opplevde å finne en rekke feil og mangler etter å ha kjøpt et hus som skulle ha et nyere elektrisk anlegg og oppusset kjøkken.

Etter overtakelse fant de nye eierne fantasifulle elektriske løsninger, som jordet og ujordet stikkontakt i samme ledning.

I kjøkkenet ble det oppdaget store råteskader, mens en plastkasse fra Gildes slakterier var satt inn i takkonstruksjonen for å hindre at det rant vann fra taket og ned i rommet under. Rett før hovedforhandlingene ble saken forlikt på 900.000 kroner.

 

 

 

 

Brukte duk av bygningsplast som membran på bad

5

Fukt: Huseieren fjernet badegulvet og fant en noe utradisjonell membran på badet.

En familie kjøpte et hus på to og en halv etasje hvor de først etter tre-fire år merket at det rant vann ned på badet i første etasje når noen dusjet på badet i annenetasje.

– Da vi etterhvert tok opp gulvet fant vi en vits av en membran. Det var brukt en bygningsplastduk som var skåret til. Det var heller ikke en hel duk, men to duker som var stiftet fast i hjørnene. Du trenger ikke mye kunnskap for å se at det er helt håpløst, sier huseieren til Dine Penger.

Han ble redd det var flere feil med huset og fikk et forsikringsselskap til å gjøre en grundig gjennomgang.

– Jeg tenkte med én gang på det mulige omfanget. Er det mer? Har det gått fukt i veggene også? Du vil aldri kunne være helt sikker på at ting er gjort skikkelig når du kjøper et hus, sier han.

Etter å ha fått et tilbud fra eierskifteforsikringsselskapet på 50.000 bestemte han seg for å gå videre med saken. Etter omtrent et år ble saken forlikt med 200.000 kroner.

 

DnB-kunde fikk full erstatning

6

Dine Penger: Historien finner du på trykk i nr 5-2014

Forbrukeradvokaten har bistått en bankkunde som hadde kjøpt et spareprodukt med lånefinansiering av DnB. Etter åtte års kamp vant kunden frem med sitt krav om full erstatning. I Finansklagenemndas sekretariat fikk han ikke medhold. En professor ved Handelshøyskolen ble engasjert til å foreta kontrollregninger av informasjonen som var gitt kunden ved kjøpet. Han konkluderte med at produktet ble fremstilt som langt bedre enn det faktisk var, og at markedsføringen var både ubalansert og mangelfull. Det er nå inngått forlik der DnB utbetaler hele tapet kunden er påført.

 

 

 

 

Mugg, sopp og råte i krypkjelleren og under badet

7

FIKK SJOKK: Dette synet møtte Jan og Marianne da de tok en tur i kjelleren, under badet. Foto: Tv2 Hjelper deg

Forbrukeradvokaten har bistått en boligkjøper som fant store mengder mugg, sopp og råte i krypkjelleren og under badet. Eierskifteselskapet påtar seg ansvar for krypkjelleren, men avviser ansvar for badet.

http://www.tv2.no/2014/05/10/underholdning/tv-2-hjelper-deg/5580258

 

 

 

 

 

Fikk en million i prisavslag

Protector og Am Trust v/NCL måtte dele en regning på en million kroner i rettsforlik. Da Forbrukeradvokaten fikk inn saken var kravet fullstendig avvist og NCL mente at «de anførte mangler samlet sett ikke representerer et vesentlig avvik fra forventbar standard»

 

 

Forlik i tvist mot taktekkerfirma

http://www.tv2.no/underholdning/hjelperdeg/taktekkerfirma-oedela-taket-til-brede-og-kari-3875978.html

 

 

Huset var støttet opp av togskinner 

NCL avviste fullstendig ansvar, men etter lange forhandlinger og en tålmodig boligkjøper måtte selskapet betale 675.000 kr.

 

Mangler for 650.000 – godt forlikt

http://www.hegnar.no/article69520.ece

 

Nektes yrkesskadeerstatning

http://www.tv2.no/underholdning/hjelperdeg/ble-overfalt-av-psykotisk-pasient-nektes-yrkesskadeerstatning-3766981.html