PARKERING

De fleste har vel opplevd å få en uønsket lapp under vindusviskeren. Noen budsjetterer med dette, mens andre gjør så godt de kan, men får seg likevel en overraskelse en gang i blant. De fleste av oss hadde vel hatt godt av en liten oppfriskning av parkeringsreglene. Hva betyr for eksempel tidsangivelser i rød parentes på en offentlig parkeringsplass? Dette betyr – som vel alle vet – at det på søndager skal betales i tidsperioden som oppgis. For å gi svar på om du plikter å betale tilleggsavgift (bot), og om bilen din kan taues bort, må vi skille mellom kommunal- og privat parkering.

Kommunal parkering

En kommune kan vedta at det på bestemte steder i kommunen bare skal være tillatt å parkere mot betaling. Hvis det ikke beta­les, har kommunen lov til å kreve en tilleggsavgift. Hvis du parkerer i strid med vegtrafikk­loven, trafikkreglene eller andre for­skrifter, kan man få et gebyr. Hvis man ikke betaler et pålagt gebyr innen fristen på tre uker, kan kommunene forhøye gebyret med 50%. Det kan ikke kreves renter i tillegg til det for­høyede gebyret.

Kommunene har også lov til å taue bort ulov­lig parkerte biler hvis de har søkt Veg­direkto­ratet om dette. Kostnadene til borttauing og administrasjonsgebyr, må betales av deg sammen med tilleggsavgiften. Blir bilen stående på borttauingstomten en tid, må det betales døgnavgift.

Hvis bilen din blir skadet under borttauing, kan borttauingsselskapet bli erstatningsansvarlig.

Selv om det er kommunen som har bestilt borttauingen, kan du normalt ikke kreve kommunen ansvarlig for skader. (Sivilombudsmannens uttalelse  1983:41). Kommunen har bare rett til å taue bort bilen, dersom dette er nødvendig for eksempel fordi parkeringen hindrer trafikken. Sivilombudsmannen har i en klagesak kritisert Lenvik kommune, for å ha tauet bort en bil, uten å ha forsøkt å finne eieren. Bilen stod parkert på en offentlig parkeringsplass, hvor den stod i veien for en annen bil.  (Uttalelse 2000-235).

Noen viktige parkeringsregler

Du skal være klar over at de fleste reglene vi tar for oss nedenfor gjelder uansett hvor kort tid du skal stå. Reglene gjelder både ved stans og parkering. For det første gjelder det et totalforbud mot stansing på fortauet. Videre kan vi nevne reglene om at du må parkere eller stanse minst 5 meter fra veikryss (også T-kryss), og 5 meter fra gang- eller syk­kel­­felt. Begge forbudene må overholdes. Av­standen måles fra det punkt hvor fortauet, kantlinjen eller vei­kanten begynner å runde.

En annen viktig regel er at hvis skilt og oppmerking kommer i konflikt med hverandre, så gjelder begge, slik at den streng­este reguleringen må følges. Det gjelder dessuten en regel om at du plik­ter å se etter bilen minst en gang i døgnet, da et parkerings­regulerende skilt kan settes opp bare 24 timer før du plikter å rette seg etter det. Videre kan vi nevne reglen om at du bare kan ilegges ett gebyr for samme parkering, selv om flere bestemmelser er overtrådt.

Når du kommer til en par­keringsplass med automat, må du legge på penger med en gang, hvis du vil unngå tilleggsavgift. Det er slått fast i en dom at du ikke har krav på å få tid til å veksle først. Hvis du har fått et tilleggs­gebyr, til tross for at du har kvittering på at parkeringen er betalt, kan du klage. Får du ikke gehør, kan domstolene avgjøre saken. Det finnes mange eksempler på sjåfører som ikke når gjennom i domstolene. Det kan være vanskelig å bevise at man for eksempel hadde plassert parkeringsbilletten godt synlig. (Se for eksempel to lagmannsrettsavgjørelser LF 1994-440, LF 2000-1059).

Det finnes også andre eksempler på hissige bilførere, som har fått avgjørelser i domstolene. Er det parkering forbudt skilt, kan du stanse for et kort opphold. Høyesterett har i en sak funnet at 20-30 minutter stans, for å bære inn noen kasser, var for lenge. Bileieren bli likevel fri­funnet, fordi han trodde at han hadde rett til slik parkering, etter å ha forhørt seg (Rt 1969-218). Lagmannsretten har også frifunnet en sjåfør som trodde han hadde parkert lovlig. Fortauet var markert med gule striper og skiltet som en privat parkering (LB 1997-1443). Er det satt opp offentlig skilt om parkeringsforbud på grunn av en privat innkjørsel, kan du likevel sperre innkjørsel hvis du har fått lov av den som eier innkjørselen (Høyesterett Rt 1997-2070). En bilfører som hadde gått over parkeringstiden ved en sykehusparkering, uten at det var en akuttsituasjon, fikk i lagmannsretten ikke gehør for at tilleggsgebyret var ulovlig (LF-2000-461).

Klager

Hvis du skal klage på et gebyr eller en borttauing må dette skje innen tre uker. Klagen skal sendes til kommunen. I klagen må du skrive hvilket gebyr det gjelder, navn, adresse, og andre nødvendige opplysninger, og din begrunnelse. For å unngå forhøyet avgift, må du betale selv om du klager. Kom­munen vil vurdere om gebyret er lovlig. Selv om det er lov­lig, kan gebyret etter­gis hvis særlige grunner tilsier det. Normalt vil ikke rene unnskyldninger eller dårlig økonomi føre til at du vinner frem, derimot kan følgende begrunnelser føre til at du vinner frem; bilen var stjålet, du fikk et akutt illebefinnende, du foretok av- og pålessing, du hadde gyldig parkeringsbillett eller automaten var i ustand.

Du har krav på begrunnet svar på din klage. Er du ikke fornøyd med svaret kan du innen tre uker klage videre til forhørsretten/namsretten. Klagen sendes gjennom Trafikksjefens etat i kommunen. Domstolene kan bare vurdere lovligheten, ikke rimeligheten. Det kan kreves dekning av saksomkostninger i domstolene.

Privat parkering

Det finnes ingen lov om privat parkering. En grunneier (eller leier) kan leie ut sin private grunn til parkering, med mindre dette er forbudt av andre grunner f.eks. kommunale planer etc. Den som parkerer på en privat parkeringsplass inngår en leie­avtale med grunneieren.

Forbrukerombudet har forhandlet fram en avtale med den private parkeringsbransjen som bestemmer hvilke rettigheter og plikter du har når du parkerer. Fullstendige regler for parkering finnes du på www.forbrukerombudet.no. De viktigste reglene er:

– Det skal skiltes klart og tydelig
– Det skal komme klart fram hvor lenge du kan parkere og hva det koster å parkere
– Parkeringsselskapet kan ikke begynne å skrive ut gebyrer før det har gått tre minutter fra de kom inn på parkeringsplassen.
– Dersom billetten ligger feil vei på dashbordet, skal kontrollnummeret på baksiden av billetten noteres ned av parkeringsselskapet
– Dersom du klager, skal du få et skikkelig svar på klagen innen rimelig tid.
– Bilen kan bare taues bort dersom den hindrer annen trafikk, utrykningskjøretøyer og lignende. Så sant det er mulig skal eieren kontaktes før borttauing slik at han kan fjerne bilen selv.

Avgift

En som driver en privat parkeringsplass kan også fastsette kontrollavgift hvis leien/par­ker­ings­avgiften ikke blir betalt. Forbrukerombudet har fremforhandlet med bransjen at de som kontrollerer ikke skal ha provisjonsbetalt. Du har krav på å få rimelig tid til å betale tilleggs­avgiften, og den må ikke være urimelig høy. Skiltingen skal være tydelig. Hvis du har betalt billett, uten at parkeringsvakten har sett dette, bør du klage på tilleggsavgift. Send en kopi av billetten til parkeringsselskapet. Hvis du ikke har en stor bunke med tilsvarende klager i parkeringsselskapet, opplyser selskapene at de ofte frafaller sine krav. Hvis bikkja har spist opp billetten, kan det bli verre å nå fram.

Tingretten RG 1991-736: Domstolene har i en rettssak akseptert en avgift som tilsvarer kommunens satser.

Parkeringsklagenemnda 04-348: Billetten ble lagt synlig fra sidevinduet. Nemndas flertall anså uttrykket ”bak frontrute” utvidende til å gjelde hele dashbordet og hele dennes omfang sideveis og mot setene/rattet. Klager har således ikke overtrådt parkeringsvilkårene. Klager gis medhold.

Parkeringsklagenemnda 04-221: Klageren kjørte motorsykkel og plasserte billetten på tanken. Uklart hvor billetten var blitt av. Frifunnet for tilleggsavgift, da Nemnda mener at bransjen ikke har laget godt nok system for plassering av billett på motorsykkel.

Parkeringsklagenemnda 04-55: Parkeringsautomaten var merket med en lapp om at den var i ustand. Det var ikke gitt informasjon om at man skulle benytte annen automat på området. Klager fikk medhold.

Parkeringsklagenemnda 04-112: Klageren parkerte i minst 11 minutter, antakeligvis lenger, på område som var begrenset til av- og pålessing. Klageren ble ikke frifunnet for tilleggsavgift.

Inkassoklagenemnda sak 281-04: Inkassoselskapet krevde inkassoomkostninger for tilleggsavgift, som klageren hadde fått for å parkere på gjesteparkeringen til borettslaget. På parkeringsplassen var det ikke merket noe om sanksjoner ved overtredelse. Klager fikk derfor medhold i at inkassoselskapet måtte tilbakebetale inkassoomkostningene.

Klager

Hvis du skal klage på en kontrollavgift eller over at du er be­lastet borttauingsomkostninger, må dette gjøres til den du skal betale til. Parkeringsselskapet kan ikke kreve gebyr for å behandle klagen. Forbrukerombudet har lagt ned forbud mot dette i en klagesak mot selskapet Privat Parkering.

Det er opprettet en egen Klagenemnd for private parkeringsselskap. Les eksempler på avgjørelser på www.parkeringsklagenemnda.no. Hvis du ikke får medhold i klagen, og du fortsatt nekter å betale, må grunneieren eller den som har ilagt avgiften gå til domstolene. Omtvistede krav kan ikke gå til inkasso. Vi kan bistå i slike tvister.

 • Jeg bor i Grønntulein boretts i 13 år.
  Jeg har 3 biler, hvor av 2 er firmabiler og en privat, men den sistnevnte er parkert annet sted i byen. Den bilen det her gjellder er en BMW 520I som pr.d.d. er uten skilter, men avventer eukontroll og vil da bli påskiltet innen ca 2 uker grunnet kø på verkestedet. Bilen har vert parkert ved gjesteparkeringsplasser m.m. ved borettslaget områder. Aldrig noen klager,nøter og eller pålegg om fjerneing eller annet. I går snakket jeg med den nye såkalte styreleder, som fortalte at de skulle ta dette opp i neste beboer/styremøte. Samtalen slutt.
  I dag rundt 1/ 2 tiden kommer jeg ned på parkeringen for og hente en skjøteledning, og oppdager da til min store skrekk at bilen er borte.Jeg kontakter vaktemester som ikke vet noenting.Styreleder som heller ikke vet noen ting og benekter det hele.Han er ikke interisert i og diskutere med meg i det heletatt.Politiet vet ingenting, men ber meg anmelde forholldet. Viking vet ingenting om bilen og har heller ikke tauet inn bilen, og det samme gjellder Falck redning. Da har jeg bare 2 alternativ.

  1. Styret har rekvirert noen til og taue bort bilen, men nekter for det.Noe jeg misstenker aller aller sterkest.
  2.Bilen er rett og slett blitt stjålet.

  Man skal i forkant av borttauing informeres og gi mulighet for og finne annet sted til bilen. Det er INGEN som har informert meg om noenting som helst.
  Jeg vil vite hva jeg gjør og hva rettigheter jeg har.

 • Dersom noen skal kunne taue bort bilen din, stilles det for det første krav til at risikoen skal skiltes klart og tydelig. Videre skal den i utgangspunktet bare kunne taues bort hvis dersom den hindrer annen trafikk, utrykningskjøretøyer og lignende. Så sant det er mulig skal eieren kontaktes før borttauing slik at han kan fjerne bilen selv.

  Du har derfor rett i at denne borttauingen ikke ser ut til å ha fulgt regelverket, dersom den er bestilt av grunneier.

  Du kan lese mer om dette under overskriften parkering i linken BILTIPS.

  Ola Fæhn
  Advokat

 • Robin Andersen

  Hei er enkar på 25 år og vert uheldig å rygge på en bil… området er PARKERING FORBUDT fordi det er verskted område… står også stort skilt om det.. ej kom ut fra verskted etter service på min egen bil ogtraff en anna priv bil… hvem er t sin feil? I tilleg er det oppmerka og skilt kunde parkering rundthusgjørne på bygg der den egentlig sku ha stått?

  • Ola Fæhn

   Når man kjører bil, har man ansvar for skader man påfører andre, selv om den andre bilen har parkert ulovlig. Jeg har imidlertid full forståelse for frustrasjonen. Ulovlige parkeringer er det imidlertid grunneier eller veimyndighetene som skal ta seg av.

   Ola Fæhn

 • Krzysztof Nowicki

  Hei!
  Jeg har et lite problem. Jeg parkerte bilen min på en gebyrfri patkeringsplass i Stavanger. Jeg skulle reise på ferie. Da jeg kom tilbake, en måned senere, var hele parkeringen i full gang med fornyingsarbeidet, og bilen min var borte. Derfor ringte jeg bortauingsfirmaet Viking, og der fikk jeg beskjed at bilen ble tauet bort av Stavanger Parkering, altså en offentlig tjeneste. De forklarte meg at det var sannsynligvis meg, som ble igjen med regningen. Prisen var på over 15000 kroner (regner sammen med både bortauing og parkeringsplassen hos Viking 180kr, per døgn). Det jeg lurte på var om lovverket sier noe om mitt tilfelle. Etter mange timers leting på nettet, fant jeg ingenting. For å understrekke, var det ikke vært noe info ved parkeringsplassen om at den skulle blitt fornyet, så jeg går ut ifra at det ikke er egentlig jeg som skal dekke prisen. Er det noen her som har hatt erfaring med et sånn tilfelle? Takk på forhånd. Hilsen Krzysztof.

  • admin

   For parkering på offentlig eiendom gjelder det en 24 timers regel. Jeg er redd den bestemmelsen kan være aktuell i ditt tilfelle. Dette står i forskriften;

   Forskrift om offentlig parkering – § 12.Undersøkelsesplikt

   Senest 24 timer etter at parkeringsregulerende skilt er oppsatt, må fører/eier av kjøretøyet rette seg etter de nye bestemmelsene

   Mvh Ola Fæhn

 • Saskia

  Hei, jeg har samme problem med Stavanger Parkering. Bilen min var parkert på en gebyrfri offentlig parkeringsplass ved huset mitt. Plutselig og uten nabovarsel eller lignende har Stavanger Parkering satt opp skilt med maks 3 timers parkering. Jeg kunne se bilen fra huset mitt, men ikke inngangen til parkeringsplassen og derfor heller ikke de nye skiltene som ble plassert etter jeg hadde parkert bilen min der. Plutselig ser jeg at bilen min er i ferd med å bli lastet på en tau bil fra Viking. Selv om jeg kunne flytte bilen selv fikk jeg ikke lov til det av ansatt til Stav.Parkering siden Viking var allerede der! Kostnader for meg: 3.000 nok
  Etterpå har jeg funnet ut at Stavanger Parkering, som er et kommunalt foretak, SKAL PRØVE Å KONTAKTE BILEIEREN FØR BORTTAUING BLIR IVERKSATT for å gi deg en rimelig frist til at du fjerner bilen selv, med mindre din bil skaper en trafikkfarligsituasjon. Når du står parkert på en parkeringsplass kan du neppe snakke om en trafikkfarligsituasjon. Så lenge det er reg.skilt på bilen har de mulighet å finne registrert eier. Har de ikke prøvd å komme i kontakt med deg (gå til kontoret til Stavanger Parkering og be om “vedtak om fjerning av kjøretøy” for din bil. Under nærmere begrunnelse skal det stå håndskrevet at de har ringt deg med tlf.nr ….. – Hvis det ikke står skrevet der da har du grunnlag til å klage for da har de ikke fulgt regelverket). Sjekk: http://www.juss.info/parkering-hvilke-regler-gjelder/
  I mitt tilfelle har de ikke prøvd å komme i kontakt med meg. Jeg har klaget til Stav.Parkering men fikk avslag på klagen. Deretter har jeg tatt saken til tingretten, men der fikk Stavanger Parkering også medhold (24 timers regel og bortauing). Veldig merkelig at retten gir et offentlig foretak ‘carte blanche’ for å avvike fra regelverket (kontakte deg på forhånd) uten trafikkfarlig grunnlag. Jeg vurderer å anke og denne gangen engasjere en advokat! Føler sterk at rettferdighet har feilet. Stå på du!
  Har tidligere fått en parkeringsbot av Stav.Parkering, sammen med en hel rekke andre biler, på feil grunnlag. Du må bruke tid på å klage før du kun få igjen det som var krevet av deg på ulovlig vis. Jeg tviler på at de automatisk har tilbakebetalt alle som fikk bot denne dagen på feil grunnlag. Stavanger Parkering har 2 til 4 måneder behandlingstid på klager og jeg forstår godt hvorfor så mange føler at de skal klage på måten Stavanger Parkering holder på med å straffe folk blind! På tide at de henges ut i media?

 • Ola Fæhn

  Når det gjelder kravet om å varsle bileier, så er det eksempel fra år 2000 på at Sivilombudsmannen har kritisert en kommune for manglende varsling:

  Kommunen har bare rett til å taue bort bilen, dersom dette er nødvendig for eksempel fordi parkeringen hindrer trafikken. Sivilombudsmannen har i en klagesak kritisert Lenvik kommune, for å ha tauet bort en bil, uten å ha forsøkt å finne eieren. Bilen stod parkert på en offentlig parkeringsplass, hvor den stod i veien for en annen bil. (Uttalelse 2000-235).

  Det er også eksempel på at Forbrukerombudet har kritisert en kommune for manglende varsling i 2006. Kommunen hadde da tauet bort i egenskap av grunneier:
  http://www.aftenposten.no/okonomi/innland/Tauer-bort-bilen-uten-varsel-5571857.html#.UvjNFbCYaUk

  Ola Fæhn

 • Tom Reichelt

  Hei.

  Jeger ikke fra Drammen, men hadde et ærend der, i Konnerudgata. Jeg parkete i Selmersgate i Drammen, en sidevei til Konnerudgata. Noen meter etter innkjøringen til Selmersgate, står et skilt med P, underskilt 08-18 (09-16), samt max parkering 3 timer. Skiltet har piler i begge retninger, Jeg forstår dette dithen at det er lov å parkere på begge sider av skiltet.

  Men der var det fullt, spå jeg parkerte på andr siden av første tverrgate, men fremdeles i Selmersgate. I denne delen av gaten står det ingen skilt i det hele tatt, og ingen opplysninger på annen måte.

  Etter mindre enn 2 tilmer hadde jeg fått Tilleggsavgift på kr. 300,-.

  Mitt spørsmål er om man kan ha hemmelige parkeringsbestemmelser, unnlate å opplyse om at det er parkering forbudt, og deretter ilegge Tilleggsavgift.

  Mbh
  Tom Reichelt

  • Forbrukeradvokaten

   Nei – man kan bare få tilleggsavgift på offentlig vei hvis det er skiltet at det er parkeringsforbud eller hvis man f.eks. parkerer for nær veikryss mv.

 • Patrick Skramstad

  Hei. Jeg er styreleder for et borettslag og vi har innført parkering kun for beboere med parkeringsbevis (laget av meg). Dette beviset forteller hvor den bilen hører til. Den skal ligge tydelig i bilens frontrute. Vi får opp et skilt innen kort tid, der det står: “Parkering Forbudt for uvedkomne. Parkering kun for beboere med parkeringsbevis. Andre vil bli tauet bort for eiers regning og risiko”.
  Mitt spørsmål er da: Har borettslaget rett til å få biler tauet bort dersom de ikke har dette parkeringsbeviset?

  • Forbrukeradvokaten

   De private parkeringsselskapene har gått med på spillereglene som skal gjelde ved parkering og borttauing. Se http://www.forbrukerombudet.no/2004/05/1299.0
   Ved borttauing kan Politiet kan kontaktes, men det er sjeldent de prioriterer slike saker.
   Før man tauer bort biler ved hjelp av private parkeringsselskap må behovet for dette veies opp mot bileierens behov. Normalt må det i tillegg til klar og tydelig skilting bare taues bort hvis bilen står i strid med parkeringsvilkårene og hindrer annen trafikk. Videre må man så sant det er mulig og uten vesentlig ulempe, kontakte eieren slik at han får mulighet til å fjerne bilen selv.

 • Yngvill Imerslund

  Hei,
  Bilen min sto parkert i Geitmyrsveien rett ved hjemmet vårt i Oslo en helg i mai. Der den så ofte står. Onsdag ettermiddag drar jeg til Bergen på seminar. Lørdag morgen blir jeg vekket av at en privatperson ringer meg og forteller at bilen min blir tauet bort. Det viser seg at Holmenkollstafetten blir arrangert denne lørdagen, og én etappe går der bilen står parkert. Jeg kan se på nettsiden deres (og Oslo kommunes) at man som bileier plikter å sjekke om bilen står lovlig parkert minst én gang i døgnet. Kan jeg virkelig ikke reise noe sted uten å alliere meg med en bilvakt her hjemme…? Det er vitterlig ikke alle som har venner eller familie i umiddelbar nærhet som kan sjekke slikt med enkelhet. Verken en langhelg, eller om man skulle oppholde seg på ferie i utlandet en 14 dagers tid. Enda så urimelig jeg synes dette kravet til en stakkars bileier er, så må jeg tydeligvis akseptere det.

  Men verre likevel synes jeg det er at jeg ikke ble kontaktet i forkant. Det sier dere at kommunen har plikt til? Slik at man kan få sjansen til å flytte den? Det gjorde de ikke i mitt tilfelle, og at en vilt fremmed privatperson klarte å ringe meg viser i det minste at det var mulig å finne meg. Dog måtte det ha vært litt lenger i forkant hvis jeg skulle hatt mulighet til å gjøre noe med det. Hva tror dere? Kan jeg klage?

  Jeg er forøvrig villig til å forstå at man må flytte bilen i slike tilfeller. Men at jeg, som har parkert lovlig, og i god tro bare noen få dager før, plutselig må betale kr. 2700,- i løsepenger for bilen min, det føles bare så vanvittig urettferdig.

  Håper på svar.
  mvh Yngvill Imerslund

 • Ola Fæhn

  Det er frustrerende å bli tauet bort, så du har min fulle sympati. Varslingsreglene er slik at de skal sette opp skilt minst 24 timer før. Praksisen med å varsle til bileier direkte før borttauing varierer. Noen kommuner har SmS tjeneste for varsling. Noen praktiserer det slik at de varsler pr telefon hvis de har tid. Andre varsler ikke særskilt uansett. Jeg har ikke funnet noen prinsippavgjørelse fra domstolene som slår fast at dette er en praksis som ikke er blitt akseptert. Med andre ord kan du prøve prinsippspørsmålet, men det kan bli kostbart. Beklager at jeg ikke kunne gi deg et mer positivt svar.
  Ola Fæhn

 • Kristian Dahlen

  Hei,

  Jeg har fått et parkeringsgebyr fra et privat parkeringsselskap. Min bil stod parkert på offentlig gateparkering som er håndhevet av Oslo Kommune. Området er en blanding av private parkeringsplasser og offentlig gateparkering. Bilen min stod nære en innkjørsel til privat vei, men på ingen måte var bilen plassert slik at den var til hinder for utrykningskjøretøy (kort vei på 10m inntil inngangsparti på blokk). Hvordan er grensesnittet når det blir så nære mellom offentlig vei/privat vei?

  Kan et privat parkeringsselskap gi gebyr til en bil plassert på offentlig vei?

  Mvh Kristian Dahlen

 • Ola Fæhn

  Denne kan jeg ikke gi deg et skikkelig svar på. Klager på parkeringsgebyr kan sendes til Parkeringsklagenemnda. Du kan eventuelt stille spørsmålet til dem.

 • Ole Tange

  Jeg er beboer i et borettslag hvorpå vi har tre gjesteparkeringsplasser utenfor. Parkeringsplassene er merket med “parkeringen gjelder kun for borrerslagets gjester, overtredelse medfører borttauing”. Jeg har en kjæreste som ofte er på besøk og overnatter ofte, men vi bor ikke sammen. Styreren i borrerslagets har ofte bemerket at hun ikke kan benytte disse parkeringsplassene da hun sier at disse er kun for borrerslagets gjester og at når hun er her så ofte og så lenge så bor hun her. Jeg er uenig da hun er min gjest og vi ikke har forskjellig bostedsadresse. Parkeringsplassen spesifiser heller ikke hvor lenge en gjest evt kan stå. Styrelederen har nå sendt meg et brev hvor hun sier at min kjærestes bil med aktuelt reg nr vil bli borttauet dersom hun parkerer der igjen. Hvilke rettigheter har jeg og er denne borttauingen isåfall berettiget? Jeg har sagt til min kjæreste at dersom bilen blir borttauet må hun nekte å betale regningen til borttauingselskapet, da de ikke har rett til å holde på bilen og regningen vil da tilfalle den som har bestilt borttauingen?

 • Ola Fæhn

  Jeg er helt enig med deg. Så lenge det ikke er definert noen begrensninger som borettslaget har besluttet på årsmøtet, så kan ikke styret fortolke dette slik de selv ønsker. Jeg ville for ordens skyld sendt et brev til styret, hvor du bestrider at de har noen slik rett. Ola Fæhn

 • Cecilie Rastorp

  Hej,

  Jeg er dansk og besøgte min mor i Oslo og parkerte min bil på en liten privat stikvei der min mor bor. Alle de som har inkørsel fra den lille veien, ejer den i fellsekap inkl. min mor. Jeg parkerte ut for et hus på denne veien (ikke min mors hus). Jeg parkerte kl. 1730 torsdag kveld og da jeg kom ut fredag kl. 1330 var bilen borte. Efter at have ringet rundt i en time (politi, bymiljøetaten etc.) fandt jeg ud af, at den var hos Oslo Kranbilservice. Det var eieren af det hus jeg parkerte ud for som havde rekvireret borttauingen. Han hevdede at jeg holdt på hans grund og spærret for hans garage. Jeg blokerte ikke hans garage. Jeg parkerede på siden af hans garage, delvis på den lille private vej og delvis på hans grund. Bilen blokerte ikke for nogen trafik el. lignende. Det har jeg bilder av (som Oslo Kranbilservice tok) Der er ingen skiltning om parkering forbudt på den lille vej. Det som jeg lurer på er om det er lov bare at bestille borttauing af min bil? Jeg blev ikke advaret, jeg fik ikke besked på hvad som var sket og hvor jeg kunne finde min bil igen. Da jeg spurgte Oslo Kranbilservice hvorfor de mente de havde lov til at borttaue min bil, svarede han at jeg ikke havde noget der at gøre og sagde “hold kjæft” til mig i telefonen. Jeg er ret chokeret over hele episoden og føler min bil blev kidnappet. Jeg måtte også udsætte min tur hjem til Danmark. Det kostet 3800kr af få den tilbage. De penge vil jeg om mulig have tilbage fra enten Oslo Kranbilservice eller den person som bestilte borttauingen. Hvad kan jeg gøre?

  Mvh Cecilie

 • Peder Aas

  Hei,

  Vi er et borettslag i Stavanger og har satt opp store skilt ved innkjørsel til vår bakgård om at kun biler med borettslagets parkerings bevis kan stå parkert på vårt område, og at overtredelser kan medføre borttauing på eiers regning og risiko.

  Det hender seg at beboere / gjester til beboere står parkert i vår bakgård, dette er en smal bakgård som pr. dags dato ikke har noen parkering plasser da det er en trang passasje, meget godt skiltet at det ikke er parkering i dette området. Grunnen til at vi ikke har parkering i dette området er grunnet brannsikkerheten, det må være mulig for en brannbil å kunne rygge inn i bakgården for å kunne komme til med stige til de som bor i de øverste etg. ved eventuell brann.

  Vil dette holde for å kunne taue bort bilene som står der? Ser ut fra andre svar at vi må prøve å kontakte bileier før borttauing skjer, vil de da som et minimum holde med en tekstmelding tre minutter før? Og vil borettslaget kunne bli ansvarlig for noen utgifter?

  • Forbrukeradvokaten

   Skal dere unngå diskusjoner og eisiko for at borettslaget må dekke borttauingskostnader som påløper, må bileier gis rimelig frist. 3 min er ikke rimelig frist. Se standardvilkår for privat parkeringshånhevelse på http://www.parkeringsklagenemnda.no for å se hvilket regelverk dere bør følge. Ola Fæhn

 • Trude Iversen

  Jeg parkerte på privat vei i Oscars gate i Oslo, i en og en halv time mens jeg trente på et treningsstudio. Da jeg kom ut var bilen tauet bort, og et skilt viste et telefonnummer jeg kunne ringe ved borttauing. Jeg hadde missforstått skiltet og trodde parkeringen foran og bak var privat, men ikke der jeg sto.
  Da jeg kom ut var det flere parkeringsplasser ledige ved siden av, og aldri var bilen til hinder for utrykningskjøretøy. Jeg reagerer på hvor raskt den ble tauet bort og at jeg ikke ble forsøkt kontaktet.
  Er det lovlig å borttaue bilen som da hadde stått der i en halvtime og forlange 3800,- i gebyr for å hente den ut?

  • Forbrukeradvokaten

   Regelverket som den seriøse delen av bransjen har forpliktet seg til, er da ikke fulgt. Du kan derfor ta opp kampen, men må være forberedt på at det ikke løser seg uten at du må bruke tid og ressurser. Ola Fæhn

 • Trude Iversen

  Hei og takk for svar.

  Denne aktøren “AS Parkering” har som du sier valgt å se bort fra regelverket som den seriøse delen av bransjen forholder seg til når det gjelder varsling:

  8 FJERNING AV MOTORVOGN
  8.1 Privat fjerning av motorvogn på fører av motorvognens regning kan kun gjøres
  dersom det er nødvendig og følgende vilkår er oppfylte:
  a) motorvognen står til hinder og i strid med parkeringsvilkårene, og
  b) fører/eieren av motorvognen er forsøkt varslet. Dersom kontakt med føreren eller
  eieren av motorvognen oppnås, skal han/hun gis en rimelig frist for selv å fjerne
  motorvognen, og
  c) det klart fremgår ved skilt eller annet at fjerning kan skje og hvor fører kan
  innhente nærmere opplysninger om fjerningen.
  Fjerning kan skje selv om vilkåret i bokstav b ikke er oppfylt, dersom det vil medføre
  vesentlig ulempe å avvente varslingsprosedyrene etter bokstav b.

  Det jeg stusser på er at denne aktøren har økonomisk gevinst av å bevisst stå utenfor sammenslutningen som følger disse reglene, det gir useriøse aktører “spillerom” til å opptre på en måte som strider med rettsoppfatningen. Er ikke dette problematisk, juridisk sett, og undergravende, moralsk sett?

 • Trond Johansen

  Hei.
  Jeg har vært i utlandet i 7 månder. Jeg avskiltet bilen siden jeg skulle være borte så lenge. Jeg forlot bilen i 1 gir med håndbrekket på, hvor jeg alltid parkerer. Det er i enden av asfalten og ca midt mellom to by i svak bakke. Der er det plass til fire biler, min var en av dem. Det er en felles parkeringsplass. Jeg forlot nøkkelen i leiligheten som jeg leier av boligstiftelsen. Når jeg kom hjem var bilen flyttet ca 20 meter til en annen del av parkeringsplassen som var nedenfor det ene bygget og håndbrekket var av. Jeg hadde ikke fått beskjed om at bilen ville bli flyttet eller at den var til hinder for noen. Jeg kan ikke se at bilen var til hinder der den sto heller.
  Ikke nok med det dem må ha vært i bilen siden håndbrekket var av.
  (Jeg parkerer alltid med håndbrekket på siden jeg parkerer i svak bakke midt mellom to bygg.)
  Når jeg kom inn i leiligheten bar det preg av at noen hadde vært der å romsterte og nøkkelen til bilen lå ikke slik jeg forlot den.
  Dette er ikke trivelig! Dem har min e-mail adresse så hvis dem ville kunne dem gitt meg beskjed om ikke annet.
  Så er spørsmålet:
  Har dem lov til å ta seg inn i leiligheten, for så å hente bilnøkkel, så å flytte bilen i det hele tatt uten å gi beskjed?
  Hvordan skal en slik sak beandles?

  • Forbrukeradvokaten

   En utleier kan ikke ta seg inn i en leilighet du har leid, uten at det er gjort en klar avtale om dette i forkant. Gjør utleier det, kan det også være straffbart i strid med privatlivets fred. Du bør først få avklart med sikkerhet hva som er skjedd. Har utleier tatt seg inn,kan du vurdere en politianmeldelse.

 • Hans Grane

  Hei, Søndag formiddag fikk jeg bilen min tauet inn og måtte betale gebyr på 2700,- for å få hentet den ut.

  Bilen ble tauet inn på grunnlag av den at den var parkert på eller nærmere enn 5 meter foran et gangfelt.
  Saken er den at det har vært gjort veiarbeid og lagt ny asfalt slik at de hvite stripene som viser at det er fotgjengerovergang ikke finnes etter midten av veien, altså på den siden jeg hadde parkert. Det er heller ikke skiltet at det er fotgjengerovergang. Idag står det en ny bil parkert der, den har derimot kun fått en parkeringsbot.
  Bilen står registrert på eier med et tlf nr som ikke er tilgjengelig, det var forsøkt ringt da bilen ble tauet, men det ligger tydelig lapp i frontruta med navn og tlf på personen som disponerte bilen.

  Jeg håper at dette er grunnlag for å få opphevet boten.
  Setter pris på hjelp med å finne nøyaktig paragrafer eller tidligere saker å henvise til.
  (kan man være på nok å kreve å få refundert omkostninger på slikt, type trikkebillett, km godtkjørelse for henting av bil, + tid brukt på å skrive klage ol. Eller er det kun mulig om det tas videre til retten?)

  • Forbrukeradvokaten

   Dette er vel en parkering på offentlig vei. Det er lite avgjørelser om kommunal parlering som er gjort tilgjengelig. Det er eventuelt mulig at du finner noen nettartikler. Det viktigste er at du kan dokumentere at merking og skilting var borte da du parkerte. Har du bilder av dette, ville jeg sendt det til trafikketaten i kommunen. Du kan alltids kreve erstatning for transportutgifter, men det kan det nok bli tungt å nå gjennom med.

   • Hans Grane

    Tusen takk for svar 🙂

   • Saskia

    Hei, min bil ble borttauet fra en offentlig parkeringsplass av Stavanger Parkering, et kommunalt parkeringsselskap, uten at de hadde prøvd å komme i kontakt med meg og uten at jeg skapte en trafikkfarlig situasjon som krever hast. Jeg klaget til P-selskapet og fikk avslag. Ankemulighet jeg fikk var retten som jeg gikk for da jeg var overbevist at P-selskapet ikke hadde følgt reglene. Jeg kan anbefale deg å ikke ta saken til retten, det kan jeg si av egen erfaring! De kommunale regler angående borttauing er nettopp det: regler. Retten kan kun uttale seg om lover og derfor kommer du ingen vei i rettsvesenet, du får bare avslag og i tillegg kan du betale P-selskapets saksomkostninger. Eneste mulighet for å anke et avslag fra P-selskapet er forliksrådet. De uttaler seg ofte basert på rimelighet.

    • Forbrukeradvokaten

     Kommunal parkering følger andre regler enn de private. Prosessen ved offentlig parkering er tungre og derfor må man tenke seg om før man tar opp kampen i retten. Terskelen for å sende en klage bør imidlertid ikke være så høy.

 • Saskia

  Reglene sier at kommunen har bare rett til å taue bort bilen, dersom dette er nødvendig for eksempel fordi parkeringen hindrer trafikken og da skal de først prøve å komme i kontakt med eieren av bilen. Min bil var parkert på en gratis offentlig parkeringsplass vis-a-vis huset mitt og hindret på ingen måte trafikken. Stavanger Parkering har ikke prøvd å kontakte meg og det var heller ikke skiltet at borttauing kunne skje. Enda verre var at jeg så Viking taubilen og kunne ha flyttet bilen min selv men det fikk jeg ikke anledning til siden taubilen allerede var der!

  Etter avslag på klage ’tilbyr’ Stavanger Parkering rettsbehandling som eneste ankemulighet men de vet selvfølgelig at du kommer ingen vei der og at de kommer på å tjene på det i tillegg: 1.000 kr i saksomkostninger!

  Hva er poenget med regler når et kommunalt parkeringsselskap bare kan ignorere reglene? I tillegg er de da eneste som skal vurdere klagen din. Etter dette har du ingen reell sjanse til å anke deres avslag på klagen din og av en nøytral part.

  Det lykter maktarroganse fra starten til slutten!

 • Trygve

  Hei,

  Min motorsykkel ble stjålet for en tid tilbake, denne ble natt til i dag funnet av politiet, politiet tok kontakt med meg i natt, men jeg hadde ikke muligheten til og ta telefonen da jeg lå og sov.

  De kontaktet meg på nytt i dag tidlig, det viste seg at den lå slengt under et tre noen gater nedenfor. Jeg fikk så beskjed om at den var tauet av Viking, når jeg så hendvender meg til Viking må jeg betale 3600,- for å hente ut motorsykkelen, er det riktig at jeg skal betale denne summen?

  • Forbrukeradvokaten

   Normalt skal den være i veien for noen, før borttauing er aktuelt. Men her er det kanskje politiet som har varslet Viking, så da har de nok ment at den har vært i veien. Kanskje du kan sjekke med forsikringen din, hvis den har fått skader. Kanskje de tar med borttauingen også?

 • Tore Schjelderup

  Hei!
  Innkjøringen til mitt hus er KUN merket med gang og sykkelsti med underskilt ” kjøring til eiendommene tillatt”. Kommunene har lagd ei fellesparkering som oftest er fullbooket. Utenfor huset mitt er det blitt parkert siden jeg flyttet inn for 10 år siden og når jeg kjøpte huset var dette ikke noe tema. Det har blitt dannet ei “lomme” som kan parkeres i uten at veibanen stenges for ferdsel til de tre andre husene innenfor. Til min store forskrekkelse fikk jeg parkeringsbot med begrunnelse at bilhjulene stod innenfor veibanen – dermed på gang & sykkelvei. Har klaget på dette og står nå overfor vurderingen i det å gå videre. Kan jeg få ei vurdering på dette ?

  • Forbrukeradvokaten

   Parkering på offentlig vei, reguleres av vegtrafikkloven. Loven gjelder for “opphold på veg eller på område der det er alminnelig adgang til og vanlig å kjøre med motorvogn.” Da vil nok også offentlige myndigheter kunne ilegge gebyrer.

 • Aneta

  Hei!
  Bilen min ble tauet inn i går pga. vårrengjøringen og det var dessverre min skyld. Når jeg har kommet for å hente bil fra parkering, fant jeg ut at bilen ble åpnet og at noen satt i bilen. Jeg er helt sikkert på at jeg har låst bil og det betyr at de som tauet inn bil bestemte selv at de skal åpne. Spørsmål er- hadde de lov til å åpne bil? Eller skulle de ringe eier/lage beskjed at det er de som var inne f.eks. pga. håndbrekk?

 • Forbrukeradvokaten

  Du kan jo kikke på denne diskusjonen, for å se på synspunkter rundt det du spør om: http://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1638012