REKLAMASJONSKRAV

Krav mot selger

Du kan rette en rekke krav mot selger hvis bilen er mangelfull eller levert senere enn avtalt. (forbrukerkjøpslovens §§ 19 og 26). Noen krav kan settes fram samtidig, mens andre utelukker hverandre. Noen gjelder bare ved mangler og andre bare ved forsinket levering.

Du kan kreve:

Reparasjon
Omlevering
Å holde tilbake betalingen
Å fastholde kjøpet
Prisavslag
Heving
Erstatning
Renter

Reparasjon/omlevering (forbrukerkjøpslovens §§ 29 og 30)

Hvis bilen har en mangel kan du kreve at selgeren reparerer mangelen. Det skal skje på selgerens regning, uten at du blir påført kostnader. Hvis retting blir urimelig dyrt eller pro­blematisk for selgeren, kan du likevel ikke kreve dette.

Hvis du har kjøpt av en yrkesselger, så kan du etter loven normalt velge at selgeren leverer en ny vare istedenfor retting. Når det gjelder biler, så faller disse så mye i verdi, at du neppe har dette valget likevel. Dersom du velger at yrkesselgeren skal reparere, eller at han har krav på å få reparere, kan du normalt kreve å få låne en bil hvis reparasjonen tar mer enn en uke. Leverer du inn bilen som en reklamasjon, skal ikke dette koste deg penger. Hvis selgeren vil ha betaling for undersøkelser dersom det viser deg å ikke være en reklamasjon, må han gi deg klar beskjed om dette før innlevering. Du kan nekte å betale hvis dette blir krevd i ettertid.

Etter forbruker­kjøps­loven har bilselgeren bare to sjanser til å rette samme feilen. Mislykkes dette, kan du kreve prisavslag eller i noen tilfeller heving. Har du kjøpt av en privatperson er det også begrenset hvor mange reparasjonsforsøk du må finne deg i, men du må nok akseptere mer enn to forsøk. Ved kjøp fra privatperson skal det også mer til for at du skal kunne kreve omlevering. Det er da krav til at mangelen er vesentlig, for eksempel hvis motoren har skåret seg.

Selgeren kan på eget initiativ kreve å få reparere eller levere en ny bil i stedet for å gi deg rett til prisavslag eller heving. Dette må skje innen rimelig tid. Hva som er rimelig, må vurderes i forhold til hva som er vanlig reparasjons‑ eller leveringstid i bilbran­sjen. Blir ikke repara­sjonen eller omleveringen gjennom­ført innen rimelig tid, kan du velge å gå til en annen repara­tør og kreve kostnadene erstattet av selgeren.

Prisavslag (forbrukerkjøpslovens § 31).

Hvis bilen har mangler som ikke blir rettet, så kan du kreve å få tilbake deler av kjøpesummen. Prisavslaget skal tilsvare reduksjonen i varens verdi. Er varen bare verdt halvparten så mye med mangelen, kan du kreve et prisavslag på 50 %.

Prisavslaget for feil årsmodell vil gjerne tilsvare verdiforskjellen mellom de to modellene. For å finne prisantydninger, kan du undersøke i en bruktbilkatalog eller på nettet. Se for eksempel www.dinepenger.no eller www.dinside.no Har du mistanke om at noen kan ha skrudd på speedometeret, kan det være et godt tips å sette seg inn serviceintervaller på noen sentrale slitedeler, og se om du kan finne ut om disse ser ut til å stemme med kilometerstanden.

TOSLO-2003-01031 (Oslo tingrett): Kjøper tilkjent 15.000 kr i prisavslag for at en 1996 modell Merzedes ble solgt som en 1997 modell. Retten uttalte at prisen fra en bruktbilkatalog er relevant for vurderingen. I tillegg måtte bruktbilselgeren dekke kr 15.900 i saksomkost­ninger.

Heving (forbrukerkjøpslovens § 30)

Skal du kunne heve kjøpet, må mangelen eller forsinkelsen være av noe betydning. I forbrukerkjøpsloven må mangelen eller forsinkelsen ikke være uvesentlig. Etter kjøpsloven må det litt mer til, mangelen eller forsinkelsen må være vesentlig.  En mindre skjønn­hetsfeil på bilen gir deg ikke rett til å heve. Hvis det er snakk om å forsøke å reparere samme feil flere ganger, vil du nok normalt kunne kreve heving etter to forsøk etter forbrukerkjøpsloven, men etter kjøpsloven må du muligens akseptere tre-fire forsøk. Det er heller ikke nok å slå fast at selgeren ikke har levert i tide, det må være et større avvik fra avtalt leveringstids­punkt. Hvis du setter en rimelig tilleggsfrist som ikke oppfylles, for eksempel 14 dager, så kan du normalt kreve heving.

Forbrukertvistutvalget 030401 – Ny campingvogn kjøpt for kr 180.000, hvor blant annet gulvvarmen ikke fungerte. Utvalget kom til at mangelen ved gulvvarmen gir klager hevingsrett etter forbrukerkjøpsloven. § 32, idet mangelen ikke kan anses »uvesentlig». Utvalget kom videre til at innklagde har brukt opp sine utbedringsmuligheter etter § 30 (2). Klageren ble også tilkjent erstatning for utgifter til etablerings- og tinglysningsgebyr for å ta opp nytt lån til ny campingvogn.

Retten til å heve kjøpet innebærer at det settes en strek over hele avtalen. Du har da ingen plikt til å motta varen. Hvis bilen allerede er mottatt og betalt, kan du levere den til selgeren og kreve tilbakebetalt kjøpesummen med tillegg av forsinkelsesrente fra du betalte kjøpesummen.

Bruksfradrag

Hvis du hever kjøpet er det normalt krav til at varen leveres tilbake til selgeren i vesentlig samme stand og mengde som da du fikk den overlevert.

I tillegg til kjøpesummen har du krav på å få dekket renter. http://forbrukeradvokaten.no/forsinkelsesrente/. Kjøper har krav på renter fra kjøpesummen ble innbetalt, men da må kjøper normalt også tåle bruksfradrag. Har du hatt varen i bruk en periode og har hatt vesentlig nytte av den, kan selgeren kreve at du skal betale et rimelig vederlag for denne bruken (forbrukerkjøpslovens kapittel 10). I bilbransjen benyttes ofte faste av­skrivnings­satser i slike tilfelle. f.eks. 10 % reduksjon i kjøpesummen hvert år. Slike faste av­skrivningssatser vil det ikke alltid være rimelig å benytte. Bruksfradraget må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Dessuten må fradraget vurderes i forhold til antatt levetid.

TOSLO-2002-04977  (Oslo tingrett): Kjøperen fikk heve kjøpet av 2 år gammel Ford Mondeo for kr 170.000, fordi selger hadde unnlatt å opplyse om at bilen tidligere var kondemnert av forsikringsselskap, og at den etterpå var satt sammen av to forskjellige biler. Bruksfradrag fastsatt til kr 70 000.

RG-1998-537 (Kristiansand tingrett): Kjøperen fikk heve kjøpet av en bruktimportert Mercedes, hvor registeret røk og turtelleren stanset fordi retten fant det sannsynlig at bilen hadde gått minst 106.000 km lengre enn telleren viste. Det ble ikke gitt bruksfradrag, selv om kjøperen hadde kjørt bilen i 17000 km, fordi kjøperen ikke hadde hatt vesentlig nytte av bilen.

Ettersom bruksfradrag og renter skal ses opp mot hverandre, er det ikke noe stort poeng å krangle om dette, dersom bilen har vært lite kjørt i perioden frem til heving. Har bilen vært kjørt mye mer enn 12.000 km pr år, kan bruksfradraget være en post det er aktuelt å ta en diskusjon på.

Erstatning (forbrukerkjøpslovens kapittel 11)

Erstatning for tap kan kreves i tillegg til de andre rettig­hetene som er nevnt ovenfor. For å kunne kreve erstatning må den mangelfulle eller forsinkede leveringen ha påført deg et økonomisk tap som man med rimelighet kunne forutsett som en mulig følge av kontrakts­bruddet. Dette kan for eksempel være utgifter til å leiebil eller gå til innkjøp av en tilsvarende bil fra en annen selger. Du må kunne dokumentere hvilke utgifter du har hatt med regninger etc. Du plikter å forsøke å begrense tapet, hvis dette er mulig. Erstatning kan føre til at du har krav på å få tilbake mer enn det kostet å kjøpe gjenstanden.

Har du kjøpt en mangelfull bil av en yrkesselger, blir selger ansvarlig selv om dette skyldes forhold som ligger utenfor hans kontroll. Blir bilen levert forsinket eller hvis du kjøper en mangelfull bil av en privatperson, så blir ikke selgeren erstatningsansvarlig hvis han kan bevise at dette skyldes forhold utenfor hans kontroll. Et eksempel på dette er hvis bilen er vannskadet pga. flom eller annen naturulykke.

Hvis du hever kjøpet av en vare som du har kjøpt til rabatt­pris, og det ikke er mulig å skaffe varen til denne prisen igjen, kan du ha krav på mer enn kjøpe­summen. Du kan da ha krav på erstatning for forskjellen mellom kjøpe­summen og hva det vil koste å kjøpe en tilsvarende vare. Ved heving skal du nemlig stilles som om den mangelfulle lever­ingen aldri var skjedd.

Renter

Hvis selgeren skylder deg noen penger, f.eks. fordi du har hevet kjøpet, har du krav på for­sinkel­ses­renter. Denne satsen fastsettes av myndighetene, og skal minst ligge 7% over renten fra Norges Bank. En kalkulator om dette finner dere på vår hjemmeside http://forbrukeradvokaten.no/forsinkelsesrente/

Kjøperens plikter overfor selgeren

Du plikter å betale kjøpesummen til rett tid og ellers oppfylle dine øvrige plikter etter avtalen f.eks. hente varen. Normalt skal kjøpesummen betales til selgeren samtidig som varen leveres. Det bør ikke betales noe før varen er over­levert. Hvis det er avtalt at kjøpesummen skal betales helt eller del­vis etter at du har fått varen, er det et kredittkjøp.

Hvis du som kjøper ikke betaler til avtalt tid, eller opp­fyller dine øvrige forpliktelser, har du brutt kon­trakten, forutsatt at det ikke skyldes at selgeren har levert varen for sent eller med mangler. Selgeren kan da kreve:

– betaling
– å holde tilbake salgsgjenstanden
– å heve
– erstatning
– renter

Klager

Vi kan bistå i tvister om bilkrangler. Hoveddelen av dine advokatomkostninger vil dekkes av bilforsikringen din. Egenandelen er normalt 4.000 kr + 20 % av påløpte kostnader. Hvis det ikke oppnås enighet kan tvis­ten be­hand­les av For­bruker­tvist­ut­val­get eller de alminnelige domstoler.

 • Kai Inge Havn

  Jeg kjøpte en 2009 Mercedes GLK i Juni i år for 350.000,- + reg. privat. Denne var tatt inn Hos MB forhandler Star Autoco (SA) i Lørenskog oktober 2010. Den jeg kjøpte bilen av hadde kjøpt denne av SA
  ca. 24000 km på telleren. Han har fulgt alle servicer hos SA. Senest på ca. 67 000 km med skifte olje og spyling av gearkasse. Jeg kjøpte denne på 72000 km. etter ca. 74000 km kommer en
  “knurrelyd” fra gearkassen og jeg bestiller service hos lokal forhandler på Hamar Bertel O Steen. De sier at knurre lyden kommer fra fordeler kassen, og anbefaler meg å kontakte SA som har solgt denne. Leverer bilen inn hos SA som sier at dette er reklamasjon fredag 22 Aug. Mandag 25. aug ringer de meg og sier at dette dekkes ikke av reklamasjon, pga. at jeg er eier nr. 2..(Hvis forrige eier hadde eid bilen ville de ha tatt den på reklamasjon! De sier at kosten blir 104.000,- De ringer meg opp igjen tirsdag 26. og gir meg en ny pris på 78.000,-. Jeg er avhengig av bil i jobb og sier at de må fikse bilen og jeg betaler regning, MEN kommer til å følge opp en sak om reklamasjon videre…
  Bilen har altså vært solgt av SA for under 4 år siden, og fulgt alle servicer hos SA.. Gearkassen må forventes å holde over 74000 km???
  Trenger hjelp iom at jeg ikke vet hva jeg skal gøre.
  Ønsker en liten uforpliktende uttalelse – om dette er noe å gå videre med?

 • Ola Fæhn

  Jeg er enig i at du har en sak her. Det følger av loven at du har rett til å kreve dine rettigheter mot tidligere salgsledd. Ola Fæhn, Forbrukeradvokaten

 • Kai Inge Havn

  Jepp, all ting ordnet seg… SA følte vel at de hadde en dårlig sak og tilbakebetaler alt.. Takk til Forrukeradvokaten!

 • aziz

  Hei!

  Jeg har kjøpt en Dodge Journey før mindre enn ei uke siden for 65000kr. Biln har jeg hentet fra Bergen som er ca (430 km ) å kjøre tilbake med den til Larvik. Når jeg kjørte fra Bergen på veien så lyste på dashbordet at det var noen med motren et lys som sier at motren har noe feil. Når jeg tok bilen fra selgern, bilen skulle være helt i orden og det skulle være feil fritt i hvertfall ingenting med motren. siden han sa at han har byttet pratikkefiltret og Eger ventil i 2016.. Dagen etter jeg kom dro jeg og tok en diagnose og den viste at det var noe feil med partikkelfiltret som han sier at han har bytet den ( bilen går ikke ann å kjøre plutselig det går ikke ann å gire ) kan hende det er på grunn av partikkelfitret. Men, jeg tok kontakt med selgeren og insisterer at han har bytet den og har sendt meg gammel papier som viser at han har bare renset den i 2014 og han skal på ferie og vil ikke at jeg skal sende han meldinger og vil evt anmelde meg siden jeg sier at jeg krever at han skal betale for å fikse det.. verkstedet sa her det koster fra 15 til 20 000kr å fikse.. Hva skal jeg gjøre ? han svarer ikke på meldingene mine og han er på ferie.. Jeg vil evt heve kjøpe og vil ikke ha bilen.. og kasnkje vi kommer ikke til løsning.. siden han ikke vil svare meg..

  • Forbrukeradvokaten

   Det virker som om du har en grei reklamasjonssak her. Vil du heve, så foreslår jeg at du sender beskjed om det, men en svarfrist. Vil du vil reparere bilen og beholde den, så send varsel om det med en svarfrist. Får du ikke svar kan du ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand videre. Alternativt kan vi bistå deg. Vi vil da søke rettshjelpsdekning gjennom di forsikring. Egenandelen er 4000 kr + 20 5 av påløpte utgifter.

 • Olav Bekkeheien

  Hei
  Kjøpte helt ny bil som jeg fikk levert i starten av september 2016. Etter få dager merket jeg en vibrasjon fra drivverket ved akselerasjon. Bilen ble tatt inn og skiftet drivaksler og ledd, men ble ikkje bedre. På 7 måneder har jeg levert den inn 5 ganger for å få dette reparert, samtidig som jeg har kjørt bilen 13 000 km i de periodene jeg har hatt den. Jeg har hele tiden fått leiebil med færre seter og uten krok som jeg er avhengig av.

  Etter 4 forsøk på reparasjon skrev jeg en Mail det jeg ønsket omlevering av bilen. Jeg fikk til svar at de ikkje omleverer bilen siden disse endret seg med tekniske forbedringer på de 7 månedene (karosseriet er likt da min var ca første bil levert i Norge av modellen)

  Jeg godtok at de tok bilen inn for reparasjon en 5. Gang , siden norgessjen for service skulle følge bilen ekstra opp lovet skriftlig å ikkje utlevere denne før den var Ok. Jeg har nå fått bilen igjen med den samme ulyden og vibrasjonen ved akselerasjon.

  Hva må jeg ha av dokumentasjon for å få heve kjøpet?

  Må jeg akseptere et bruksfradrag siden jeg har kjørt den 13 000km?

  Hvor stort er isåfall dette på en Tesla modell X p90dl til 1,3 mill?

  • Forbrukeradvokaten

   Jeg mener du nå har en god sak på heving av kjøpet. Nyttefradrag skal bare betales hvis selger krever og du har hatt vesentlig nytte av bilen. På bensinbiler viser praksis at man gjerne får et nyttefradrag på 1-2 kr pr km. Skal det betales nyttefradrag har du krav på fradrag for forsinkelsesrente fra kjøpesummen ble innbetalt.

 • Thomas Claudius

  Hei min sønn har kjøpt sin første brukt bil av en privat selger og den ble solg som :Selges som den står i og for seg greit men er det nok og dekke seg bak? Da dette er tekst i annonse på finn :

  Mercedes c180 til salgs.
  Bilen er bra fulgt opp å har de siste 2 år blitt på kostet 20000,- dette er det papirer på. Svært lite rust eller ingen rust til å være denne modell. Pen å hel bil. Godkjent senket i vognkort.
  Orginale BBS felger med bra dekk svært bra vinter dekk på alu felger, ESP og ABS Lampe lyser . Verksted sier dette er svært ofte er sensor/føler feil som ikke er stor jobb. Ellers kjører bilen veldig bra. Ingen olje lekk eller feil.
  Felger å dekk er 10000 alene så dette er ett røver kjøp . Tar ikke innbytte , Bilen selges slik den står . Skal på eu i Nov 2017.

  Her kommer problemet, i kjøps kontrakten står det at ESP samt ABS Lampe lyser , Bilen selges da som rep objekt. Selger fraskriver se retten til å benytte Paragraf 19 i kjøpsloven.

  Etter 2 ukers bruk etter en tur over en fart hump knekker bilen sammen i forstilling, Venstre bære arm er sveiset, høyere bære arm er banket på plass, begge fjør skåler er knust hele bilen datt sammen. Vil aldri ha kunnet gå passere i en eu kontroll verken før eller siden.
  Bilen er rett ut trafikk farlig skade om fang er minst 15000 i rep + deler.
  Ser ut som sparkel er dytta på plass i fjørskåler for å få den rett, Kjøper fikk kun kort tid på å teste bil en tur opp ned gate pluss en rund kjøring, for øvrig hans første bil kjøp å dro alene.
  Jeg mener her det er grunn nok til heving av kjøp over en vær tvil pga skader som er så graverende at de ikke kan sees bort fra og som kom under 1 mnd etter kjøp dvs kjøpt 16 August 2017 nå er det 18 sep 2017. tar bilen på merkeverksted også for rett pris overslag i henhold til modell

  Vet bilen er gammel ja den har gått 198700 ingen km på en mercedes.
  Kjøps sum uten om reg 17431,-
  Hva mener du jeg mener sole klart han kan heve kjøpet.

  • Forbrukeradvokaten

   Du må prøve å få en så klar og tydelig rapport fra merkeverkstedet som mulig. Det kan bli avgjørende om selger har holdt tilbake informasjon om at den feks er kollisjonsskadd eller at det er gjort amatørarbeider i selgers eiertid. Få verkstedet til å uttale seg om når de tror det er gjort arbeider. Får du dokumentert at det er gjort ting for å tildekke skader og feil, vil det styrke saken. Du kan ta en kikk på http://www.forbrukertvistutvalget.no for å se om du finner noen sammenliknbare saker. Det er ikke utenkelig at det kan kreves heving, men prisen og kjørelengden taler imot.