Stortinget utreder nye tiltak for å styrke boligkjøpernes rettigheter

20, juni vedtok Stortinget å utrede syv forslag for å styrke forbrukernes rettigheter i handel med bolig.  De syv forslagene som skal utredes går i hovedsak ut på å legge om forsikringsordningen, slik at kjøper får velge hvilket forsikringsselskap som skal benyttes, videre skal det utredes om kravet til vesentlighet ved reklamasjoner skal utformes slik at stigende priser på tomter og boliger ikke automatisk forringer boligkjøperes reklamasjonsmuligheter. Det foreslås å legges til rette for økt bruk av tilstandsrapporter (i motsetning til mindre omfattende takstrapporter som er vanlig i dag), for å hindre tvister mellom kjøper og selger. Det skal videre utredes om det skal innføre en autorisasjonsordning for takstmenn, for å sikre tillit og uavhengighet ved reklamasjonssaker. Det foreslås å lage nye regler i avhendingsloven som skal sikre boligkjøper bedre tid i prosessen rundt boligkjøpet. Og det siste forslag går ut å vurdere å fjerne selgers rett til å utbedre mangler etter avhendingsloven § 4-10.

Les forslagene i sin helhet her:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2016-2017/dok8-201617-123s/

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Lose-forslag/?p=68641