Stortinget utreder nye tiltak for å styrke boligkjøpernes rettigheter

20, juni vedtok Stortinget å utrede syv forslag for å styrke forbrukernes rettigheter i handel med bolig.  De syv forslagene som skal utredes går i hovedsak ut på å legge om forsikringsordningen, slik at kjøper får velge hvilket forsikringsselskap som skal benyttes, videre skal det utredes om kravet til vesentlighet ved reklamasjoner skal utformes slik at stigende priser på tomter og boliger ikke automatisk forringer boligkjøperes reklamasjonsmuligheter. Det foreslås å legges til rette for økt bruk av tilstandsrapporter (i motsetning til mindre omfattende takstrapporter som er vanlig i dag), for å hindre tvister mellom kjøper og selger. Det skal videre utredes om det skal innføre en autorisasjonsordning for takstmenn, for å sikre tillit og uavhengighet ved reklamasjonssaker. Det foreslås å lage nye regler i avhendingsloven som skal sikre boligkjøper bedre tid i prosessen rundt boligkjøpet. Og det siste forslag går ut å vurdere å fjerne selgers rett til å utbedre mangler etter avhendingsloven § 4-10.

Les forslagene i sin helhet her:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2016-2017/dok8-201617-123s/

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Lose-forslag/?p=68641

 • Forbrukeradvokaten

  Forbrukeradvokaten har sendt inn høringsforslag til regjeringens forslag om å lovfeste bruken av tilstandsrapporter:
  Forbrukeradvokaten er i
  utgangspunktet positiv til forslaget om å lovfeste bruken av tilstandsrapport. Dette
  vil øke muligheten for at det oppdages forhold før salg, slik at konfliktnivået
  reduseres. Vi har imidlertid gjennom vår mangeårige erfaring på området sett en
  tendens til at rapportene skrives på en måte som er egnet til å forvirre
  forbrukerne mer enn å informere.

  For noen år siden var selskapet Anticimex
  en tilbyder av eierskifteforsikring. Deres konsept gikk ut på å innføre
  tilstandsrapport som standard. Selskapet hadde interne kurs for takstmennene om
  hvordan informasjonen burde legges inn. Vi så en tendens til at funn som ble
  gjort ikke alltid ble lagt inn med den tydelige informasjonen en kjøper
  trenger. I enkelte tilfeller ble informasjon lagt inn på en måte som kunne
  forstås på flere måter. I andre tilfeller ble det ikke sagt noe om hvordan en
  ukyndig skal forstå informasjonen som legges inn. Det kunne f.eks. opplyses om
  oppsprekking i flisene på badet, uten at det ble gitt informasjon om hvordan
  takstmannen vurderte sannsynligheten for at dette ville bety at badet måtte
  rives. Vår erfaring var at man ikke fikk færre konflikter i disse sakene, men
  at konfliktene var av en annen art. Ofte var det slik at risikoen for kjøper
  øket, fordi informasjonen som ble gitt utgjorde en rettslig usikkerhet.

  Regler om tilstandsrapport må
  derfor kombineres med regler om hvordan disse skal skrives og hvilke
  kompetansekrav som skal stilles til de som skriver rapport.

  Hilsen for

  Forbrukeradvokaten as

  Ola Fæhn